2012 m. spalio 26 d.    
Nr. 40
(2015)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Pirmieji naujojo klebono atlaidai

Gieda vokalinis ansamblis „Tolmėja“

Karsakiškis. Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje spalio 7-ąją vyko Rožinio Švč. Mergelės Marijos atlaidai ir Panevėžio dekanato Gyvojo rožinio daugijos narių susirinkimas. Bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų. Dviem talpiais autobusais atvyko Gyvojo rožinio draugijos narių iš Panevėžio, atėjo miestelio gyventojų, aplinkinių kaimų žmonių. Šventė prasidėjo rožinio malda. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun. Simas Maksvytis. Jis prašė tikinčiųjų paramos, kad naujasis klebonas sugebėtų įsijungti į aktyvią parapijos veiklą, kurtų gyvąją bažnyčią. Kalbėjo ir apie rožinio arba rožančiaus kalbėjimo reikalingumą. Kun. S. Maksvytis apgailestavo, kad rožinis sunkokai prigyja tarp jaunų žmonių, ne visada praktikuojamas šviesuomenės. Tikriausiai taip yra todėl, kad modernioje kultūroje sunkiai priimamas maldos pasikartojimas, gal tai atrodo monotoniška. Tačiau, pasak šv. Mišias aukojusio kunigo, neteko sutikti žmogaus, kuris savo vaikystėje ar jaunystėje buvo kalbėjęs rožinį ir paskui būtų sakęs, kad tai buvo tuščias laiko švaistymas.


Zarasų dekanate

Klebonas su keturiais bendrakursiais minėjo kunigystės sukaktį

Prel. Juozas Pečiukonis, kan. Petras
Merliūnas, kunigai Stasys Puidokas MIC,
Stasys Tamulionis ir Kęstutis Bekasovas

ANTAZAVĖ. Nors ir darbo diena, daugelis palikę savo darbus šv. Mišioms rinkosi į gražiai papuoštą Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčią, pilnutėlę ne tik Antazavės parapijiečių, bet ir žmonių iš Imbrado bei Avilių parapijų. Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratorius kun. Stasys Tamulionis, 34-ųjų kunigystės šventimų metinių proga pasikvietęs savo kurso draugus, organizavo šventę ir buvo jos vadovas. Kurse, Kauno kunigų seminarijoje, kurį globojo šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mokėsi dešimt būsimų kunigų ir visi buvo įšventinti. Visi sveiki ir gyvi, dirba ganytojišką darbą, tik ne visi galėjo atvykti.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Koplyčioje – Šv. Ignoto Antiochiečio atlaidai

Grupė atlaidų dalyvių Šv. Ignoto
Antiochiečio koplyčioje
su kun. Kaziu Žąsyčiu

PASKARBIŠKIAI. Kvėdarnos parapijoje yra Paskarbiškių kaimas, kuriame prieš keletą metų senos koplyčios vietoje buvo pastatyta nauja. Ją du kartus per mėnesį aptarnauja Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazys Žąsytis. Šiai koplyčiai yra suteiktas vyskupo kankinio Šv. Ignoto Antiochiečio titulas.

Kun. K. Žąsytis savo knygelėje „Kvėdarnos parapijos istorija“ (2002 m.) apie Paskarbiškių koplyčią rašo: „Dvarininkas Ignacas Silvestravičius 1787 metais Paskarbiškių kaime pastatė koplyčią. Jai suteiktas Šv. Ignaco titulas. Koplyčia buvo su dviem bokštais, viduje – trys altoriai. Šalia koplyčios stovėjo varpinė, kurioje buvo 160 svarų varpas. Koplyčia turėjo visus reikalingus bažnytinius rūbus, indus ir kitus reikmenis. Kunigui nebuvo skirta žemės. Jį, vargonininką, varpininką-šlavėją išlaikė dvaras. 1809 metais čia dirbo kun. A. Mažonovičius. Vėliau, nuo 1822 metų, dirbo kun. Jonas Jurcevičius, nuo 1831 metų – kun. Jonas Juškevičius, nuo 1833 metų – kun. Vincentas Monstavičius, nuo 1841 metų – kun. Benediktas Daugintas, 1848–1850 metais – kun. Vladislovas Lukauskis, nuo 1860-ųjų – kun. Juozas Stankevičius. Nuo 1861 metų Paskarbiškių koplyčiai kunigas nebeskiriamas“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija