2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Dėmesys augintiniams ir jautrumo pamoka bažnyčioje

Šv. Jurgio bažnyčioje vykusios
gyvūnėlių laiminimo šventės
dalyviai. Centre – klebonas
kun. Artūras Stanevičius

KĖDAINIAI. Jau treti metai Šv. Jurgio bažnyčioje vyksta gyvūnėlių laiminimo šventė. Atrodo, tradicija ta pati, bet kiekvieni metai įneša ką nors naujo, ateina vis kitų klasių vaikai. Labiausiai savo gyvūnėlius myli mažieji pradinukai. Todėl ir šį kartą čia jų daugiausiai susirinko. Dalyvavo mokyklų-darželių „Obelėlė“ ir „Purienos“ 1–4 klasių mokinukai su tėveliais, nešini bei vedini savo augintiniais. Čia buvo ir šuo Braškė, ir mėlyna šnypščianti katė, du balti balandžiai, jūrų kiaulytė bei kitokių gyvūnėlių. Vaikai juos laikė rankose, narveliuose, šuniukus buvo pririšę dirželiais, kad nepabėgtų, nesusipeštų su kitais šuniukais. Klebonas kun. Artūras Stanevičius ėjo nuo vieno gyvūnėlio prie kito laimindamas juos, bendraudamas su vaikais, pokštaudamas, paklausdamas gyvūnėlių vardų, kiekvienam vaikui padovanodamas po šventą paveikslėlį. Jis gėrėjosi vaikais, kurie gražiai geba globoti savo augintinius, skatino ir toliau būti mažaisiais šv. Pranciškaus sekėjais, mylėti kiekvieną ne tik įsigytą gyvūnėlį, bet ir radus sužeistą gydyti, pamaitinti, priglausti. Mergaitės – Rusnė, Ema, Gabija, Austėja, Beata, Paulina ir Gabrielė – skaitė eilėraščius, skirtus Gyvūnijos globos dienai. Eilių pakako visiems – zylutei Zitai, pelei Elei, arkliukui Arui, šuniukui Rifui. Rusnė savo eilėraščiu prašė Dievulio globoti vaikus ir jų gyvūnėlius. Mokytoja Laima Lukoševičienė pasiūlė trečiokei Gabrielei perskaityti jau palaimintiems gyvūnėliams skirtą savo eilėraštį. Bažnyčioje esantys atsidėkodami už širdingus mergaičių eilėraščius negailėjo joms linksmų katučių. Rokas su mama atėjo tik pasižiūrėti, bet kitais metais pažadėjo atsivesti ir savo auginamą katiną. Vaikai po palaiminimo dar nesiskirstė. Jie bendravo tarpusavyje, apžiūrinėjo vieni kitų augintinius, kalbino juos, susipažino vieni su kitais, fotografavosi. Atėję į bažnyčią pirmą kartą apžiūrinėjo altorius, paveikslus, šventoriaus skulptūras. Rusnė net sušuko: ,,Viešpatie, kaip čia gražu!“


Jonavos dekanate

Pašventinta Šv. apaštalo Jono koplyčia

Simbolinę atidarymo juostą perkerpa
klebonas kun. Audrius Mikitiukas,
Jonavos rajono savivaldybės meras
Mindaugas Sinkevičius, statybų
bendrovės „Egsta“ vadovas
Antanas Etneris bei Seimo
narys Rimantas Sinkevičius

JONAVA. Spalio 7 dieną miesto Rimkų mikrorajone buvo iškilmingai pašventinta Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia. Dar 2008 metais įkurtos naujosios parapijos nariai iki šiol melsdavosi Šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje, tačiau dabar jie kiekvieną dieną galės rinktis švęsti šv. Mišias koplytėlėje, esančioje Chemikų g. 136. Pastarojoje tikintieji lankysis tol, kol bus pastatyta Šv. apašt. Jono bažnyčia. Naujoje koplyčioje įrengta šimtas sėdimų vietų, bet susirinkusių į šventinimo iškilmes tikinčiųjų būrys buvo itin gausus, todėl į vidų patekti galėjo ne visi.


Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Atlaidai, konferencija, ekskursija

Svečiai iš Kaišiadorių Girnų muziejuje

PASVALYS. Dekanas kun. Algis Neverauskas, Katalikių Moterų Draugija, Gyvojo rožinio draugija bei Marijos legionas dekanato katalikiškų organizacijų narius bei visus tikinčiuosius spalio 7 dieną pakvietė atvykti į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidų iškilmėms.

Šioms iškilmėms parapijos tikintieji pradėjo ruoštis iš anksto, tvarkė bažnyčios aplinką bei vidų, pynė vainikus. Nepakeičiamos vainikų pynėjos buvo Genutė, Irutė, Saliutė, Aleksytė, Julytė, Vijolė (Pasvalio parapija), Aldutė (Daujėnų parapija). Joms talkino Boneventūra, Stasytė, Zenutė, Rūtelė, Danutė, Julytė, Vandutė, Algimantas, Feliksas (Pasvalio parapija), Verutė (Skrebotiškio parapija). Karšta arbata ir bandelėmis visas pynėjas vaišino „Caritas“ valgyklos „Varpelis“ vyr. šeimininkė Verutė bei nepailstantis visuose darbuose bažnyčios zakristijonas Romas. Visi darbai vyko sklandžiai, nes juos lydėjo nuoširdi malda.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Paminėjo kleboną

LAZDIJAI. Spalio 8-osios popietę Šv. Onos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už kunigą istoriką Vaclovą Strimaitį, kuris amžiams atgulė Lazdijų bažnyčios šventoriuje ir čia ilsisi jau 30 metų.

Prieš šv. Mišias mokytoja istorikė Birutė Vanagienė, artimai pažinojusi kun. V. Strimaitį, pristatė kunigo gyvenimą ir darbus tyrinėjant krašto istoriją, meną, papročius, kartų pasaulėžiūrą, mąstymą, likimus, kalbą, jaunimo kultūrinius bei tautinius uždavinius. Jis buvo tokio darbštumo, energijos, geros širdies, dalijančios savo žinias visiems, kurie jų troško, kad būtų sunku su kuo nors palyginti. Visa tai jis darydavo tyliai, be pozos, nedemonstruodamas savo žinių, todėl daugelis net ir nežinojo, kiek daug kunigas yra pasidarbavęs mokslui. Niekam jis neatsakė bėdoje ir niekas iš jo namų neišėjo nesuprastas ar nepadrąsintas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija