2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius stiprina karitatyvinės veiklos principus

Mindaugas BUIKA

„Caritas“ parama nuo pilietinių
konfliktų kenčiančios
Kongo rytinės Gomos
provincijos gyventojams

Ypatinga vyskupų atsakomybė

Advento metu, kai tradiciškai skatinamos įvairios katalikiškos paramos vargstantiems ir kenčiantiems žmonėms akcijos, popiežius Benediktas XVI paskelbė teisinio pobūdžio ganytojišką laišką „De Caritate Ministranda“ („Gailestingosios artimo meilės tarnystė“), kuriame pabrėžiama, jog tikinčiųjų karitatyvinės organizacijos savo veikloje turi tvirtai laikytis Bažnyčios mokymo nuostatų. Gruodžio pradžioje Vatikane publikuotame motu proprio formos (tai yra, paties Šventojo Tėvo iniciatyva parašytame) dokumente, kuris žinomas ir lotynišku pavadinimu „Intima Ecclesiae natura“ („Gilioji Bažnyčios prigimtis“), pripažįstant, kad Bažnyčios socialinė veikla (diakonia) yra jos tapatumo ir misijos dalis, išdėstomos direktyvinės nuorodos vyskupams, kaip inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios svarbios srities veiklą. Kadangi karitatyviniuose darbuose daugiausia dalyvauja pasauliečiai, jie turi teisę ir pareigą įgyvendinti Dievo meilės įsakymą, kad galėtų susipažinti visa tikinčiųjų bendruomenė, kad nebūtų ginčijami ganytojų sprendimai, kuriais stengiamasi pritaikyti „De Caritate Ministranda“ kanoninius reikalavimus.


Sekminės Advente

Kun. Vytenis Vaškelis

Kokie motyvai ir nuostatos esti žmogaus širdyje, kai jis ima ir paklūsta kito žmogaus paliepimams? Antai Jonas Krikštytojas, apėjęs visą Pajordanę ir skelbęs, kad norint tinkamai sutikti Ateisiantįjį, reikia nusigręžti nuo savo nuodėmių, nuskaidrinti sąžinę ir duoti gerų atsivertimo vaisių. Tiems izraelitams, kurie ėjo pas Jėzaus pirmtaką krikštytis ir iš vidaus neketino keistis, jis negailėjo karčių žodžių (plg. Lk 3, 7–9). Bet buvo ir tokių, kurie geranoriškai priėmė Jono Krikštytojo mokymą, tačiau vėliau nuklydo nuo tiesos, nes pradėjo vadovautis ne duotais jo pamokymais, o savo pačių iškreiptais užmojais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija