2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šv. Juozapato šventė

Aldona Vasiliauskienė 

Aušros Vartų koplyčioje prie
Stebuklingojo Gailestingumo Motinos
paveikslo ukrainiečiai kunigai
ir vienuoliai bazilijonai po šv. Mišių.
Iš kairės: t. Pavlo (Petro Jachimecas),
t. Vasilijus (Volodymyras Tučapecas),
Ukrainos Švenčiausiojo Išganytojo
Bazilijonų provincijos protoigumenas
(provincijolas) t. Pantelejmonas
(Mychailas Salamacha), provincijos
ekonomas t. Makarius (Viktoras
oliukas), t. Makarius (Mychailas
Flyačokas), protoigumeno patarėjas
t. Sergiejus (Volodymyras Krutovskis)
ir t. Atanazijus (Jaroslavas Evušas)

Kasmet lapkritį Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingai švenčiami Šventojo Juozapato atlaidai. Šv. Juozapatas (Ivanas Kuncevičius, 1580–1623), gimęs Voluinės Vladimire, 1596-aisiais atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato. 1604 metais jis įstojo į Švč. Trejybės vienuolyną (tuo metu jame buvo tik vienas vienuolis), pasirinko vienuolinį Juozapato vardą. 1609 metais įšventintas į kunigus, o 1614 metais išrinktas Vilniaus Bazilijonų vienuolyno archimandritu (vienuolyne tuomet jau gyveno beveik 60 vienuolių).


Iš naujo atraskime tikėjimo džiaugsmą

„Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas“ (Izaijas 9, 5)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė per savo Sūnų Jėzų Kristų. Kalėdos yra ypatingas šventinis laikotarpis, kurio metu žmogus labiau siekia susipažinti su gyvuoju Kristumi ir vienytis su Juo dalyvaudamas iškilmingose šv. Mišių apeigose, susikaupimuose, kalėdinių giesmių koncertuose, gilesniame maldos išgyvenime bei švenčiant Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną su lietuviškomis tradicijomis. Kalėdos nėra atostogos, o pasitraukimas iš kasdienybės į šventąją tylą, švelniai išreikštą Franz Güberio giesmėje Tyli naktis.


Kunigystės 70-metis

Kun. Vaclovas Aleksandravičius

Gruodžio 9 dieną Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyskupas Kęstutis Kėvalas, aukodamas pirmąsias šioje bažnyčioje šv. Mišias kaip neseniai konsekruotas vyskupas, pasveikino šioje parapijoje jau 30 metų dirbantį kun. Vaclovą Aleksandravičių su kunigystės 70-mečiu. Vysk. K. Kėvalas padėkojo bažnyčios klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už anksčiau suteiktą vietą gyventi parapijos klebonijoje, o sveikindamas Jubiliatą, džiaugėsi jo ilgamečiu darbu Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms. Kunigu įšventintas dar vokiečių okupacijos metais, 1942 m. gruodžio 19-ąją, kun. V. Aleksandravičius dirbo išties ilgai ir prasmingai Bažnyčios ir Dievo tautos garbei, vykdė vikaro, klebono ir altaristo pareigas įvairiose Kauno arkivyskupijos parapijose, bet ilgiausiai Kaune, ypač – Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Kun. V. Aleksandravičius yra gimęs 1916 m. gruodžio 13 d., t.y. vakar jis sulaukė 96 metų. Sveikiname kun. V. Aleksandravičių su gražiu jubiliejumi ir linkime Dievo palaimos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija