2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Triguba šventė

Dusetų klebonas kanauninkas
Stanislovas Krumpliauskas
pasitinka vyskupą Joną Kaunecką

Dusetiškiai darnioje
eisenoje žygiuoja drauge
su vyskupu ir klebonu

DUSETOS. Gegužės 26-osios sekmadienį bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Tikinčiuosius aplankė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir teikė Sutvirtinimo sakramentą. Gausus būrys dusetiškių ir Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys kartu su Zarasų rajono vicemere Stase Goštautiene, būrelis tautiniais rūbeliais apsirengusių vaikučių, Nepriklausomybės aikštėje laukė atvykstant Panevėžio vyskupo J. Kaunecko. Paskui, grojant kapelos muzikantams, nešini Lietuvos ir Vatikano vėliavomis, darnioje eisenoje susirinkusieji drauge su vyskupu nužygiavo į bažnyčią. Šventoriuje vyskupo laukė dar gausesnis tikinčiųjų būrys. Bažnyčios fasadas buvo papuoštas parapijiečių moterų nupintu didžiuliu vainiku, o virš durų iš dar žydinčių alyvų žiedų nupintas švietė dar vienas vainikas, sveikinantis gerbiamą vyskupą J. Kaunecką, – „SVEIKAS, GANYTOJAU“. Į bažnyčią įžengusį vyskupą pagerbė Dusetų bažnyčios choras. Jis sugiedojo tradicinę sutiktuvių giesmę „Sveikas, Ganytojau“. Į atlaidų iškilmes atvyko ir Panevėžio vyskupo sekretorius kun. Ernestas Želvys, kuris klausė išpažinčių ir suteikė kitus patarnavimus parapijiečiams.

Dusetų klebonas kan. S. Krumpliauskas pasveikino Panevėžio vyskupą J. Kaunecką, gausiai susirinkusius parapijiečius iš Dusetų ir net iš kitų parapijų atvykusius jaunus žmones, pasirengusius priimti Sutvirtinimo sakramentą. Klebonas džiaugėsi, kad 57 jauni žmonės tą dieną pasirengė priimti krikščioniškosios brandos ženklą – įlieti į savo širdis Šventosios Dvasios malonę ir kiekvienoje sieloje paženklinti tikėjimo tvirtybę.

Vysk. J. Kauneckas pasveikino visus susirinkusius ir kvietė tikinčiuosius atidėti visus darbus, švęsti sekmadienius, ateiti į savo gražią bažnyčią ir dalyvauti šv. Mišiose. Pamoksle paaiškino Sutvirtinimo sakramento svarbą tikintiesiems ir pabrėžė, kad Sutvirtinimo sakramentu krikščionis gauna Šv. Dvasios tvirtybę, kuri suteikia jėgų gyventi pagal tikėjimo tiesas. Priminė, kad visi sutvirtinamieji turi būti atlikę išpažintį. Jaudinantys buvo ir Sutvirtinimo sakramento teikimo momentai, kada kiekvieno sutvirtinamojo kaktą vyskupas patepė šventuoju Krizmos aliejumi ir paženklino kryžiaus ženklu.

Pasibaigus iškilmėms Dusetų klebonas kan. S. Krumpliauskas dėkojo vyskupui J. Kauneckui už nenuilstančią tarnystę Dievui ir žmonėms, džiaugėsi, kad šių atlaidų procesijoje dalyvavo jaunimas, dėkojo tėveliams ir krikšto tėveliams už gražiai išauklėtus jaunuolius, už jų kilnų pasiryžimą stiprinti savyje tikėjimo dvasią.

Daug gražių padėkos žodžių klebonui ir Panevėžio vyskupui išsakė Dusetų seniūnas S. Kėblys ir įteikė vyskupui menininko sukurtą dovaną – stiklinį vaivorykštės spalvomis spindintį angelą. Bendruomenės atstovai Vytautas Čypas ir Danutė Tapolskienė įteikė menišką Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios atvaizdą, Pastoracinės tarybos atstovai Romualdas Pučekas ir Vanda Normantienė – liaudies meistro iš ąžuolo išdrožtą angelą. Tėvelių, kurių vaikai priėmė sutvirtinimo Sakramentą vardu Jaroslava Amerijan įteikė dovaną vyskupui J. Kauneckui, klebonui kan. S. Krumpliauskui ir išreiškė viltį, kad Bažnyčios ir Dievo globoje gyvenantys jauni žmonės jausis tvirtesni savo pasirinkimuose ir tikėjimo šviesa juos lydės gyvenimo kelyje.

Įspūdinga šventė baigėsi. Liko malonūs įspūdžiai, pasididžiavimas, kad miestelis sugebėjo gražiai pasirengti iškilmėms ir mūsų vyskupo sutikimui, kad bažnyčios šventoriuje įvyko daug permainų: atnaujinti palaidotųjų šventoriuje kunigų antkapiai, nudažyta bažnyčios tvora ir vartai, takeliai apsodinti žydinčiomis gėlėmis, atnaujinti ir nudažyti kryžiai, nupinti puošnūs vainikai ir dar daug kitų mažiau pastebimų darbų. Parapijos klebonas kan. S. Krumpliauskas nuoširdžiai dėkoja parapijiečiams, daug laiko ir jėgų atidavusiems rengiantis šioms iškilmėms. Ypač dėkoja Elenai Antonovai, kurios darbštumas, energija, ištvermė ir organizaciniai sugebėjimai padėjo sutelkti žmones bendriems darbams. Negailėdami jėgų ir laiko tvarkant šventorių, bažnyčią ir jos aplinką dirbo Zofija Lašienė, Joana Stašienė, Bronė Latvėnienė, Sofija Gylienė, Ona Puodžiukienė, Elena Akulavičienė, Stasė Visockienė, Veronika Kazlauskienė, Modestas Stipinas, Audrius Barzda, Juozas Vainius, Algis Morkūnas. Jeigu kuris nepaminėtas, tegul neįsižeidžia. Juk darbai padaryti visų dusetiškių džiaugsmui ir pasididžiavimui.

Lietuvos kultūros paveldo šaltiniuose („Maži miestai ir miesteliai“) radau informaciją apie Švč. Trejybės titulo suteikimo Dusetų bažnyčiai istoriją. 1530 metais Drohičino seniūnas ir Slanimo valdovas Jonas Radvila Švč. Trejybės, Švč. Mergelės Marijos Snieginės, Šv. Kryžiaus, devynių tūkstančių kareivių ir kitų šventųjų garbei Dusetose pastatė medinę bažnyčią. Nuo tų metų šis garbingas titulas, išsaugotas per daug amžių, išliko ne vieną kartą perstatant Dusetų bažnyčią, nes būtent tada jai buvo suteiktas Švč. Trejybės parapijos vardas.

Marija VARENBERGIENĖ

Alvydo Stausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija