2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pasišventęs tarnauti Dievui ir Bažnyčiai

Grupė šv. Mišių dalyvių. Centre –
kun. Mykolas Petrauskas ir kan.
dr. Petras Smilgys

PAJŪRIS. Gegužės 30 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje paminėta klebono kun. Mykolo Petrausko 20 metų kunigystės sukaktis. Šv. Mišias klebonas aukojo kartu su svečiu – Salantų klebonu kan. dr. Petru Smilgiu. Pamokslą, pasakė svečias, prisimindamas abiejų studijas ir pirmuosius darbo metus. Ir dabar kan. P. Smilgys dažnai lankosi Pajūryje, talkindamas rekolekcijose ir atlaiduose.

M. Petrauskas užaugo Raseinių rajono Daujotėlių kaime. Baigęs Šilų pradinę mokyklą, toliau mokėsi Paliepių aštuonmetėje, Ariogalos vidurinėje. Arčiau Dievo būsimasis sielų ganytojas pradėjo artintis jau nuo septynerių metų. Nors iki Paliepių bažnyčios mažajam Mykoliukui buvo 6 kilometrai, pradėjęs patarnauti šv. Mišioms, atmindavo dviračiu, o žiemą per pusnis atbrisdavo pėsčias. Didelę įtaką pasirinkimui tarnauti Dievui ir Bažnyčiai turėjo čia dirbęs kun. Stanislovas Kemzūra, Paliepių parapijoje išdirbęs 19 metų, ir dar vienas kunigas, buvęs gražiu pavyzdžiu,– Juozas Juškaitis, dirbęs Šakių rajone. Baigęs Ariogalos vidurinę, M. Petrauskas įstojo į Kauno kunigų seminariją, po metų persikėlė į Telšius, o ten 1993 m. gegužės 30 d. vyskupas Antanas Vaičius įšventino jį kunigu. Jis buvo paskirtas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaru ir Pikelių Švč. Trejybės parapijos klebonu. Čia sėkmingai darbavosi trejus metus. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje dirbo septynerius metus. Ir jau vienuolikti metai, kai kun. M. Petrauskas yra trijų parapijų – Didkiemio, Pajūrio ir Tenenių – klebonas. Darbo daug, bet nesiskundžia, gerbia ir myli visų trijų parapijų tikinčiuosius. O mes jį mylime už pamaldumą, darbštumą, teisingumą ir punktualumą. Kaip tikras dvasios tėvas jau gerai pažįsta visus savo parapijų žmones, rūpinasi jais, pataria, pamoko, retkarčiais, jei reikia, ir pabara. Kitaip ir būti negali. Geram tėvui visada svarbu, kad jo vaikai tinkamai elgtųsi.

Per dešimtmetį tikrai daug padaryta visose trijose parapijose. Pajūryje gražiai tvarkoma bažnyčios ir parapijos namų aplinka, įrengtas Lurdas, Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pastatytas ir pašventintas kryžius. Toks pat kryžius pastatytas ir Teneniuose, o Didkiemyje – Angelų Sargų koplytėlė.

Į šią šventę susirinko nemažas tikinčiųjų būrys iš visų trijų klebono aptarnaujamų parapijų. Sveikino visų parapijų atstovai ir atskiri asmenys, linkėjo klebonui sveikatos, kantrybės, Dievo palaimos. Po šv. Mišių giedotos litanijos ir giesmės Marijai prie Lurdo. Agapei oras pasitaikė nuostabiai gražus. Į pavakarę karštis kiek atlėgo, pievelėje prie parapijos namų užkandžiauta, džiaugtasi sužaliavusiais laukais ir klausytasi bažnyčios choro giedamų giesmių ir liaudies dainų. Visi skirstėsi pakylėti, dėkingi klebonui už malonų pavakarojimą.

Teresė Gečienė

Rasos Griškienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija