2015 m. spalio 16 d.    
Nr. 38
(2158)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gerąją kovą kovojęs jėzuitas

A†A kun. jubil. Donatas VALIUKONIS SJ (1926 04 27–1952 09 21–2015 10 02)

Kun. Donatas Valiukonis SJ

Spalio 2-ąją, Angelų Sargų dieną, Vilniuje mirė Šv. Rapolo bažnyčios rezidentas kun. Donatas Valiukonis SJ.

Jis gimė 1926 m. balandžio 27 d. Kaune, darbininkų šeimoje. Tėvas Pranas – ilgametis Ministro Pirmininko vairuotojas, motina Ona Motušytė – namų šeimininkė, vyresni broliai – Jonas ir Kazys. Krikštytas Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje 1926 m. gegužės 16-ąją. 1933 metais įstojo į pradinės mokyklos, buvusios V. Putvinskio gatvėje, antrąjį skyrių, po metų perkeltas į J. Jablonskio pradinę mokyklą. Pirmąją Komuniją priėmė Prisikėlimo bažnyčioje. 1938 metais įstojo (kaip ir abu vyresni broliai) į Kauno jėzuitų gimnaziją, vėliau tapusią IX gimnazija, Sutvirtinimo sakramentą priėmė Kauno Švč. Sakramento (Studentų) bažnyčioje.

1944 metais baigęs gimnaziją, kelis mėnesius gyveno Bajėnų dvare, kuriame koplyčios rektoriumi buvo kun. Karolis Garuckas SJ. Šiam 1945-ųjų pavasarį išvykus dirbti į Vilnių, ir jis persikėlė pas savo tėvus į Vilnių, gydėsi Raudonojo Kryžiaus poliklinikoje ir patarnaudavo Šv. Jonų bažnyčioje. 1945 m. rugsėjo 1 dieną įstojo į jėzuitų naujokyną Pagryžuvyje, 1947 metais padarė pirmuosius įžadus Jėzaus Draugijoje. 1947-ųjų rugsėjį perkeltas į Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią, kurios rektoriumi buvo t. Romualdas Blažys SJ. Šv. Kazimiero bažnyčioje dirbo vargonininko padėjėju bei ruošėsi filosofijos studijoms. Gruodį perkeltas į Dūkštą pas kun. Alfonsą Petronį, po kelių mėnesių – į Dūkšto bažnyčią, kur dirbo t. Aleksandras Markaitis SJ, vėliau – t. J. Čikštė SJ.


Įamžintas kraštiečio kunigo, misionieriaus, švietėjo atminimas

Kryžius, sukurtas Kazimiero Martinaičio,
primins apie kun. Joną Bružiką SJ

Šiemet, minint Pašvęstojo gyvenimo metus, atkreiptas ypatingas dėmesys į vienuolinį gyvenimą pasirinkusius asmenis, jų indėlį į dvasinį, kultūrinį, socialinį žmonijos paveldą. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje rugsėjo 27 dieną per Šv. arkangelo Mykolo atlaidus buvo pašventintas kryžius, skirtas kraštiečiui kunigui, jėzuitui, misionieriui, švietėjui Jonui Bružikui SJ (1897 05 20–1922 09 17–1973 03 13) atminti. Šv. Mišias aukojęs svečias jėzuitas kun. Aldonas Gudaitis papasakojo apie šio iškilaus žmogaus gyvenimą, jo darbus.

Kun. Jonas Bružikas SJ gimė netoli Garliavos esančiame Tvarkiškių kaime 1897 m. gegužės 20 d., į kunigus įšventintas 1922 m. rugsėjo 17 d. Gižuose, o mirė 1973 m. kovo 13 d. tolimojoje Brazilijoje, San Paulo mieste. Ten jį nubloškė Antrasis pasaulinis karas. Ten ir palaidotas. Jo nuveiktų darbų sąrašas iš tiesų įspūdingas: prieškariu buvęs Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, dėstęs lietuvių kalbą, redagavęs žurnalą ,,Žvaigždutė“, sakęs įsimintinus pamokslus misijose. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui turėjęs pasitraukti iš Lietuvos, toliau tarnavo tautiečiams užsienyje – Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Urugvajuje kartu su kun. V. Mikalausku SJ vadovavo lietuvių parapijos bažnyčios statybai Montevidėjaus mieste, o Brazilijoje, kaip prisimena kun. Antanas Saulaitis SJ, aplankydavo lietuvius, gyvenančius net 120 kaimų.


Ilgametis vargonininkas

A†A Juozas KAVALIAUSKAS (1930–2015)

Vargonininkas Juozas Kavaliauskas

„Giedosiu VIEŠPAČIUI, kolei gyvensiu“

(Ps 104, 33)

Spalio 5 dieną, sulaukęs 85 metų, mirė ilgametis vargonininkas Juozas Kavaliauskas.

Apie savo kelią į muziką, bažnyčią bei gyvenimą tegu kalba pats tėvelis iš savo autobiografinės knygos „Mano prisiminimai“ (2010).

Tai buvo Žalioji – taip vadinosi vieta, kur mes gyvenom. Panevėžio apskritis, Pumpėnų valsčius, Kriklinių parapija, Margių kaimas. Aš buvau ketvirtas vaikas (Stasė, Antosė, Stapunė, po manęs gimė Jonas, tada jau gyvenom Mitabynės kaime). Mitabynė, kančių sala, kaimas vidury girios apsuptas pelkynų. Gyvenom labai skurdžiai.

Į muzikos mokslus buvo išleistas Jonas pirmiau Panevėžyje, vėliau Vilniuje. Sugrįžęs atostogų Jonas vis kalbindavo brolį Juzę mokytis muzikos. Tam pradžią davė Kriklinių vargonininkas Antanas Sinkevičius, vėliau jau rimčiau – Pasvalio vargonininkas Juozas Ragažinskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija