Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

„Gyvuok, mūs tėvyne“

Mokslų akademijos mišrus choras (vadovas Vytautas Versevičius, koncertmeisterė Jolita Taučaitė) dažnai paįvairina Vilniuje vykstančius renginius, atstovauja Lietuvos muzikinei kultūrai užsienyje. Dažnai sekmadienį choristai pasiekia tolimus tėvynės užkampius, gieda ir dainuoja provincijos žmonėms.
Balandžio 6 dieną šis choras per šv. Mišias giedojo Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Pasibaigus pamaldoms surengė pasaulietinių dainų koncertą. Tą pačią dieną dar suspėta pagiedoti per Sumą Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčioje; po pamaldų koncertuota neišskubėjusiems namo vidiškiečiams.
Viena choristė perdavė savo kolegų pageidavimą gegužės 10 ar 11 dienomis pareikšti savo valią referendume dėl Europos Sąjungos. Kartu keliavęs Vilniaus apskrities darbuotojas, Aldonos ir Jono Čingų, gyvenančių JAV, labdaros fondo valdybos pirmininkas konservatorius Jonas Endriukaitis perdavė žmonėms Čingų šeimos, akademiko Zigmo Zinkevičiaus, prof. Edvardo Gudavičiaus sveikinimus Ukmergės krašto žmonėms. Jis sakė: ‘’Turime būti kartu su visa krikščioniškąja Europa, išgirsti Lietuvos vyskupų ir kardinolo kvietimą ten būti. Mums visiems reikėtų pasinaudoti siūloma Europos Sąjungos parama ne tik todėl, kad Lietuvoje yra geografinis Europos centras, bet dėl mūsų pačių ir ypač mūsų vaikų bei vaikaičių geresnės ateities. Padarykime viską, kad mūsų trispalvė netrukus plevėsuotų kartu su kitų Europos šalių vėliavomis’’.
Kol choras dainavo pasaulietines dainas, J.Endriukaitis kalbėjosi su žmonėmis, atsakinėjo į jų klausimus. Choras dainavo: ‘’Gyvuok, mūs tėvyne, – tai mano tarmė...’’ (žodžiai Ksavero Sakalausko-Vanagėlio). Referendumo išvakarėse šie žodžiai įgavo kiek kitokią prasmę. Mūsų tėvynė galės gyvuoti tik turėdama saugią ateitį, pasinaudodama paties Dievo mums duotu šansu būti Europos tautų šeimoje.

Aldona KAČERAUSKIENĖ
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija