Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvių pėdsakais Amerikoje
8. Gyvenimas buvo įdomus

Aštuonių dienų kelionėje po Pensilvaniją, ieškodamas lietuvių pėdsakų, mūsų ekspedicijų trijų moterų kolektyvas sutiko daug įdomių žmonių. Vienas susitikimų įvyko Filadelfijos priemiestyje. Pietų buvome pakviestos pas JAV LB Krašto valdybos pirmininką Algimantą Gečį ir valdybos sekretorę Teresę Gečienę. Šiuose puikiuose namuose gavome ir daug informacijos apie to krašto lietuvius, nes abu šeimininkai nuo jaunystės yra veiklūs lietuvių visuomenės nariai. T.Gečienė yra buvusi JAV LB Filadelfijos apylinkės pirmininkė, A.Gečys - Krašto valdybos vadovas, iš viso jau trečią kartą.
Paties A.Gečio biografijoje yra toks įdomus faktas, kuris gali būti ne visiems žinomas, o istorijai kada nors bus reikalingas. 1949 metais su tėvais atvykęs iš Vokietijos į Filadelfiją ir čia pabaigęs gimnaziją, studijoms gavo „Laisvosios Europos“ stipendiją. Mokėsi Drekselio institute (dabar universitetas). Ši stipendija buvo duodama pavergtų kraštų studentams, linkusiems į visuomeninę veiklą. O A.Gečys jau buvo veiklus ateitininkas, patekęs į LB apylinkės valdybą.
- Kaip vėliau paaiškėjo, - pasakoja A.Gečys, - stipendija buvo susieta su Amerikos žvalgybos pinigais. Viena sąlygų ją gauti – jeigu kada nors prireiktų, turėjome sutikti važiuoti į savo kilmės kraštus ir ten darbuotis savo kraštui. Mus kartą per metus pakviesdavo į Niujorką, į indoktrinavimo kursus. Stipendininkų lietuvių buvo kokie šeši septyni. Tarp jų - ir jau miręs prof. Vytautas Vardys. Po poros metų, paaiškėjus, kieno tie pinigai, JAV Kongresas stipendijas nutraukė, bet aš jau buvau baigęs du kursus ir galėjau verstis pats. Tuo metu veikiau Lietuvių studentų sąjungoje ir buvau išrinktas į centro valdybą, vadovavau visuomeniniam-politiniam skyriui.