Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dėl asmenų, slapta bendradarbiavusių
su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo
tarpžinybinės komisijos pirminikui V.Damuliui

Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, pripažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatyme sakoma: “Valstybės paslaptį sudarančia informacija nelaikomi duomenys apie tai, kad buvusios SSRS specialiosiose tarnybose tarnavo ar su jomis slapta bendradarbiavo Respublikos Prezidentas, Seimo ir savivaldybių tarybų nariai, Vyriausybės nariai, teisėjai ir prokurorai, taip pat kandidatai į šias pareigas”(7str. 2 d.). To paties įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato: “... Informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis taip pat išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina Respublikos Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario, Vyriausybės nario, teisėjo arba prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja. Einant minėtas pareigas arba į jas kandidatuojant, registruotis, prisipažinti slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, privaloma. Jei nurodytas pareigas einantys arba į jas kandidatuojantys asmenys šio įstatymo nustatyta tvarka neprisipažįsta Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikia žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslepia, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka. Šių asmenų neprisipažinimas slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar žinomai melagingų žinių pateikimas apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą arba tokios informacijos nuslėpimas, turimų dokumentų ar daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, neperdavimas šio įstatymo nustatyta tvarka reiškia priesaikos sulaužymą, pareigūno vardo pažeminimą”.
Rinkimų kampanijos metu susitikimuose su rinkėjais, taip pat ir telefonu dažnai buvo keliamas klausimas, kad tarp kandidatuojančiųjų į savivaldybių tarybas yra buvusios SSRS specialiųjų tarnybų agentų ir darbuotojų.
Aš ir Seimo narys P.Jakučionis 2002 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. 21 kreipėmės į Jus, prašydami nedelsiant viešai paskelbti, kaip to reikalauja paminėtas įstatymas, pavardes ir informaciją apie tarp kandidatų esančius asmenis, slapta bendradarbiavusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, arba oficialiai patvirtinti, kad tokių asmenų tarp kandidatuojančiųjų nėra.
Jūs 2002 m. gruodžio 17 d. rašte Nr.02-09-478 nurodėte, kad tarp kandidatų į savivaldybių tarybų narius yra asmenų, kurie Tarpžinybinės komisijos sprendimu buvo pripažinti slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir kad komisija priims sprendimus dėl jų viešo paskelbimo.
Deja, iki šiol Tarpžinybinė komisija neįvykdė nei savo pažado, nei įstatymu nustatytos pareigos.
Esu įsitikinęs, kad įstatymų reikalavimus privalu vykdyti be jokių savavališkų išlygų.Taip pat turiu atkreipti Jūsų dėmesį, kad piliečių domėjimasis šiais klausimais neišnyksta.
Dar kartą pabrėždamas, kad įstatymų nevykdymas tegali sukelti tik neigiamas pasekmes, tikiuosi, kad Tarpžinybinė komisija įvykdys įstatymo reikalavimus ir paskelbs sąrašą asmenų, kandidatavusių ir išrinktų į savivaldybių tarybas, kurie buvo pripažinti slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis.

Antanas STASIŠKIS
Seimo narys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija