Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Gegužės 10-11-ąją – referendumas dėl Lietuvos stojimo į ES

Šiomis dienomis bažnyčiose platinama brošiūrėlė, raginanti balsuoti už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje. Pateikiame joje spausdinamas Šventojo Tėvo ir Lietuvos kardinolo mintis.

Popiežiaus Jono Pauliaus II mintys

Apie Rytų ir Vidurio Europos ateitį

Žaizdas reikia gydyti, o ateitį planuoti optimistiškai. Sykiu būtina išmintingai judėti priekin ir skleisti vertybes, kurios sudaro tautos pamatą - moralinį ir intelektualinį sąžiningumą, šeimos apsaugą, rūpinimąsi vargšais ir pagarbą žmogaus gyvybei iki natūralios mirties. Tikiuosi, kad Europos Sąjunga dosniai parems socialinio atsinaujinimo pastangas, kurių drąsiai ėmėtės.

Apie tautų dialogą, taiką ir galimybes vieningoje Europoje

Europos projektas pagrįstas ne didesnės galios troškimu, bet suvokimu, kad dialogas ir tarpusavio pagarba yra esminiai siekiant sukurti taiką žemyne ir suteikti impulsą vystytis kiekvienai tautai. Europos Sąjungos tėvai steigėjai pasiūlė žmonėms naujus būdus, kaip gyventi kartu bendruomenėje, turinčioje bendrą likimą, gyventi nepamirštant praeities, bet drąsiai žvelgiant j ją. Būtina užtikrinti, kad Europa daugiau niekada netaptų karo priežastimi ir terpe ideologijoms, kurios sugriovė daugybės žmonių gyvenimus ir pažeidė tiek daug sąžinių — taip buvo totalitarinių sistemų, kurių dar nespėjome pamiršti, atveju.


Referendume kaimas turi pasisakyti už
Europos Sąjungą

Tikėtina, kad Lietuvos kaimas gegužės 10–11 dienomis pasisakys už stojimą į Europos Sąjungą todėl, kad bus pagaliau „atsisukta“ į kaimą, nes ES didelį dėmesį ir paramą skiria ne tik žemės ūkio produkcijos gamybos efektyvumui, ūkininkų pajamingumui didinti, bet ir naujų darbo vietų kūrimui, kaimo gyvenamajai aplinkai gerinti, siekiant, kad būtų patogu, gera, jauku gyventi, dirbti ir ilsėtis kaime.
Kodėl kaimo žmogus turi pasisakyti už stojimą į ES?
Pirmiausia todėl, kad kaime ekonominė, socialinė situacija negerėja, išsilavinimo lygis krenta, suaugusių kaimo žmonių švietimo beveik nėra, plečiasi asocializacijos procesai, nesaugu gyventi, ypač vienkiemiuose. Vyrauja smulkieji ūkiai (iki 10 ha sudaro apie 55 proc. registruotų ūkių), menkai daugėja ekonomiškai pajėgių ūkininkų ūkių, nesusikūrė žemės ūkio produkcijos perdirbimo kooperatyvai, klesti monopolinės pieno, mėsos perdirbimo įmonės, lupančios ūkininkui paskutinį kailį. Kai šio rašinio autorė su kolegomis siūlė organizuoti kooperatines gyvulių skerdyklas, kaip yra Danijoje ir kitose ES valstybėse, tai SAPARD lėšos kuo skubiau buvo atiduotos magnatui V. Uspaskich ir į jį panašiems. Skurstančių šeimų kaime nemažėja, nors valdžia ir giriasi vis kylančia šalies ekonomika. Ypač sunkiai verčiasi šeimos, turinčios mažo našumo žemių. Mažiau palankių ir našių žemių vietovėse ūkininkaujančiųjų pajamos ir valstybės paramos dydis skiriasi iki keturių ir daugiau kartų našių žemių naudai. O žemės grąžinimo savininkams peripetijų nesinori ir priminti. Kaimo žmogus nebetiki sava valdžia.