Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vyskupas susitiko su ligoninės personalu

Marijampolė. Balandžio 10 dieną apskrities ligoninėje įvyko gavėninis Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos susitikimas su šios gydymo įstaigos personalu. 180 vietų turinti ligoninės salė buvo beveik pilna. Vyskupas kalboje sugretino savotiškai giminingus mediko ir dvasininko pašaukimus. Juos vienija rūpestis žmogumi, ypač kenčiančiu, kuris ligos, skausmo ištiktas ieško pagalbos, sveikatos, vilties ir prasmės. Ganytojas išreiškė solidarumą gydytojams ir kitiems ligonius globojantiems darbuotojams, linkėdamas ištvermės jų sunkiame, atsakingame ir labai reikalingame darbe.
Ligoninės darbuotojai pateikė vyskupui klausimų įvairiomis temomis. Į abejonę, ar narystė Europos Sąjungoje nepalengvins kelio į Lietuvą kitoms religijoms ir tuo būdu neapsunkins Katalikų Bažnyčios misijos krašte, vyskupas atsakė, kad pašaukimas skelbti Evangeliją, derinant senas vertybes ir naujas formas, iš esmės nepriklauso nuo jokių aplinkybių. Net ir sektų veikla visų pirma mus pačius skatina uoliau darbuotis.


Šv. Jono Bosko koplyčios dešimtmetis

1993 m. balandžio 18 d. vyskupas Juozas Tunaitis Vilniaus miesto gražiausiame rajone, apgaubtame žaliuojančių pušynų, - Lazdynuose, pašventino medinį kryžių. Po poros metų čia iškilo Šv. Jono Bosko parapijos koplyčia. Ilgiau nei pusmetį Lazdynų tikintieji meldėsi po karklo medžiu, tarp kino teatro ir poliklinikos, prie pastatyto kryžiaus.
Kadangi šv. Jonas Boskas buvo vaikų ir jaunimo auklėtojas bei globėjas, todėl ir ši parapija ėmėsi globoti vaikus ir jaunimą. Pagrindinis šios koplyčios finansuotojas buvo Romos saleziečių kongregacijos generalinis ekonomas. Bet tų lėšų nepakako. Mūsų tuomečiam klebonui kun. Izidoriui Sadauskui teko važiuoti į Kanadą ir ten rinkti aukas mūsų šventovės statybai. Aukojo ir vietiniai gyventojai lazdyniečiai. Kai kurie aukodavo ir didesnes sumas, bet norėjo likti nežinomi…


Laiškas kunigams dėl Česukų piramidės

Šalies žiniasklaidoje pasklidus įvairioms publikacijoms bei televizijos reportažams iš Česukų kaimo (Varėnos r.) apie ten esančią piramidę ir išgydymo stebuklus, Kaišiadorių vyskupijos kurija išplatino laišką kunigams. Jame prašoma atkreipti dėmesį į šias publikacijas ir tikintiesiems tinkamai paaiškinti šiuos ir panašius reiškinius, vadovaujantis autentišku Bažnyčios mokymu. Laiške pateikiamos nuorodos į „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ bei kitus patikimus Bažnyčios šaltinius lietuvių kalba, kuriuose kalbama apie Apreiškimo teiginius, gydymo bei naujųjų religinių judėjimų temomis.


Vyskupijos kunigų simpoziumas

Balandžio 8 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje vykusiame Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziume mintimis apie Dievo meilę, žmogaus laisvę ir atsakomybę dalijosi mons. Vincentas Jalinskas iš Kauno. Rimtas temas svečias pristatė gyvu, žaismingu stiliumi, gausiai įpindamas pavyzdžių iš savo ilgametės kunigiškos tarnystės patirties.