Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Laiškas kunigams dėl Česukų piramidės

Šalies žiniasklaidoje pasklidus įvairioms publikacijoms bei televizijos reportažams iš Česukų kaimo (Varėnos r.) apie ten esančią piramidę ir išgydymo stebuklus, Kaišiadorių vyskupijos kurija išplatino laišką kunigams. Jame prašoma atkreipti dėmesį į šias publikacijas ir tikintiesiems tinkamai paaiškinti šiuos ir panašius reiškinius, vadovaujantis autentišku Bažnyčios mokymu. Laiške pateikiamos nuorodos į „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ bei kitus patikimus Bažnyčios šaltinius lietuvių kalba, kuriuose kalbama apie Apreiškimo teiginius, gydymo bei naujųjų religinių judėjimų temomis.
Laiške rašoma, jog Kristus, žmogumi tapęs Dievo Sūnus, yra vienatinis, tobulas ir nepranokstamas Tėvo Žodis. Jame Jis viską pasako, ir kito žodžio nebus.
Kalbant apie gydymą ir Bažnyčios požiūrį į ligą bei kančią, rašoma, jog fizinė sveikata nėra absoliutus gėris. Dievas nori, kad mes „turėtume gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume“, tačiau amžinasis gyvenimas yra vienintelis tikrasis žmogaus gėris, tuo tarpu sveikata yra Dievo dovana, praeinanti, laikina vertybė. „Liga ir kentėjimas visada buvo sunkiausi išmėginimai gyvenimu… Liga gali kelti nerimą, pastūmėti užsisklęsti savyje, kartais net netekti vilties ir maištauti prieš Dievą. Bet taip pat ji gali padėti žmogui subręsti, įžvelgti, kas gyvenime neesminga, ir atsigręžti į tai, kas esminga. Labai dažnai liga paskatina ieškoti Dievo ir prie Jo sugrįžti“, - rašoma „Katalikų Bažnyčios katekizme“. Juk mums, krikščionims, yra žinoma, kad savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus Kristus suteikė kančiai naują prasmę: dabar ji gali padaryti mus panašius į Jį ir suvienyti su Jo atperkamąja kančia.
Laiške kunigams taip pat paaiškintas ir Bažnyčios požiūris į gydymą, gydymo dovaną (charizmą). Sakoma, jog Bažnyčia su meile žvelgia į kenčiančiuosius, lydi juos savo pagalba bei užtarimo malda ir stiprina sakramentais, tikėdama ir žinodama, jog Viešpats turi galią ir nori gydyti fizinę negalią, jei tai reikalinga ir naudinga amžinajam gyvenimui.
„Gydykite ligonius“ – tą užduotį Bažnyčia gavo iš Viešpaties ir stengiasi ją vykdyti. Ji tiki gyvybę teikiančio Kristaus, sielų ir mūsų gydytojo, artumu. Šis artumas itin veiksmingas sakramentuose, ypatingu būdu Eucharistijoje – duonoje, kuri duoda amžinąjį gyvenimą, bei Ligonių patepimo sakramente. Plačiau apie tai galima pasiskaityti Tikėjimo ir mokslo kongregacijos išleistoje instrukcijoje dėl maldų, prašant Dievo išgydymo („Bažnyčios žinios“, 2001 01 17, Nr.1). Taip pat ir norintiems daugiau sužinoti apie charizmas ir stebuklingus išgijimus Katalikų Bažnyčioje siūloma pastudijuoti dogminę konstituciją apie Bažnyčią „Lumen gentium“ (12, VIIS), Raniero Cantalamesos „Pagirdyti viena dvasia“ (Kaunas, 2001), Emiliano Tardijo „Jėzus yra Mesijas“ (Kaunas, 2000).
Šiame laiške, remiantis KBK teiginiais, rašoma, jog bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antigamtinės galios kitiems žmonėms, nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas religingumo dorybei.
Apie stebuklingą piramidę aiškinama, jog tai vienas iš ypač paplitusio šiais laikais Vakarų pasaulyje religinio judėjimo, vadinamojo „New Age“ („Naujasis amžius“), simbolių. „New Age“ – labiausiai paplitusi sinkretinė, į visumą sujungianti įvairių religijų aspektus, religinė tendencija ar judėjimas, atsiradęs XX a. pabaigoje.
Psichologijos mokslų daktaras kun. Antanas Paškus savo knygoje „Dievai, dvasios ir žmonės „Naujajame amžiuje“ nurodo, jog sociologiniu požiūriu šis judėjimas nėra sekta ar kultas, nes neturi aiškios organizacijos, į kurią reikėtų įsitraukti, tikėjimo doktrinų, kurias reikėtų išpažinti. Šis judėjimas – dvasinių, socialinių ir politinių jėgų hibridas, apimantis sociologiją, teologiją, gamtos mokslus, mediciną, antropologiją, istoriją ir kt. Šis judėjimas yra kintantis, apimantis visokius kultus, formalias savęs tobulinimo programas bei nesuskaitomą daugybę „mokytojų“, derinančių psichoterapinius būdus su rytietišku misticizmu, okultizmu, piramidžių ir kvarco kristalų gydomąja galia.
Tarp šio judėjimo sekėjų yra ypač paplitęs įsitikinimas, jog iš kvarco ir kitų kristalų padarytos, taip pat ir vielinės piramidės turi gydomųjų savybių. Anot kun. A.Paškaus, šių daiktų stebuklingą galią galima paaiškinti polinkiu į lengvatikystę ir sugestiją.
Tad nebūkime lengvatikiais, o pasvarstykime, kas yra tikra, o kas – akių dūmimas.

Elvyra ŽEIŽIENĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija