Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

UAB „Molesta“ generalinis direktorius Stasys Žvinys simbolinį raktą nuo parapijos namų įteikia Molėtų dekanui kun. Kęstučiui Kazlauskui
Simbolinę namų juostelę perkerpa svečias iš Vokietijos Klemensas Švėrsas. Kairėje - Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, dešinėje - Molėtų dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas
Meno galerijos „Projektai“ pirmosios parodos autorė Teresė Mackevičiūtė–Blažiūnienė
Molėtų parapijos bendruomenės namai ir jų renovacijos projekto autorė Bronė Lydekienė

Didelis įvykis

Nekėlė pasididžiavimo Molėtuose, ant kalniuko šalia bažnyčios, stovėjęs pastatas. Parapijos bendruomenės namai, prieškariu garsėję kaip katalikiškos veiklos centras, sovietiniais metais buvo visiškai nugyventi. Statinys buvo restauruojamas 2002-2003 metais pagal projektą, kurį finansavo „Renovabis“, vokiečių katalikų solidarumo akcija su Vidurio ir Rytų Europos žmonėmis, tarpininkaujant Bevergeno “Pagalbos Rytams“ grupės nariui Klemensui Švėrsui ir remiant Molėtų rajono savivaldybei.
Per Atvelykį įvyko dailiai atrodančių Molėtų parapijos bendruomenės namų atidarymas. Iškilmes pradėjęs dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas pareiškė nuoširdžią padėką tiems, kas nors kiek prisidėjo prie jų restauravimo. Anot dekano kun. Kęstučio Kazlausko, didžios pagarbos nusipelnė statybos firma „Molesta”, kuri pastatą sugebėjo padaryti tokį gražų. Atsiradus būtinybei, pagalbos ranką sugebėdavo laiku ištiesti rajono savivaldybė bei jos meras. O sulaukęs svečių iš Vokietijos, klebonas išgyveno jaudulį: koks bus jų įvertinimas, ar teisingai vietoje buvo panaudotos iš užsienio gautos lėšos? Ačiū Dievui, priekaištų iš vokiečių jis neišgirdo.
Molėtai. Dekanas per atvelykį kalbėjo: “Čia turėtų vykti tai, kas vyksta parapijoje. Ateikite čia, tai jūsų namai, o ne klebonija. Atėję čia mąstysite, gersite arbatą, spręsite problemas. Čia netgi bus galima pernakvoti”. Jis apgailestavo, kad į bendruomenės namų atidarymo iškilmes neatvyko kun. Vilius Cukuras (dabar jis dirba Joniškėlio klebonu). Tai šio dvasininko nemažas indėlis, jog šiandien pastatas sušvito jaukiomis spalvomis.
K. Švėrsas į Molėtus atvyko su savo žmona Uršula bei dviem kolegomis. Jų kelionės į Lietuvą tikslas - dalyvauti Molėtų parapijos namų šventinime. Svečias iš Vokietijos K.Švėrsas gausiai susirinkusiems parapijiečiams papasakojo istoriją, kaip buvo sumanyta imtis Molėtų centre stovėjusio apšiurusio pastato renovacijos. Tai įvyko maždaug prieš dvejus su puse metų. K.Švėrsas tuo metu svečiavosi Molėtuose – čia atgabeno labdarą. Tarp jo ir tuomečio klebono kun. V. Cukuro bei molėtiškės Bronės Lydekienės užsimezgė dalykinis pokalbis. Besišnekučiuojant buvo pareikšti du pageidavimai. Pirmasis buvo nors kiek suremontuoti parapijos namus. B.Lydekienė įtikino, kad yra būtina renovacija.
Kadangi „Pagalbos Rytams“ organizacija, kuriai atstovavo K. Švėrsas, renovacijai reikalingų lėšų neturėjo, pagalbos jis kreipėsi į „Renovabis“. Iš jo atėjo atsakymas, jog toks projektas bus paremtas. Visu smarkumu buvo užsuktas veiklos mechanizmas, atlikti derinimo veiksmai. Pastato renovacijos projektą rengė B. Lydekienė, bendradarbiaujant su rajono savivaldybe. Nuo idėjos iki projekto pabaigos prabėgo maždaug pusė metų. Projektui įgyvendinti „Renovabis“ skyrė reikiamą kiekį lėšų (dėl užimtumo „Renovabis“ atstovas iškilmėse dalyvauti negalėjo).
K.Švėrsas, pagal specialybę inžinierius elektrikas, o dabar - „jaunas“ pensininkas, padovanojo paveikslą. Jį nupiešė viena lietuvė dailininkė. Paveiksle pavaizduotos kai kurios detalės, būdingos Molėtams ir Bevergenui. Kūrinio dešinėje pavaizduota Bevergeno, kairėje - Molėtų bažnyčios. Be to, Bevergeno klebonas perdavė kryžių, kad jis būtų pakabintas Molėtų parapijos namuose.
Gražiai atrodančių parapijos namų atidarymo ceremonijoje kalbėjo Molėtų rajono meras Valentinas Stundys. Jis K. Švėrsui įteikė padėkos raštą, Molėtų klebonui ir parapijos namams - kryžių. Meras palinkėjo visiems gerų darbų. UAB “ Molesta”, kuri vykdė pastato renovaciją, generalinis direktorius Stasys Žvinys dekanui kun. K. Kazlauskui įteikė parapijos namų simbolinį raktą. Kartu jis dovanojo svečių knygą.
Kaip sekėsi kurti pastato renovacijos projektą, pasakojo jo autorė B.Lydekienė. Visiems, prisidėjusiems, kad naujam gyvenimui būtų prikelti parapijos namai, parapijiečių vardu dėkojo mokytoja Genutė Pundienė. Iškilmes gyvino Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Humoro nestokojantis bažnyčios hierarchas buvo paprastas ir visiems prieinamas bei suprantamas. Vyskupui bei svečiui iš Vokietijos buvo suteikta teisė perkirpti simbolinę parapijos namų juostelę. Čia laukė gražus siurprizas - buvo atidaryta meno galerija „Projektai“. Galerijoje surengta pirmoji dailės paroda. Jos autorė - iš Giedraičių parapijos kilusi, dabar Vilniuje gyvenanti Teresė Mackevičiūtė–Blažiūnienė. Keletą savo darbų menininkė žadėjo dovanoti galerijai. Moteris taip pat žinoma kaip meno kūrinių restauratorė. Nemažai jos restauruotų darbų eksponuojama parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene”, veikiančioje Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje

Bronius VERTELKA
Autoriaus nuotraukos

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija