Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Kryžiaus kelio procesija nuo Šv. Gertrūdos bažnyčios iki Kauno Arkikatedros Bazilikos

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Didysis tridienis

KAUNAS. Užbaigę Gavėnios laikotarpį, Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji buvo pakviesti aktyviai įsitraukti į Didžiojo tridienio liturgiją. Taip pat visą Tridienį buvo klausoma išpažinčių. Vadovaujant klebonui dekanui kun. Vytautui Grigaravičiui, buvo sudaryta darbo grupė, kuri rūpinosi bažnyčios puošimu, procesijomis. Kiekvieną dieną prieš pamaldas buvo aiškinama liturgija, kad tikintieji galėtų tinkamai išgyventi Didžiojo tridienio velykinę paslaptį.
Didžiojo ketvirtadienio pamaldose dalyvavo visi parapijos kunigai. Kun. Artūras Jagelavičius sakė homiliją, kurioje aiškino Paskutinės vakarienės prasmę ir Eucharistijos įsteigimo svarbą. Klebonas kvietė skirti daugiau dėmesio Eucharistijos paslapties išgyvenimui ir jos pagarbinimui. Kartu tai buvo prašymas, kad Jėzus, kuris duonos pavidalu ateina į kiekvieno tikinčiojo širdį, taptų brangiausia vertybe ir lobiu jų kasdienybėje, kuri yra pilna išbandymų, pavojų ir gundymų. Parapijiečiai buvo raginami vertinti tylą, kuri prasidėjo nuo Didžiojo ketvirtadienio ir tęsėsi iki Didžiojo šeštadienio pamaldų, nes tik tyloje ir asmeninėje maldoje galima pajusti Dievo veikimą.
Didžiojo penktadienio pamaldoms vadovavo klebonas dekanas kun. V.Grigaravičius ir vikaras kun. Emilis Jotkus. Prieš jas buvo pasirengta gyvai perskaityti Kristaus Kančios istoriją, pasiskirstant vaidmenimis, kad tikintieji galėtų geriau priimti ir išgirsti Dievo žodį. Tam buvo skirtas didelis dėmesys homilijoje ir Kryžiaus išaukštinimo ir pagarbinimo liturgijoje. Po pamaldų tikintieji buvo kviečiami dalyvauti Kryžiaus kelio procesijoje nuo Šv. Gertrūdos bažnyčios iki Kauno Arkikatedros.
Didžiojo šeštadienio pamaldos prasidėjo šventoriuje ugnies šventinimu. Pamaldose dalyvavo visi parapijoje dirbantys kunigai ir gausus būrys tikinčiųjų.
Velykų ryto pamaldos mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prasidėjo iškilmingu Prano Beinariaus bažnytiniu „Introitum“. Giedojo parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininkės Danguolės Beinarytės. Procesija pajudėjo iš mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios į atstatomąją Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią.
Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia buvo pilna žmonių. Jie klausėsi Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir parapijoje dirbančių kunigų velykinio sveikinimo. Po iškilmingų šv. Mišių klebonas kun. V.Grigaravičius ir kun. E. Jotkus sveikino žmones su prisikėlusio Kristaus švente, spaudė jiems rankas ir linkėjo visokeriopos Dievo palaimos.

Giedrius KALNINIS

Tėvą Gintarą Vitkų sveikina vienuolės

Autoriaus nuotrauka

Tėvo Gintaro įžadai

KAUNAS. Antrąją šv.Velykų nuostabiai gražią dieną Šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje pasimelsti ir paminėti Gintaro Vitkaus iškilmingus įžadus Jėzaus Draugijoje susirinko daug kunigų ir tikinčiųjų. Kunigas Gintaras sumaniai ir išmintingai vadovauja Kauno jėzuitų gimnazijai. Šv.Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius bei kiti kunigai. Pamokslą pasakė Lietuvos ir Latvijos Jėzaus Draugijos provincijolas kunigas Antanas Saulaitis.
Aukojant šv.Mišias giedojo Šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios choras, mišrus choras „Leliumai“. Po šv.Mišių koncertavo berniukų choras „Varpelis“ - kūrinius atliko solistė Sigutė Trimakaitė, trimitininkas Dainius Kanys, fleitininkas Paulius Berūkštis ir kiti. Po turiningo koncerto įvairių organizacijų atstovai nuoširdžiai sveikino Tėvą Gintarą.

Izidorius MITKUS

Parodos šventė

KAUNAS. Kaip jau rašėme, Aukštesniojoje katechetų mokykloje vyksta Kauno ikimokyklinio ir pradinio mokymo įstaigų bendruomenių trečioji Velykinė dailės paroda. Ji tęsis iki gegužės 16- osios. Parodoje eksponuojama 130 įvairių eksponatų, kuriuos sukūrė 29 ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai ir 21 mokyklos mokiniai, jų tėveliai, pedagogai.
Balandžio 26 dieną įvyko šios parodos šventė, į kurią susirinko gausus būrys darželių, mokyklų auklėtinių, jų tėveliai, svečiai. Mokyklos kieme juos pasitiko Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos mokiniai Tadas ir Kamilė, pasipuošę karnavaliniais drabužiais, simbolizuojančiais Žemę ir Saulę. Erdvi mokyklos salė buvo kone pilna. Sveikinimo žodį parodos dalyviams, organizatoriams ir lankytojams tarė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jis visiems palinkėjo Velykų džiaugsmo, gyvenimo pilnatvės ir darnos. Šventės dalyvius taip pat pasveikino Kauno apskrities Ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos pirmininkė Rimanta Matlašaitienė, kitos Kauno apskrities administracijos ir miesto savivaldybės, kai kurių ugdymo įstaigų atstovės.
Surengtame koncerte skambėjo smuiko melodijos, buvo skaitomos eilės. Pasipuošę įspūdingais drabužiais, Kauno Šančių vaikų darželio-lopšelio, kitų įstaigų vaikučiai atliko nuotaikingus šokius, improvizacijas, padainavo dainelių. Už tai mažieji atlikėjai susilaukė gausių plojimų.

B.Ž.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija