Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Nuteistųjų sielovada rūpinsis kapelionai

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir teisingumo ministras Vytautas Markevičius pasirašė susitarimą dėl Katalikų bažnyčios sielovados kalinimo vietose

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotrauka

Balandžio 23 dieną Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Vytautas Markevičius pasirašė susitarimą dėl Katalikų Bažnyčios sielovados kalinimo ir kitose laisvės atėmimo vietose. Šis susitarimas buvo pasirašytas įgyvendinant Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartį dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, kurioje yra numatyta Katalikų Bažnyčios teisė vykdyti sielovadą ligoninėse, vaikų globos namuose, įkalinimo įstaigose bei kitose socialinės globos įstaigose.
Susitarime yra numatyta, kad Katalikų Bažnyčia rūpinsis įkalintų asmenų sielovada ir padės jiems morališkai pasirengti grįžimui ir tolygesniam integravimuisi į visuomenę. Pastoraciją įkalinimo vietose gali vykdyti ne vien kunigai ir vienuoliai, bet ir Bažnyčios vadovų įgalioti pasauliečiai.
Katalikų Bažnyčiai rūpi ir įkalinimo įstaigose dirbančių asmenų dvasinė gerovė, nes dažnai nuo jos priklauso atmosfera visoje įstaigoje. Todėl sutartyje yra numatyta, kad Katalikų Bažnyčios paskirti atsakingi asmenys rūpinsis ir įkalinimo įstaigose bei kitose laisvės atėmimo vietose dirbančių asmenų sielovada.
“Katalikų Bažnyčia sveikina šiandien pasirašytąjį susitarimą ir viliasi, kad atsiradęs bendradarbiavimas bus tęsiamas ir ateityje”, - po sutarties pasirašymo sakė kardinolas A.J.Bačkis.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija