Atnaujintas 2004 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dėl Antrojo pasaulinio karo dalyvio statuso

Konferencijos „Organizuoto ginkluoto pasipriešinimo
prieš agresorius ištakos“,
įvykusios spalio 9 dieną Kaune, rezoliucija

Konferencijos dalyviai, išklausę pranešimus: dr.Vytauto Dambravos „Ribentropo-Molotovo pakto užkulisiai“, inžinieriaus Pilypo Naručio „Lietuvos aktyvistų frontas“, dr.Sigito Jegelevičiaus „1941 metų birželio sukilimo organizavimas ir vykdymas“, dr.Juozo Jankausko „Lietuvių fronto karinė organizacija „Kęstutis“, dr.Rimanto Zizo „Lietuvos vietinė rinktinė“, dr.Gintauto Surgailio „Lietuvos laisvės kovos sąjūdis“, žurnalisto Edmundo Simanaičio „Antrojo pasaulinio karo dalyvio statuso klausimu“,

vertindami Lietuvos įstojimą į NATO ir Europos Sąjungą, kaip praėjusio amžiaus Tėvynės patriotų ir visų kartų kovotojų svarbiausiojo tikslo – saugios Nepriklausomybės atkūrimo įgyvendinimą;

suvokdami Rytų imperinės politikos neigiamą įtaką, stabdančią pilietinės visuomenės formavimąsi ir poreikį ugdyti pilietinę visuomenę tobulinant švietimą bei puoselėjant tautines-pilietines vertybes spartėjančios globalizacijos sąlygomis;

atsižvelgdami į tai, kad Vokietijos nacistinis ir Sovietų Sąjungos komunistinis režimai kartu suplanavo Antrojo pasaulinio karo pradžią ir, užgrobę nepriklausomų valstybių teritorijas, tarp jų ir Lietuvos, vykdė jose karo nusikaltimus ir genocido politiką;

kad dalis okupuotos Lietuvos žmonių buvo priversti kariauti ir vieno, ir kito okupanto kariniuose daliniuose;

kad okupuota Lietuvos Respublika niekada negalėjo būti antihitlerinės ar kitokių koalicijų nare;

kad okupuotoje Lietuvoje vyko antisovietinis ir antinacinis bei pilietinis pasipriešinimas;

atkreipdami dėmesį į tai, kad Antrasis pasaulinis karas, Vokietijai kapituliavus 1945 metais, Lietuvoje baigėsi aštuoneriais metais vėliau –1953 metais, o pavienės kovos truko ilgiau;

atsižvelgdami į tai, kad abiejų agresorių – totalitarinių režimų nusikaltimus taikai, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui (genocidas) pasmerkė:

nacizmo įvykdytus - Niurnbergo tribunolas 1946 metais,

komunizmo piktadarystes - Vilniaus tarptautinis visuomeninis tribunolas 2000 metais;

konstatuodami, kad „LR įstatymas dėl Lietuvoje gyvenančių Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, statuso“ taikomas tik tiems Lietuvos gyventojams, kurie kovojo sovietų pusėje, o Lietuvos žmonės, kariavusieji vokiečių pusėje, diskriminuojami;

kad „LR įstatymas dėl Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m.vasario 16 d. Deklaracijos“ patvirtino istorinį faktą, jog LLKS Taryba „buvo vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje“;

kad susidarė paradoksali kolizinė situacija, kai teisėtos valdžios kontroliuojamų LLKS Gynybos pajėgų kovotojai – kariai savanoriai ignoruojami, nes jiems nesuteikiamas Antrojo pasaulinio karo dalyvio statusas, o okupacinės sovietų armijos kariams – dėmesys ir privilegijos,

prašo Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės

imtis priemonių atitaisyti įsisenėjusią teisinę, moralinę ir materialinę skriaudą garbaus amžiaus sulaukusiems ir jau Amžinybėn išėjusiems Lietuvos kariams, o drauge ir Tėvynės istorijai, būtent:

1.Pašalinti iš nacionalinės teisenos terminą „antihitlerinė koalicija“, kaip būdingą klaidinantį sovietmečio reliktą;

2.Pripažinti teisę į Antrojo pasaulinio karo dalyvio (veterano) statusą:

- visiems Lietuvos gyventojams, kurie kariavo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos kariniuose daliniuose;

- 1941 metus birželio sukilėliams, savisaugos batalionų kariams, Tėvynės apsaugos rinktinės kariams, Lietuvos vietinės rinktinės kariams;

- LLKS apygardų laisvės kovotojams, taip pat kitų organizuoto ginkluoto pasipriešinimo okupantui struktūrų kovotojams – kariams savanoriams;

3. Nepripažinti Antrojo pasaulinio karo dalyvio statuso asmenims, vykdžiusiems karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui (genocidas), tarnavusiems ar dirbusiems okupantų represinėse struktūrose, pvz., NKVD, MVD, NKGB, MGB, KGB, naikintojų (stribų) būriuose, Smerš tarnyboje, SiPo (saugumo policija), SD (saugumo tarnyba), gestapo (slaptoji valstybės policija) ir pan.

Konferencija reiškia įsitikinimą, kad „Įstatymo dėl Antrojo pasaulinio karo dalyvio statuso“ pataisymai parodytų visuomenei okupantų supriešintos tautos dar vieną simbolinį susitaikymo ženklą ir liudytų siekį užbaigti okupacijų sukeltą sumaištį ir priešiškumą.

Tėvynę turime vieną ir tą pačią, o jos vardas – LIETUVA.

Konferencijos pirmininkas
dr. Juozas JANKAUSKAS,
Lietuvos kariuomenės karių,
nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio
genocido, artimųjų sąjunga

Alfonsas ŽALDOKAS,
1941 metų birželio sukilėlių sąjunga

Antanas PAULAVIČIUS,
Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjunga,

Algirdas PETRUSEVIČIUS,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga

Andrius RONDOMANSKIS,
Lietuvos laisvės armija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija