Atnaujintas 2006 vasario 24 d.
Nr.16
(1416)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apžvelgta sielovadinė bei finansinė situacija Kauno arkivyskupijoje

Vasario 21 dieną Kauno kurijoje surengta jau tradicine tapusi (vyksta jau devintus metus) Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus spaudos konferencija, kurios metu žiniasklaidos atstovams ganytojas pristatė arkivyskupijos veiklą sielovados srityje bei finansinę situaciją 2005 metais ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Konferencijos pradžioje arkiv. S.Tamkevičius pateikė statistinius duomenis apie arkivyskupijos parapijų, kunigų, katalikų bei priėmusių Bažnyčios sakramentus skaičius ir pažymėjo, jog iš arkivyskupijoje gyvenančių 528 tūkst. katalikų maždaug pusė praktikuoja savo tikėjimą; kiekvieną sekmadienį bažnyčią lanko apie 10 proc. Arkivyskupas pasidžiaugė didėjančiu tėvų dėmesiu savo vaikų religiniam auklėjimui: išaugo Krikšto sakramentą priėmusiųjų skaičius (5275, pernai 4810); Sutvirtinimo (3130), Santuokos sakramentų (1880 porų) ir Pirmąją Komuniją priėmusiųjų skaičius (4876) labai neženkliai sumažėjo, tačiau tai tikriausiai liudija tiek demografinę situaciją, tiek ir masinę emigraciją į užsienį; deja, kasmet palaidojama vis daugiau žmonių (6264, pernai – 5820).

Pristatydamas finansinę padėtį, ganytojas nurodė, jog didžiausia arkivyskupijos pajamų dalis ateina per rinkliavas, aukas, juridinių asmenų paramą ir biudžetą; didelę dalį išlaidų tenka skirti parapijose bei bažnytinėse institucijose dirbančiųjų atlyginimams bei mokesčiams; arkivyskupo apgailestavimu, šie atlyginimai yra kuklūs (vidutiniškai apie 750 litų „popieriuje“), nors ir stengiamasi juos didinti, tačiau, pasak ganytojo, galima teigti, jog Bažnyčioje dirba tikri idealistai, dėl didesnio atlyginimo neemigruojantys į užsienį.

Prieš keletą metų arkiv. S.Tamkevičiaus įsteigta Paramos kasa, kuriai kunigai skiria iki 10 proc. savo pajamų; iš jos remiamos vargingesnės parapijos, sergantys kunigai, karitatyvinė veikla bei misijos. Ganytojas pasidžiaugė 2005 metais įrengta koplyčia KMU klinikose.

Arkiv. S.Tamkevičius „akies lėliuke“ pavadino Kauno kunigų seminariją, kuri yra bene didžiausias arkivyskupijos rūpestis. Nuo 2005 metų joje studijuoja ne tik Kauno ir Šiaulių, bet ir Vilkaviškio vyskupijos kandidatai į kunigus. Seminariją, kaip aukštąją švietimo instituciją, padeda išlaikyti ir valstybė. Pasak ganytojo, pasirengimas kunigo tarnystei yra labai rimtai vertinamas, nepaisant to, kad vienam kunigui parengti reikia 95 tūkst. litų.

Arkivyskupas išsamiai pristatė kurijos veiklą bei bažnytinio tribunolo darbus, kitas katalikiškas institucijas; ypač pasidžiaugė arkivyskupijos Šeimos centru, vykdančiu aktualias visai visuomenei programas (jose dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių) ir savo darbe sėkmingai pasitelkiančiu savanorius. Atkreipė dėmesį į šio Centro bei Kaune veikiančios suaugusiųjų Katechezės mokyklos veiklą rengiant sužadėtinius santuokai. Sėkmingai savo baruose darbą tęsia Jaunimo, Evangelizacijos centrai, „Caritas“. Pastarasis turi savo padalinius beveik visos parapijose; Kaune kasdien pamaitinama apie 650 vargstančiųjų, dar beveik antra tiek vaikų globojama dienos centruose ir kitokiais būdais. Apžvelgdamas Katechetikos centro veiklą, ganytojas pastebėjo, kad arkivyskupijos mokyklose tikybos pamokas lanko šiek tiek daugiau nei pusė visų mokinių, o dėsto jiems vis kvalifikuotesni mokytojai.

Ateinančių kelerių metų didžiausiu arkivyskupijos rūpesčiu ganytojas pavadino Šiluvos šventovę. Rengiantis pirmojo Europoje Švč. M.Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejui ir įgyvendinant dar prieškariu puoselėtą mintį tinkamai sutvarkyti aikštę, sujungiant Šiluvos baziliką su koplyčia, dabar vyksta parengiamieji darbai, telkiami resursai.

Spaudos konferencijoje arkivyskupas pristatė memorandumą, pasirašytą po neseniai pirmą kartą istorijoje vykusio susitikimo tarp Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos. Dokumente numatoma puoselėti abipusį bendradarbiavimą siekiant stiprinti akademinę sielovadą bei ugdant jaunąją kartą. Siekiama ne tik kiekvienam universitetui skirti po kapelioną, taip pat ieškoma galimybių įsteigti ir jo pagalbininko pasauliečio etatą (kaip jau vykdoma VDU).

Atsakydamas į žurnalistų klausimus dėl naujų parapijų Kauno mieste, ganytojas pasidalijo planais įkurti naują parapiją Kauno Šilainių mikrorajone bei Jonavoje ir rūpesčiu dabar statomomis bažnyčiomis, kurių statybų tempai nedideli, nes trūksta rimto finansavimo. Teirautasi apie kunigų stygiaus problemą. Ganytojo nuomone, tikėtis didesnio kandidatų skaičiaus dabartinėje sekuliarioje visuomenėje yra sunku, o kunigų trūkumas ir dabar yra jaučiamas dėl sovietinių laikų suvaržymų stojant į seminariją. Arkivyskupas pažymėjo, jog kunigai neretai atlieka daug pareigų ir jų vis tiek trūksta – ypač kaimo parapijose. Kunigų reikėtų mokymo įstaigų bendruomenėse bei katalikiškose institucijose. Atsakydamas į žurnalistų klausimus dėl bažnytinio teismo, ganytojas atkreipė dėmesį, jog Bažnyčia negali išskirti, bet tik paskelbti santuoką negaliojančia, jei ją sudarant buvo rimtų kliūčių; pažymėjo, jog pastaruoju metu pasitelkiama daugiau bažnytinės teisės specialistų, tad bylos tiriamos greičiau.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija