Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Padėkos už laisvę ir nepriklausomybę diena

Tęsiant daugiau nei penkis šimtmečius gyvuojančią tradiciją bei artėjant Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) didiesiems atlaidams, rugpjūčio 27-ąją į Šiluvą ėjo tūkstantinės piligrimų procesijos. Pagal dar sovietmečiu susiklosčiusią tradiciją, maldininkų eisenos vyksta paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį. Šios procesijos ir vėliau šv. Mišios Šiluvos Bazilikoje buvo skirtos padėkoti Viešpačiui už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, pasimelsti už tremtinius bei visus, kentėjusius ir gyvybę aukojusius už laisvę.

Kaip jau tapo įprasta pastaraisiais metais, maldininkų procesijos į Šiluvą ėjo iš dviejų vietų. Piligrimams, keliavusiems iš Tytuvėnų, vadovavo bei giedojo Šiaulių vyskupas ir Lietuvos kariuomenės ordinaras Eugenijus Bartulis. Kita daugiau kaip tūkstančio maldininkų procesija keliavo nuo Raseinių pusės. Čia piligrimams vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, eisenos pradžioje pašventinęs procesijų pradžią žymėsiantį kryžių prie Dubysos slėnio. Tris valandas trukusiame kelyje buvo kalbamas rožinis, giedamos Marijos garbei skirtos giesmės. Procesijoje drauge ėję kunigai norintiems teikė Sutaikinimo sakramentą. Šiemet procesijoje ypač gausiai matėsi Kauno miesto parapijų vėliavų, maldingą kelią ėjo nemažai jaunimo ir šeimų su vaikais. Kelis kilometrus kartu žygiavo maldininkus pasitikusi šiluviškio jaunimo procesija, vadovaujama parapijos klebono kun. Erasto Murausko.

Vidurdienį pilnutėlėje Šiluvos Bazilikoje abiejų procesijų piligrimai dalyvavo Eucharistijos liturgijoje, kurios pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pasveikino „visos Lietuvos maldininkus, atvykusius pas Šiluvos Dievo Motiną“. Ganytojas pakvietė dėkoti Dievui už laisvės dovaną taip, „kaip kiekvienas mokame“. Drauge su arkiv. S. Tamkevičiumi šv. Mišias koncelebravo vysk. E. Bartulis ir procesijoje dalyvavusieji kunigai.

Homilijos metu arkiv. S. Tamkevičius priminė, jog iš Viešpaties gautoji laisvės dovana leidžia nieko nebijoti, tačiau šiandien ji reiškia ir kai ką daugiau: galimybę ir įpareigojimą tapti atsakingais Lietuvos piliečiais. „Ar gali būti laisvė be tiesos – to kiekvienas šiandien turime savęs paklausti“, – sakė ganytojas, apgailestavęs dėl šiuolaikinės tiesos ir laisvės sampratos sumenkinimo. Pasak arkivyskupo, šiandien laisvė daug kam reiškia laisvę nuo tvirtos šeimos, nuo atsakomybės, autoritetų nepripažinimą, krikščioniškos moralės paniekinimą, tradicinės religijos, Bažnyčios išsižadėjimą. Kai šiandien tiesa daug kam atrodo reliatyvi, atsakymo į egzistencijos klausimus ieškoma pas visokius burtininkus ir ekstrasensus... „Kokia išeitis iš laisvės klystkelių pasaulyje, kuriame Rytai gręžiasi į sovietinę praeitį, o Vakarai skendi mirties kultūroje?“ – klausė ganytojas ir pabrėžė, jog tiesa yra viena – tai Kristus, atėjęs ne pavergti, bet išlaisvinti žmogų. Baigdamas homiliją arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog kaip ir anuomet apaštalams atrodė nepriimtinas Kristaus kryžiaus kelias, taip ir mums Viešpaties žodžiai dažnai atrodo per kieti. Pasak ganytojo, neužtenka vien dėkoti Dievui – turime žinoti, kam tarnaujame, ir rinktis Viešpatį atsakingai kurdami savo laisvą gyvenimą.

Arkivyskupas maldininkams priminė, kad Šilinės atlaidai šiemet vyks kaip įprasta – rugsėjo 8-15 dienomis ir jais bus oficialiai pradėtas pasirengimas Šiluvos apsireiškimo 400 metų jubiliejui, kurį švęsime 2008-aisiais. Ganytojas taip pat pranešė, kad šiųmečių atlaidų pradžioje bus vainikuojamas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas naujomis karūnomis, kurias pašventino popiežius Benediktas XVI Vatikane, Lietuvos vyskupų ad limina vizito metu birželio pabaigoje.

Šv. Mišiose giedojo Šiluvos parapijos choras, o po pamaldų Bazilikoje vyko sakralinės muzikos koncertas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija