Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Žolinės atlaiduose pašventintas miestelio herbas

Krekenavos aikštės estradoje
(iš kairės): rajono vicemeras
Rapolas Gritėnas, vyskupas
Jonas Kauneckas, Seimo
vicepirmininkas Alfredas
Pekeliūnas, seniūnas Jonas Ulis,
Krekenavos bendruomenės
„Tiltas“ pirmininkė Sigita Rudienė

KREKENAVA. Šiemet Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Žolinės atlaidai buvo dviejų dalių: bažnytinės ir kultūrinės. Bažnytinė prasidėjo rugpjūčio 12 dienos vakare šv. Mišiomis, kurias aukojo Krekenavos klebonas kan. Petras Budriūnas. Nors turėjo kunigų padėjėjų, bet jam užteko rūpesčių, aiškinimų, tačiau viskas praėjo gerai, nes jis turi patirties ir įgudimo.


Anykščių dekanate

Vieną kleboną gražiai išlydėjo, kitą – sutiko

Į svėdasiškius kreipiasi Anykščių
dekanas kun. Stanislovas
Krumpliauskas. Šalia – buvęs
parapijos klebonas kun. Rimantas
Kaunietis ir naujai paskirtas
kun. Vydas Juškėnas

SVĖDASAI. Per Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidus Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rugpjūčio 15-ąją iškilmingai buvo atsisveikinta su išvykstančiu į kitą vietovę klebonu kun. Rimantu Kauniečiu ir sutiktas naujas parapijos ganytojas kun. Vydas Juškėnas. Šv. Mišias tądien aukojo Anykščių dekanato dekanas kun. Stanislovas Krumpliauskas kartu su abiem parapijos klebonais – kun. R.Kauniečiu ir kun. V.Juškėnu.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Šv. Baltramiejaus atlaidai

Mons. Juozas Pečiukonis
pasakė turiningą pamokslą

ŠLIENAVA. Rugpjūčio paskutinį sekmadienį čia vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai. Pasak žmonių, ši diena – tai gandrų išskridimo iš Lietuvos diena. Evangelijoje parašyta, kaip apaštalas Baltramiejus (Natanaelis), sužinojęs apie Kristų, iš pradžių gana skeptiškai apie Jį atsiliepė, bet, pamatęs ir pažinęs Jo tiesą, sekė Juo. Mirė kankinio mirtimi, todėl ir jo šventės liturginių apdarų spalva yra raudona – tai kraujo ir meilės spalva, nes jis įrodė savo ištikimybę Viešpačiui.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Lyg meteoras sušvito ir nuskriejo toliau...

Kun. Tomas Kedušis
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Baisogala. Rugpjūčio 13 dieną parapijiečiai atsisveikino su į kitą parapiją paskirtu Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonu kun. Tomu Kedušiu. Ši parapija jaunajam klebonui buvo pirmoji. Tik atvykęs į Baisogalą, tuojau pasinėrė į didžiulius darbus. Parapijiečių džiaugsmui, bažnyčiai parūpino naują garso aparatūrą. Jo pastangų dėka suremontuoti (seniai remonto laukę) vargonai, sutvarkyti šviestuvai, nublizgintos žvakidės, nuolat buvo keičiamos gėlių kompozicijos. Visa tai suteikė bažnyčiai iškilmingumo ir jaukumo. Naujasis ganytojas naujoviškai pertvarkė ir Jėzaus prakartėlę, Jo kapą. Kalėdų bei Velykų dienomis minėtos kompozicijos suteikdavo šiems įvykiams tikrumo iliuziją. Nemažai atlikta smulkesnių darbelių. Kas vakarą šv. Mišių metu tikintieji gėrėdavosi vargonų muzika. Klebonas subūrė puikią bei draugišką bažnyčios patarnautojų grupę. Bažnyčios chorui vadovauja vargonininkas bei dainininkas Romualdas Juzukonis, zakristijonu dirba Petras Stulginskis. Jiems talkina padėjėjai.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Centriniame altoriuje vėl bus šv. Kazimiero paveikslas

Dailininko Antano
Kmieliausko atkurtas
šv. Kazimiero paveikslas

VĖŽAIČIAI. Rugpjūčio 26 dieną, šeštadienį, kaip ir kasmet, Vėžaičiuose vyko Šv. Kazimiero, Lietuvos jaunimo globėjo, šventė. Ji sutapo su Klaipėdos dekanato Mariologinio kongreso pradžia Vėžaičiuose. Tai labai simboliška, nes šv. Kazimieras pasižymėjo ypatingu pamaldumu Švč. M. Marijai. Į šventę atvyko vyskupas Jonas Boruta, daug kunigų, Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos studentų. Prie pėsčiomis iš Gargždų į Vėžaičius keliaujančio jaunimo prisijungė iš Kaltinėnų atvykę ateitininkai, vadovaujami kuopos globėjos Aidos Buivydienės.


Keliavo Marijos su Kūdikiu paveikslas

Į Gargždus paveikslą perimti
atvyko Klaipėdos Šv. Juozapo
darbininko parapijos atstovai

GargŽdai. Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija rugpjūčio 27 dieną, sekmadienį, jau buvo Gargžduose. Į 9 ir 10 val. šv. Mišias susirinkusius tikinčiuosius katechezės metu su šio paveikslo istorija supažindino atvykęs svečias kun. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.


Šilalės dekanate

Atlaiduose pagerbti kunigai

Šv. Baltramiejaus atlaidų
Sumą aukojo klebonas
kun. Julius Meškauskas (centre)
su svečiais kunigais

KVĖDARNA. Rugpjūčio 20-ąją, sekmadienį, į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vykusius Šv. Baltramiejaus atlaidus iš pat ryto gausiai rinkosi tikintieji ne tik iš Kvėdarnos, bet ir iš Akmenės, Telšių, Mažeikių, Tauragės, Šilutės ir kitų vietų. Netrūko moksleivių ir jaunimo. Kadangi Kvėdarnos klebonui kun. Juliui Meškauskui sukako keturiasdešimt metų, o su juo kartu dirbančiam vikarui kun. Kęstučiui Motiejaičiui – 27-eri, daugelis kartu norėjo pagerbti ir šiuos parapijos kunigus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija