Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Anykščių dekanate

Vieną kleboną gražiai išlydėjo, kitą – sutiko

Į svėdasiškius kreipiasi Anykščių
dekanas kun. Stanislovas
Krumpliauskas. Šalia – buvęs
parapijos klebonas kun. Rimantas
Kaunietis ir naujai paskirtas
kun. Vydas Juškėnas

SVĖDASAI. Per Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidus Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rugpjūčio 15-ąją iškilmingai buvo atsisveikinta su išvykstančiu į kitą vietovę klebonu kun. Rimantu Kauniečiu ir sutiktas naujas parapijos ganytojas kun. Vydas Juškėnas. Šv. Mišias tądien aukojo Anykščių dekanato dekanas kun. Stanislovas Krumpliauskas kartu su abiem parapijos klebonais – kun. R.Kauniečiu ir kun. V.Juškėnu.

Dekanas parapijiečius supažindino su Panevėžio vyskupijos vyskupo Jono Kaunecko sprendimu daugiau kaip šešerius metus Svėdasų šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu dirbusį kun. R.Kaunietį paskirti į Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčią vicerektoriumi, o į Svėdasų parapiją – buvusį Salako (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios kleboną kun. V.Juškėną.

Kaip pastebėjo dekanas kun. S.Krumpliauskas, kun. R.Kaunietis tokias su sielovada susijusias pareigas jau ėjo anksčiau Kauno kunigų seminarijoje, taigi naujasis darbas jam jau bus žinomas ir įprastas. Be to, prieš kurį laiką kun. V.Juškėnas porą metų jau darbavosi Svėdasų parapijoje vikaru. Už nuoširdžias pastangas buvusiam klebonui buvo padėkota, o naujajam ganytojui palinkėta sėkmės. Stebint gausiai susirinkusiems savo šventovėje parapijiečiams ir dekanui, naujai paskirtas klebonas priėmė priesaiką ir patvirtino savo tikėjimo išpažinimą, taip pat buvo atlikti kiti procesiniai sprendimai bei formalumai.

Atsisveikindamas su parapija kun. R.Kaunietis nuoširdžiai dėkojo visiems tikintiesiems už paramą bažnyčiai ir jo ganytojiškai veiklai, linkėjo svėdasiškiams Dievo palaimos ir sėkmės. Trylika metų kunigystei atidavęs ganytojas pažadėjo savo parapijiečių nepamiršti ir, progai pasitaikius, čia apsilankyti. Perduodamas savo pareigas klebonui kun. R.Kaunietis prisipažino, kad Svėdasuose jam nepavyko įgyvendinti kai kurių sumanymų. Tad tie darbai ir rūpesčiai dabar guls jau ant naujojo klebono pečių. Akivaizdu, kad reikalinga naujai perdažyti bažnyčios fasadą, tiesiog būtinas klebonijos kapitalinis remontas...

Po šv. Mišių ir kleboniškų pareigų perdavimo bei priėmimo procedūrų, atsisveikinti su buvusiu klebonu ir pasveikinti naująjį parapijos ganytoją bažnyčioje nusidriekė ilga tikinčiųjų eilė, abu kunigai buvo gražiai pagerbti.

Naujasis klebonas kun. V.Juškėnas tądien Svėdasuose dar aukojo Sumos šv. Mišias, kurių metu buvo meldžiamasi ir už Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaimo gyvuosius ir mirusiuosius bei Grikiapelių bendruomenės dešimtmečio proga. Svėdasų parapijos naujasis klebonas, kaip ir jo pirmtakas, dar aptarnaus ir kaimyninę Adomynės parapiją, esančią Kupiškio rajone.

Žolinės šventės išvakarėse kun. R.Kaunietis atsisveikino ir su Adomynės parapijos tikinčiaisiais, čia jis taip pat gražiai buvo išlydėtas į naująją paskyrimo vietą.

Dabar abu dvasininkai sėkmingai darbuojasi naujose paskyrimo vietose.

Vytautas BAGDONAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija