Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Lietuvos pakrašty buvo įžiebta protėvių dvasios ugnis

Pirmąją Komuniją priėmę vaikai
kartu su naujuoju klebonu
kun. Jonu Alesiumi (kairėje)
ir buvusiu klebonu kun. Ignu
Plioraičiu (dešinėje)

KAPČIAMIESTIS. Miestelis rugsėjo 16 dieną paminėjo 490 metų jubiliejų ir Emilijos Pliaterytės 200-ąsias gimimo metinines. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, kuriuos parapija šventė rugsėjo 10 dieną, buvo tarsi preliudija į minėjimą.

Atlaidai buvo saulėti ir šilti: ne tik fizine, bet ir dvasine prasme. Darbščių parapijos moterų sutvarkyta aplinka, išpuošta bažnyčia priėmė gausų būrį maldininkų – vietinių ir iš kitų parapijų. Tarp gyvenimo vingiais išvagotų veidų švytėjo jaunystės grožis ir vaikystės nekaltumas. Naujasis parapijos klebonas kun. Jonas Alesius parapijiečių buvo sutiktas kaip vyskupas: žvakelių šviesa apšviestu taku, skambant varpeliams, prie altoriaus atėjo jų dvasios tėvas. Jam buvo užrišta specialiai tautodailininkės Monikos Lukoševičienės išausta juosta. Įteikta daug gėlių puokščių, išsakyta šiltų ir prasmingų žodžių.


Marijampolės dekanate

Atlaidai ir koncertas

KALVARIJA. Rugsėjo 10 dieną, sekmadienį, Kalvarijos tikintieji šventė titulinius Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus. Šv. Mišias aukojo kun. dr. Algirdas Petras Kanapka iš Marijampolės, kun. Rimantas Simanavičius, Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios vikaras, Šv. Mato mokyklos kapelionas, ir kun. Antanas Kereišis, Liubavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas. Šv. Mišių pradžioje jie pasveikino žmones, susirinkusius į atlaidus, per pamokslą akcentavo šios šventės svarbą kataliko gyvenime, paaiškino Marijos vardo reikšmę įvairiose senovės kalbose (populiariausias šio vardo reikšmės aiškinimas –„išrinktoji“). Šv. Mišių pabaigoje aplink bažnyčią ėjo procesija. Erdvioje bažnyčioje tilpo ne visi atėjusieji į šventę. Nemažai žmonių šv. Mišių klausėsi šventoriuje.


Dvi dienos su vyskupu

VIŠAKIO RŪDA. Dvi dienas – rugpjūčio 25-ąją ir 27-ąją, penktadienį ir sekmadienį – parapiją vizitavo vyskupas Rimantas Norvila ir kartu su juo viešėjęs generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Penktadienį kartu su klebonu kun. Vidmantu Strioku jie susitiko su parapijos aktyvu, aplankė žmonių vertinamą šaltinėlį, o nuvykę į Jankus bendravo su Pirminės sveikatos centro, seniūnijos, bibliotekos, pagrindinės mokyklos darbuotojais, bendruomenės salėje kalbėjosi su bendruomenės atstovais. Šv. Mišios Jankuose aukojamos kas antrą sekmadienį bendruomenės salėje.


Šakių dekanate

Mažą parapiją aplankė vyskupas

NEMIRAI. Rugpjūčio 26 dieną, šeštadienį, šią nedidelę parapiją vizitavo vyskupas Rimantas Norvila ir jo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Nors į kas antrą sekmadienį iš Višakio Rūdos atvykstančio klebono kun. Vidmanto Strioko aukojamas šv. Mišias susirenka tik keletas, geriausiu atveju – keliolika parapijiečių, šįkart Šventosios Dvasios bažnyčia buvo pilnutėlė. Vyskupas pasidžiaugė, kad bent šią dieną parapijiečiai nepamiršo savo maldos namų ir atėjo dalyvauti jo aukojamose šv. Mišiose. Po jų vyskupas buvo pagerbtas Būdos kaime esančiame kultūros centre. Ten vyko susitikimas su aktyviausiais bendruomenės atstovais, meninę programą svečiams parodė jaunieji parapijiečiai.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Adorantės ir ministrantai su kunigais
Rimantu Gudlinkiu, Sigitu Valauskiu
ir šios bažnyčios darbuotoja
(dešinėje) Juzefa Benėtaite

TŪBINĖS. Rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Šventadienio rytas išaušo vaiskus ir saulėtas. Susirinko tikintieji, iš Šilalės atvažiavo šią parapiją aptarnaujantis kun. Sigitas Valauskis. Jis aukojo rytmetines šv. Mišias. Po jų į išdabintą Tūbinių bažnyčią (tuo pasirūpino jau devynioliktus metus šventovėje tvarką palaikanti Juzefa Benėtaitė) susirinko dar daugiau tikinčiųjų.


Klaipėdos dekanate

Po atostogų išlydėjo siekti aukštesnio išsimokslinimo

Po šv. Mišių Gargždų bažnyčioje.
Iš kairės: klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas, kun. Egidijus
Kumža, diakonas Aloyzas Žygaitis,
kun. Petras Šiurys, licėjuje
besimokantis Evaldas Balbuckis
ir į jį išvykstantis Donatas Litvinas

Gargždai. Sekmadienį, rugsėjo 3 dieną, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo trumpam atostogų iš studijų Romoje grįžęs ir vėl išvykstantis kun. Petras Šiurys. Jis studijuoja jau ne pirmus metus, atostogų visada grįžta į Gargždus. Atostogos trumpos, nes Romoje turi daug svarbių pareigų. Kun. P.Šiurys yra Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos Romoje vicerektorius, lietuvių bendruomenės Italijoje pastoracinis koordinatorius. Po šv. Mišių, atsisveikinant, pirmiausia Dievo palaimos siekiant aukštesnio išsimokslinimo, taip pat laimingo skrydžio palinkėjo Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas. Ateitininkai įteikė gėlės žiedą ir savo linkėjimus išreiškė giesmele.


Kasdienė malda už parapiją, tėvynę, pasaulį

Klaipėda. Maldos budėjimu pasitiko Švč. Mergelės Marijos gimimo šventę Šv. Kazimiero parapijos Marijos, Jūrų Žvaigždės, legionas. Dar nepilnus metus gyvuojantis legionas, vadovaujamas pirmininkės Sofijos Zulcienės, į Marijos legiono gretas patraukė arti dviejų šimtų narių. Kasdienėje rožinio maldoje jie jungiasi melsdamiesi už parapiją, tėvynę, pasaulį.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pašventino paveikslą, pasveikino vyskupą

Marijampolė. Rugsėjo 2 dieną Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje buvo pašventintas Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas, po restauracijos grąžintas į senąją vietą šoniniame šv. Antano altoriuje. Jis vadinamas „vaizbūniškiu“, nes grafienės Pranciškos Ščiukaitės–Butlerienės paliepimu atgabentas iš jai priklausančio Vaizbūniškio dvaro koplyčios. Paveikslas 1768 metais buvo įtaisytas pirmosios Marijampolės bažnyčios didžiajame altoriuje, garsėjo malonėmis, vadintas stebuklingu, karūnuotas, per bažnyčios gaisrą 1809 metais gelbėtas kaip didžiausia vertybė. Pasak menotyrininkų, tai vienas gražiausių rokokinių kūrinių visoje Lietuvoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija