Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Šiluvoje baigėsi
didieji
Švč. M. Marijos
Gimimo atlaidai

Marija –
Teisybės paveikslas

Šeima – Tautos
ir Bažnyčios viltis

Atlaidai ir koncertas

Dvi dienos su vyskupu

Mažą parapiją
aplankė vyskupas

Kasdienė malda
už parapiją, tėvynę,
pasaulį

Pašventino paveikslą,
pasveikino vyskupą

Kai kaltinamas
kanonų besilaikantis
kunigas

Laikraštis tapo
doros griovėju

Iš tamsos su Kristaus
šviesa
Keiksmažodžiai
– juk tai bjauru!

Esame dėkingi!

Klebonui darbų
nestinga

Pavydas
ir jo simptomai

Rožinio mylėtojai
Dzūkijoje

Ar ne per daug
sau leidžiame?

Pamatykime
ir šalia esantį

Palanga
be svečių: lietuvių
apkalbinėjimai
ne tik grybaujant

Prelatas Mykolas
Krupavičius sugrįžo
į Lietuvą

Brolį palaidojo
gimtinėje

Pavojingi
separatistų žaidimai

Jekaterina II
vietoje Lenino

Benediktas XVI lankėsi „Bavarijos širdyje“

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikina į Altetingą atvykusius
maldininkus

Popiežiaus ryšys su Dievo Motinos šventove

Neseniai baigėsi popiežiaus Benedikto XVI vizitas į gimtąją Bavarijos žemę. Be viso kito, jis apsilankė ir garsiojoje Altetingo Dievo Motinos šventovėje, kuri susilaukė jo ypatingo dėmesio dėl ypač ryškių asmeninių aspektų. Prieš kurį laiką tuometinis kardinolas Jozefas Ratcingeris (dabartinis Popiežius) rašė: „Man teko laimė gimti netoli Altetingo, todėl dažnos piligrimystės, kurias atlikdavau su tėvais ir bendraamžiais vaikystėje į šią šventovę, yra vieni ankstyviausių ir nuostabiausių mano prisiminimų“.

Kaip teigia legenda, šios Pasau vyskupijoje esančios šventovės pradžią VIII amžiuje ženklina evangelizacinis įvykis – Zalcburgo vyskupas Rupertas čia pakrikštijo pirmąjį Bavarijos valdovą, taip pradėdamas katalikiškiausio Vokietijos regiono krikščionybės istoriją. Vietos žemvaldys grafas Vilhelmas 748 metais Altetinge įkūrė pirmąją vienuolių bendruomenę. Maždaug tuo metu pastatyta senoji koplyčia, kurioje sidabrinėse urnose saugomos Bavarijos karalių ir princų širdys. Todėl Altetingas dažnai vadinamas „Bavarijos širdimi“.

1330 metais į koplyčią buvo atgabenta medinė Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu Jėzumi skulptūra. 1489 metais stebuklingai atgijo trejų metų vaikas, kai tėvai čia maldavo Dievo Motinos pagalbos ir užtarimo. Nuo tada garsas apie šventovę vis plito ir ji tapo katalikiškų piligrimysčių centru. Dabar kasmet Altetinge apsilanko apie vieną milijoną maldininkų iš Vokietijos ir kitų šalių.

 


Lenkijos vyskupai viešėjo Kauno arkivyskupijoje

Lietuvos ir Lenkijos vyskupai
aukoja šv. Mišias Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Rugsėjo 12–ąją į Kauno arkivyskupiją atvyko garbingų svečių iš Lenkijos – šios šalies vyskupų grupė kartu su juos lydinčiais kunigais. Ši viešnagė atspindi jau seniai užsimezgusį Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų bendradarbiavimą. Abiejų šalių Konferencijų tarybos tradiciškai renkasi du kartus per metus Lietuvoje ir Lenkijoje. Pirmą kartą bendradarbiavimo istorijoje toks susitikimas įvyko Kauno arkivyskupijoje. Svečių delegacijai vadovavo Lenkijos vyskupų konferencijos Tarpusavio bendradarbiavimo tarybos pirmininkas Elko vyskupas Jeržis Mazuras, tarp atvykusiųjų buvo Varmijos arkivyskupas Voicechas Ziemba, Drohičino vyskupas Antonis Pacifikas Didičius, OFM Cap., Varšuvos marijonų provincijolas kun. Pavelas Naumovičius, MIC. Svečius lydėjo LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir šios tarybos nariai – vyskupas Jonas Ivanauskas bei mons. Juozas Pečiukonis.


Gyvenimas ir mokslas su Aukščiausiojo palaima

Faustas MEIŽENIS

Kun. Darius Trijonis Ponzos saloje

Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija gali pasidžiaugti, kad tarp jos buvusių auklėtinių jau yra ir pirmasis mokslų daktaras. Tai kunigas Darius Trijonis, baigęs gimnaziją kartu su kitais pirmosios laidos abiturientais. Apie mokslus, dabarties ir būsimus darbus ir kalbėjomės su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytoju kun. dr. D.Trijoniu.


Savaitgalio piligrimystė – dvasingumo dovana

Inesė RATNIKAITĖ

Žygio Kryžių kalnas-Šiluva pradžia

Šį rugsėjį jau ketvirtą kartą piligrimai maldomis, giesmėmis, apmąstymais, bendromis ir asmeninėmis intencijomis sujungė Kryžių kalną su Šiluva. Šie kasmet organizuojami žygiai – tai ir popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Lietuvoje priminimas, ir Dievo Motinos Marijos gimtadienio pagerbimas. Kasmet šie žygiai darosi vis populiaresni. Šiemet, organizatorių teigimu, dalyvavo 902 piligrimai iš visos Lietuvos. Jau antri metai atvyksta moksleivių grupė iš Lenkijos – Punsko. Šiemet einančius piligrimus kalbino, filmavo žiniasklaidos atstovai iš Latvijos, teigdami, jog kitais metais žygyje būtinai dalyvaus ir latvių grupė.


Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Adorantės ir ministrantai su kunigais
Rimantu Gudlinkiu, Sigitu Valauskiu
ir šios bažnyčios darbuotoja
(dešinėje) Juzefa Benėtaite

TŪBINĖS. Rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Šventadienio rytas išaušo vaiskus ir saulėtas. Susirinko tikintieji, iš Šilalės atvažiavo šią parapiją aptarnaujantis kun. Sigitas Valauskis. Jis aukojo rytmetines šv. Mišias. Po jų į išdabintą Tūbinių bažnyčią (tuo pasirūpino jau devynioliktus metus šventovėje tvarką palaikanti Juzefa Benėtaitė) susirinko dar daugiau tikinčiųjų.


Lietuvos pakrašty buvo įžiebta protėvių dvasios ugnis

Pirmąją Komuniją priėmę vaikai
kartu su naujuoju klebonu
kun. Jonu Alesiumi (kairėje)
ir buvusiu klebonu kun. Ignu
Plioraičiu (dešinėje)

KAPČIAMIESTIS. Miestelis rugsėjo 16 dieną paminėjo 490 metų jubiliejų ir Emilijos Pliaterytės 200-ąsias gimimo metinines. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, kuriuos parapija šventė rugsėjo 10 dieną, buvo tarsi preliudija į minėjimą.

Atlaidai buvo saulėti ir šilti: ne tik fizine, bet ir dvasine prasme. Darbščių parapijos moterų sutvarkyta aplinka, išpuošta bažnyčia priėmė gausų būrį maldininkų – vietinių ir iš kitų parapijų. Tarp gyvenimo vingiais išvagotų veidų švytėjo jaunystės grožis ir vaikystės nekaltumas. Naujasis parapijos klebonas kun. Jonas Alesius parapijiečių buvo sutiktas kaip vyskupas: žvakelių šviesa apšviestu taku, skambant varpeliams, prie altoriaus atėjo jų dvasios tėvas. Jam buvo užrišta specialiai tautodailininkės Monikos Lukoševičienės išausta juosta. Įteikta daug gėlių puokščių, išsakyta šiltų ir prasmingų žodžių.


Po atostogų išlydėjo siekti aukštesnio išsimokslinimo

Po šv. Mišių Gargždų bažnyčioje.
Iš kairės: klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas, kun. Egidijus
Kumža, diakonas Aloyzas Žygaitis,
kun. Petras Šiurys, licėjuje
besimokantis Evaldas Balbuckis
ir į jį išvykstantis Donatas Litvinas

Gargždai. Sekmadienį, rugsėjo 3 dieną, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo trumpam atostogų iš studijų Romoje grįžęs ir vėl išvykstantis kun. Petras Šiurys. Jis studijuoja jau ne pirmus metus, atostogų visada grįžta į Gargždus. Atostogos trumpos, nes Romoje turi daug svarbių pareigų. Kun. P.Šiurys yra Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos Romoje vicerektorius, lietuvių bendruomenės Italijoje pastoracinis koordinatorius. Po šv. Mišių, atsisveikinant, pirmiausia Dievo palaimos siekiant aukštesnio išsimokslinimo, taip pat laimingo skrydžio palinkėjo Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas. Ateitininkai įteikė gėlės žiedą ir savo linkėjimus išreiškė giesmele.


Somalyje nužudyta vienuolė

Sesuo Leonella Rosa Sgorbati

Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos vienuolė 66 metų sesuo Leonella buvo nužudyta per užpuolimą, surengtą Mogadiše praėjusį sekmadienį. Sesuo Leonella Rosa Sgorbati su savo asmens sargybiniu buvo beeinanti iš darbo vietos į namus pietauti, kai buvo užpulta. Pagal liudininkų parodymus, du vyrai pradėjo šaudyti į einančią per gatvę vienuolę ir į jos palydovą. Seserį Leonellą kliudė septynios kulkos. Žmonės, išgirdę šūvius ir pamatę, kas įvyko, tuoj pat nunešė seserį Leonellą į ligoninę, kurioje ji netrukus mirė. Paskutiniai jos žodžiai buvo „atleidžiu“, vienuolės pakartoti tris kartus.


Vengrų tauta pasijuto įžeista

Protestuotojai Budapešte padegė
valstybinės televizijos pastatą

Nors Vengrijoje jau kurį laiką vyko atskiri protesto mitingai prieš socialistų vyriausybės vykdomą politiką, apkarpant socialinėms reikmėms skirtas biudžeto lėšas, tačiau tokių masinių protesto akcijų Budapeštas seniai nebuvo regėjęs. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės gatves ir bandė šturmuoti parlamento rūmus. Juos gynė daugybė į Budapeštą suvežtų policininkų. Demonstrantai susirėmė su policijos pajėgomis, į tvarkos sergėtojus mėtydami butelius ir akmenis. Sužeista daugiau kaip 150 žmonių. Daugiausia policininkų. Protestus sukėlė viešumon iškilusi ministro pirmininko Ferenco Diurčiano kalba, kurią jis pasakė Socialistų partijos uždarame posėdyje.


Karinis perversmas Tailande

Bankoko gatvėse kriokia tankų
varikliai. Reuters nuotraukos

Tuo metu, kai Tailando premjeras išvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje, armijos generolai sukėlė maištą ir perėmė valdžią į savo rankas. Kariškiai užėmė svarbiausias valstybės įstaigas ir paskelbė, kad visa valdžia pereina į jų rankas. Visoje šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Kariuomenės ir policijos daliniai be jokio pasipriešinimo užėmė vyriausybės rūmus, televiziją, o į sostinės Bankoko gatves įvažiavo tankai ir šarvuočiai.


Bobų vasaros voratinkliai

Petras KATINAS

Vienas šmaikštus žurnalistas ironiškai pastebėjo, kad Lietuva, o ypač jos „elitas“, jau kelis mėnesius murkdosi šokinėdamas apie ruso Uspaskicho bambą ar net žemiau jos. Turėta galvoje Uspaskicho Vilniuje ir Maskvoje nupirktų mergelių dosnios paslaugos už jas atitinkamai dosniai atsilyginant. Argi gaila „Gazprom“ ir FSB pinigų?! Tas šokinėjimas pasiekė apogėjų, kai praėjusios savaitės pabaigoje pasklido žinia, jog Maskvos milicija sulaikė Darbo partijos įkūrėją V.Uspaskichą, jau kelis mėnesius gyvenantį Rusijos sostinėje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija