Atnaujintas 2006 rugsėjo 29 d.
Nr.73
(1473)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Didysis Tėvynės sūnus

Numatydavo kelis
žingsnius į priekį

„Mylėk Viešpatį
Dievą už viską labiau,
artimą kaip pats save,
o Tėvynę už save
labiau“

Mykolo Krupavičiaus
– valstybininko
ir politiko – portretas

Lietuvai atidavęs
ir sielą, ir kūną

Pasidalykime tuo,
ko patys stokojame...

Neramus politinio
rudens sezonas

Būdai išsaugoti
valdžią

Grybingi metai

Prel. M.Krupavičiaus perlaidojimas

Kunigai prel. Mykolo Krupavičiaus
perlaidojimo iškilmėse

Rugsėjo 23 dieną Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, perlaidoti į Lietuvą iš Čikagos rugsėjo 20 dieną pargabenti prelato Mykolo Krupavičiaus (1885-1970) palaikai. Vykdant šviesaus atminimo mirusiojo valią, į tėvynę amžinajam poilsiui po daugiau kaip trijų dešimtmečių sugrįžo iškilusis dvasininkas ir Lietuvos valstybės veikėjas. Prel. M.Krupavičius buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimų narys, ilgametis Krikščionių demokratų partijos vadovas, nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras, sumanęs ir įgyvendinęs žemės reformą.


Kankinystė – Dievo ir artimo meilės išraiška

Mindaugas BUIKA

Palaimintoji
sesuo Šara Šalkahazi

Beatifikacijos iškilmėse dalyvavo palaimintosios išgelbėti žmonės

Skirtingai nuo daugelio kitų Bažnyčios šventosiomis ir palaimintosiomis paskelbtų seserų vienuolių, kurios pasižymėjo ypatingu pamaldumu bei griežtos klauzūros gyvenimu, Vengrijos sostinėje rugsėjo 17 dieną beatifikuota sesuo Šara Šalkahazi (1899-1944) buvo aktyvi visuomenės veikėja, žurnalistė ir atsidavusi vargšų globėja. Kankinystę ji patyrė Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai sužvėrėję naciai ir jų pakalikai iš profašistinio Miklošo Horčio režimo drąsią vienuolę nužudė už žydų moterų ir vaikų gelbėjimą.


Susirinko paminėti kunigystės 15-metį

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje kunigystės 15-metį
šventę vyskupas ir kunigai

VARĖNA. Rugsėjo 5 dieną miesto Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišias aukojo net 13 kunigų, tarp jų ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Parapijos istorijoje kito tokio gausaus katalikų dvasininkų sambūrio net per didžiausius atlaidus neatmena niekas. Varėnos dekanas, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Valentinas Virvičius pasikvietė kurso draugus, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 1991 metų laidos absolventus, paminėti savo kunigystės 15 metų sukaktį.


Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Smagu ir linksma buvo
visiems agapės metu

Vaitimėnai. Šią Tauragės dekanato pakraštyje esančią parapiją aptarnauja Šilalės kunigai. Dabar joje darbuojasi Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigas Mindaugas Alekna. Jis kas sekmadienį Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje aukoja šv. Mišias, atlieka kitus religinius patarnavimus.


Parapija turi tikrą šeimininką

Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius (viduryje) Sutvirtinimo
sakramentą suteikė dvidešimt
penkiems jaunuoliams. Kairėje –
mons. Artūras Jagelavičius,
dešinėje – dekanas
kun. Gintautas Kabašinskas

PAŠILĖ. Rugsėjo 24 dieną Šv. Barboros parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei monsinjoras Artūras Jagelavičius. Grupei jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, pašventintas naujai pastatytas kryžius. Šv. Mišiose dalyvavo dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, kun. Petras Tavoraitis, rajono savivaldybės atstovai, verslininkai, mokyklų direktoriai, parapijos tarybos nariai, gausus būrys parapijiečių.


Pilietiškumo pamokos provincijoje

Elzės ir Antano Čimielių šeima.
Klierikas Antanas stovi antras iš dešinės

Vadžgirys. Kas gražiau prisimins savo krašto švietėjus, kovotojus už tikėjimą, už savo tautą, kaip likę jų bičiuliai ir artimieji. Nepaprasto nuoširdumo renginys, įvykęs gražų rugsėjo sekmadienį Vadžgiryje, skirtas, švietėjo, kunigo Antano Čimieliaus (1916-1946), kilusio iš šios parapijos ir žuvusio Archangelsko lageriuose, atminimui. Su didele atsakomybe ir pagarba organizavo šią popietę Vadžgirio bendruomenės namų kultūros darbuotoja, kun. A.Čimieliaus brolio vaikaitė, bažnyčios vargonininkė Lina Lukošienė. Šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Alfonsas Bulota, kun. Virgilijus Rutkūnas.


Bažnyčia kyla į naujas erdves

Benjaminas ŽULYS

Šv. Kryžiaus bažnyčia tarp
„Vilniaus Akropolio“ statybų pastolių

Kaip jau esame rašę, Kauno arkivyskupijos kurijoje buvo surengtas pokalbis apie Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčią, jos restauravimą, tolesnį šios šventovės gyvavimą. Pokalbyje dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, šios bažnyčios klebonas kun. Emilis Jotkus, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, AB „Vilniaus Akropolis“ direktorius Mindaugas Mickevičius, UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ direktorė architektė Regina Žukauskienė, kiti specialistai.


Popiežius atskyrė nuo Bažnyčios buvusį Zambijos arkivyskupą

Popiežiaus ekskomunikuotas
Zambijos arkivyskupas
Emanuelis Milingas

Popiežius Benediktas XVI ekskomunikavo, arba kitaip tariant - atskyrė nuo Bažnyčios, buvusį Zambijos sostinės Lusakos arkivyskupą Emanuelį Milingą, kuris Jungtinėse Valstijose neteisėtai į vyskupus įšventino keturis vedusius vyrus. Pastarieji buvo nuo Katalikų Bažnyčios atskirtos senkatalikių bendruomenės vyskupai.

E.Milingas, neseniai įkūręs vedusių kunigų draugiją, buvo automatiškai ekskomunikuotas dėl „vis gilėjančio atotrūkio“ nuo Bažnyčios normų ir už tai, kad „tarp tikinčiųjų sėjo susiskaldymą bei sumaištį“.


Ir vėl senos šmėklos

Petras KATINAS

Atšventęs savo vado gimtadienį, pasivaišinęs ir pasilinksminęs, gavęs tėviškų pamokymų ir nurodymų, valdantysis socdemų būrelis kibo į darbus. Tiesa, kokie konkrečiai buvo tie nurodymai, niekas nematė ir negirdėjo. Mat vado antroji pusė, tarsi koks sovietinis matrosovas, savo impozantiška figūra uždengė ambrazūrą, t.y. duris, kur vyko pokylis, ir neįleido nė vieno žiniasklaidininko. Nėra reikalo kaišioti nosis ten, kur nereikia, ten, kur išrinktieji, geriausieji iš geriausiųjų, ne tik keptus šernus ar paršelius valgo, visokius brangvynius geria, bet ir tolesnę strategiją aptaria.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija