Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Memorialinė lenta prelatui

Kazimieras Dobkevičius

Kauno vicemeras Kazimieras
Kuzminskas, Veiverių klebonas
kun. Kazimieras Skučas (viduryje)
ir prel. M.Krupavičiaus seserėčia
Genovaitė Jarumbavičiūtė bei kiti
prie memorialinės lentos

Mons. Lionginas Vaičiulionis sakė,
kad prel. M.Krupavičius puikiai
suderino kunigystę ir visuomeninį
bei politinį darbą

Spalio 2 dieną Kaune, K.Donelaičio ir A.Mickevičiaus gatvių sankryžoje, prie namo, kurio antrajame aukšte gyveno prel. M.Krupavičius, susirinko gausus miesto visuomenės būrys, prelato giminaičiai, miesto valdžios atstovai.

Iškilmingą atminimo lentos atidengimo ceremonialą pradėjo Kauno miesto savivaldybės vicemeras Kazimieras Kuzminskas. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, tarė: „Atėjome pagerbti kunigą, didį patriotą, žemės reformos vykdytoją, Lietuvos krikščionių demokratų partijos įkūrėją, talentingą politiką, išeivijos politinį ir moralinį autoritetą, ilgametį VLIK’o pirmininką. Čia, šiame name, jis gyveno. Prelato atminimui įamžinti skulptorius Juozas Šlivinskas sukūrė kuklų, įtaigų M.Krupavičiaus bareljefą, gražiai derantį prie pastato. Tikėkimės, kad prelato nuopelnai Lietuvai ras atgarsį ir tarp jaunimo“.

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčios klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis teigė, jog prelatas gebėjo puikiai derinti kunigystę ir visuomeninį, politinį darbą. Jo širdyje sutarė Dievas ir žmogus. Prelato nuopelnai dar ilgai bus studijuojami visų kartų lietuvių, sakė mons. L.Vaičiulionis, pašventinęs atminimo lentą.

Žodis buvo suteiktas prel. M.Krupavičiaus seserėčiai mokytojai, kraštotyrininkei Genovaitei Jarumbavičiūtei. Ji priminė, jog už savo plačią veiklą prelatas ne kartą buvo persekiotas Lietuvos priešų, bolševikų Voroneže nuteistas mirti, gestapininkų suimtas ir kalintas Eitkūnų ir Tilžės kalėjimuose, internuotas Rėgensburge. Seserėčia pacitavo laiško, rašyto seseriai Veronikai iš Tilžės kalėjimo 1943 m. gegužės 8 d., ištrauką: „Jei Dievas panorėtų čia mano gyvenimo kelionę nutraukt, tai labai norėčiau, kad mano palaikai amžiams atsigultų lietuviškoj žemelėj. Lietuvai atidaviau savo sielą, širdį, sveikatą, jai norėčiau atiduoti ir bedvasį kūną“.

Prisiminimais apie prelatą pasidalijo Veiverių Šv. Liudviko bažnyčios klebonas kun. Kazimieras Skučas, kurį prelatas pakrikštijo. Pasak Veiverių klebono, prelatas tik per dvejus metus Veiveriuose paaukštino bažnyčios bokštą, uždengė stogą, pastatė kleboniją, keturis bažnyčios priestatus, sudėjo grindis, šventorių aptvėrė tvora.

Prienų rajono Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė Vilija Lapėnienė minėjimo dalyviams padovanojo dailiai išleistą leidinį „Jo širdyje sutarė Dievas ir žmogus“, kuriame surinkti straipsniai apie prel. M.Krupavičių.

Žodį tarė ir atminimo lentos prelatui autorius J.Šlivinskas, teigęs, kad nesunkiai radęs optimalų variantą, nes žinių apie prel. M.Krupavičių yra sukaupta pakankamai daug. Tereikėjo viską priderinti prie pastato sienų profilio ir faktūros.

Tautine trispalve juosta padabintą lentą atidengė Kauno savivaldybės vicemeras K. Kuzminskas ir prelato seserėčia G.Jarumbavičiūtė. Ji nuoširdžiai dėkojo Kauno miesto valdžiai, taip pat gausiai susirinkusiems kauniečiams už pagarbą prelatui.

Kaunas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija