Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Spalis – rožinio mėnuo

Gyvojo rožinio draugijos nariai stiprėja maldos dvasia

Justas Jasėnas,

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas

Maldininkų susitikimo akimirka
Dzūkijoje. Iš kairės: rašytojas
Juozas Aputis, klierikas Justas
Jasėnas, antroji iš dešinės –
Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės
Marijos Gyvojo rožinio draugijos
narė Nijolė Gylienė, ketvirta
iš dešinės – Zervynų kaimo gyventoja
Birutė Tamulevičienė kartu
su senosiomis dzūkėmis
giedotojomis

Maldininkai dalyvauja Kryžiaus
kelio apmąstymuose Anykščių
Šv. Mato bažnyčios šventoriuje

Panevėžio vyskupijoje aktyviai veikia Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugija. Jos nariai ne vien kalba rožinį namuose, bet kartą per mėnesį susirenka melstis vienoje iš Panevėžio miesto bažnyčių. Maldininkai lanko senyvo amžiaus žmones, globoja ligonius, besigydančius miesto Palaikomojo gydymo ir reabilitacijos ligoninėje. Draugijos nariai mielai klausosi dvasinių paskaitų, apaštalauja savo aplinkoje, buriasi, telkiasi įvairiuose dekanatuose, mėgsta piligrimines keliones. Jų metu aplankomos įvairių parapijų šventovės, susitinkama su parapijiečiais, užmezgami draugiški, bičiuliški ryšiai. Draugija leidžia laikraštėlį „Marija – Dievo laiškas“, kuriame atsispindi jos narių dvasiniai užmojai.

Metinis susitikimas Anykščiuose

Rugpjūčio 6 dieną Anykščių Šv. Mato bažnyčioje įvyko šios draugijos metinis susirinkimas, skirtas kun. kankiniui Alfonsui Lipniūnui (pirmasis tokio pobūdžio susitikimas suorganizuotas praėjusių metų vasarą Utenoje. Susirinko apie tūkstantį žmonių, sulaukta svečių iš Varėnos bei Vilniaus Šv. Jonų parapijos. Prie bažnyčios buvo galima įsigyti buvusios mokytojos uteniškės Aldonos Grigaravičienės išleistų religinio pobūdžio knygų, platintas šios draugijos laikraštėlis „Marija – Dievo laiškas“ (išleisti jau šeši numeriai).

Iš įvairių parapijų susirinkę maldininkai tuojau skubėjo į Švč. Sakramento adoraciją bažnyčioje. Po jos gausų būrį tikinčiųjų varpai kvietė į šventorių, kur klierikas Justas Jasėnas vadovavo Kryžiaus keliui (šventoriuje įrengtos išraiškingos, meniniu požiūriu vertingos šio kelio stotys). Jų metu apmąstyta Kristaus, tautos, kun. A.Lipniūno ir kiekvieno žmogaus asmeninė kančia, ieškota jos prasmės. Prieš šv. Mišias svečiai dalyvavo procesijoje su Švč. Sakramentu aplink miesto bažnyčią.

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupo generalinis vikaras dr. kun. Robertas Pukenis, šios parapijos klebonas ir Anykščių dekanas kun. Stanislovas Krumpliauskas bei altaristas kun. Bronius Žilinskas. Liturgija rūpinosi Šv. Juozapo kunigų seminarijos penktojo kurso studentai Renaldas Kučko ir Kęstutis Palikša, Eucharistijos auką giesmėmis papuošė jungtinis parapijos choras (vadovas Rimvydas Griauzdė). Po šv. Mišių šventoriuje maldininkai dalijosi suneštinėmis gėrybėmis, giedojo, vyko maldos loterija (dalyviai, atsitiktinai išsitraukę lapelius, rado juose intenciją ir visą savaitę ja meldėsi už įvairius valstybės ir Bažnyčios reikalus), Gyvojo rožinio draugijos narė Nijolė Gylienė pristatė ateities planus, aptarė veiklą ir draugijos valdymo struktūrą. Ji linkėjo likti neabejingiems rožiniui, jungtis, pakviesti kitus, kad galų gale ši malda sujungtų ir vienytų visus bei išplistų atokiausiuose šalies kampeliuose.

Kiek atsipūtę maldininkai vėl sugužėjo į šventovę. Čia juos pasveikino draugijos dvasios tėvas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaras kun. Andrius Šukys. Visi sutartinai kalbėjo rožinį ir apmąstė Garbės slėpinius, kuriuos vainikavo Gyvojo rožinio draugijos nario Pasiaukojimo aktas Švč. Mergelei Marijai. Popietėje metinio susirinkimo dalyvius aplankė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Jis skaitė pranešimą „Kun. Alfonsas Lipniūnas – šventas Kunigas, šventas Žmogus, šventas Lietuvis“. Ganytojas paliudijo, kad šio dvasininko dėka ir jis pats išsivadavo iš sunkios ligos, pakvietė visus melstis, kad kun. A.Lipniūnas kuo greičiau taptų vyskupijos palaimintuoju.

Susitikimui atminti vysk. J.Kauneckas, parapijos klebonas kun. Stanislovas Krumpliauskas ir Gyvojo rožinio draugijos narė N.Gylienė šventoriuje pasodino medelį. Iki vakaro Anykščių kultūros centre vyko dekanatų narių prisistatymas, linksmai pasišokta, dainuota, giedota. Tokie susitikimai jau tampa tradicija, tad kitais metais nuspręsta susitikti, melstis ir pasidalyti dvasinio gyvenimo patirtimi Zarasuose.

Maldinga kelionė į Dzūkiją

Rugpjūčio 19 dieną daugiau nei 120 Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijos narių vyko į piligriminę kelionę Dzūkijon, o kartu ir aplankyti Zervynų kaimo gyventojų – taip pat priklausančių Rožinio draugijai ir malda besivienijančių su po visą Lietuvą išsibarsčiusiais rožinio maldos mylėtojais. Maldininkus lydėjo šios draugijos narė Nijolė Gylienė, klierikas Justas Jasėnas ir Krokuvos provincijos Lietuvos kapucinų Švč. Mergelės Marijos Lurdo vienuolyno gvardijonas t. Kazimieras Juozas Šumskis, OFM Cap. Vykstant į Dzūkiją kalbėta apie piligrimystės tikslus, aptartas žmogaus sukūrimas pagal Viešpaties paveikslą ir panašumą. Piligrimai meldėsi Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, o parapijos bei šventovės istoriją papasakojo vietinis zakristijonas. Maldininkai giedojo giesmes ant Merkinės piliakalnio. Kelionės metu apsilankyta ir Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje, kur maldininkus svetingai pasitiko šios parapijos klebonas g. kan. Valius Zubavičius. Pagrindinės iškilmės įvyko Marcinkonių Šv. apašalų. Simono ir Judo (Tado) parapijos Zervynų kaime. Susitikime dalyvavo kone viso kaimo gyventojai, kurie priklauso Gyvojo rožinio draugijai (vadovė Birutė Tamulevičienė), taip pat rašytojas Juozas Aputis. Prie maldininkų susitikimo prisidėjo ir dešimt Gyvojo rožinio kalbėtojų iš Varėnos.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą apie Eucharistijos reikšmę kasdienybėje pasakė t. K.J.Šumskis. Po Eucharistijos visi dalijosi suneštomis vaišėmis. Vėliau Zervynų kaimo gyventojos drauge su svečiais iš Aukštaitijos surengė Kryžiaus pagerbimo pamaldas (tradiciškai jos organizuojamos Evangelisto Morkaus iškilmės metu), drauge kalbėjo rožinį, o vakaronėje giedojo aukštaitiškas ir dzūkiškas giesmes. N.Gylienė zervyniškiams papasakojo apie Panevėžio Gyvojo rožinio draugiją, nušvietė jos istoriją, aptarė draugijos struktūrą, veiklą, ateities planus, padovanojo laikraščių „Marija – Dievo laiškas“. Nutarta ir ateityje tobulinti bei palaikyti ryšį su Dzūkijos krašto rožinio kalbėtojais, organizuoti tokio pobūdžio piligrimines keliones, kurių metu auginama bendrystė, mokomasi melstis, pasiryžtama evangelizaciniam darbui, praturtėjama ne vien dvasiškai, bet ir kultūriškai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija