Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Apsireiškimo jubiliejų pasitinkant

Pašventinta Šiluvos Dievo Motinos
su Kūdikiu paveikslo kopija keliaus
po visas arkivyskupijos bažnyčias

Šventėje gausiai dalyvavo klierikai

Diakonai Andrius Alminas
ir Domas Paulikas netrukus
taps kunigais

Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas ir kunigų šventimai Arkikatedroje

Vasario 4 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyko dviguba arkivyskupijos šventė. Tądien pašventinta Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija piligriminei kelionei po arkivyskupijos parapijas.
Pusantrų metų truksianti paveikslo kelionė skirta pasirengti Šiluvos Švč. M.Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejui. Taip pat sekmadienį dviem Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams diakonams Andriui Alminui ir Domui Paulikui suteikti kunigystės šventimai. Iškilmingos Eucharistijos metu Kauno Arkikatedroje Bazilikoje diakonams A.Alminui ir D.Paulikui kunigystės šventimus suteikė bei liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Minėtieji diakonai įšventinti į kunigų luomą seminarijos vadovybės ir kitų jos bendruomenės narių bei gausaus būrio tikinčiųjų akivaizdoje. Iškilmėse dalyvavo ir šv. Mišias koncelebravo vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. lic. Aurelijus Žukauskas, prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, seminarijos dvasios tėvai, kiti kunigai. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas. Asistą rengė seminarijos klierikai.

Homiliją pasakė arkiv. S.Tamkevičius, skirdamas ją pašaukimo temai. Ganytojas priminė Evangelijos pasakojimus apie Viešpaties pakviestuosius būti Jo apaštalais ir sakė, jog žmonės laisvi priimti Dievo kvietimą, kaip ir Dievas laisvai renkasi sau pagalbininkus, dažnai – iš pačių paprasčiausių žmonių ir netgi nusidėjėlių. Kaip anuomet Dievas pasikvietė Galilėjos žvejus kurti Bažnyčią ir Dievo tautą, taip kiekvienas žmogus yra kviečiamas bendradarbiauti su Dievu. Pasak arkivyskupo, „svarbiausias pašaukimas – būti Dievo vaiku ir savo gyvenimu atsiliepti į Evangelijos žinią“. Ganytojas pabrėžė, jog žmogaus atsiliepimas nėra momentinis, jis trunka visą gyvenimą; Mergelė Marija savo gyvenimo sunkumuose šimtą kartų tarė Dievui „taip“, ir įšventinamieji kunigai savo pašaukimo kelyje taip pat dažnai turės kartoti pažadą Dievui: tik būdamas nuolankus ir pasitikintis Dievu žmogus gali likti Jam ištikimas. Arkivyskupas ragino giliai suvokti apaštalo Pauliaus žodžius, jog Dievo malonė jame neliko bergždžia, melsti, kad Dievo „remiami visuomet pajėgtume ištikimai atlikti pašaukimo pareigas ten, kur gyvename ir dirbame“.

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, kartu su kitais dvasininkais naujai įšventintieji kunigai A.Alminas ir D.Paulikas koncelebravo šv. Mišias.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. S.Tamkevičius pašventino malonėmis garsėjančio Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją. Palydėdamas jį į piligriminę kelionę arkivyskupijoje palinkėjo parapijoms tikro dvasinio atsinaujinimo paveikslo lankymosi metu ir visu pasirengimo Šiluvos Jubiliejui laikotarpiu.

Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslus arkivyskupas padovanojo naujai įšventintiems kunigams. Kaip dvasinės vienybės ženklas jie taip pat buvo padovanoti arkivyskupijos institucijoms: ganytojas įteikė paveikslus Katechetikos, Šeimos, Jaunimo ir Evangelizacijos centrų bei Caritas darbuotojams.

Pašventintas Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas išlydėtas į Raudondvario bažnyčią, perdavus jį į Arkikatedrą atvykusiems šios parapijos atstovams. Taip šis paveikslas pradeda piligriminę kelionę arkivyskupijoje, pirmiausia – Kauno II dekanato parapijose. Raudondvario bažnyčioje paveikslas lankysis iki vasario 11 d.

Raudondvario parapija pasitiko Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslą

Vasario 4 dieną Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslas pasiekė pirmąją piligriminės kelionės arkivyskupijoje vietą – Raudondvarį. Šios parapijos atstovai parvežė jį, iškilmingai tą pačią dieną arkivyskupo S.Tamkevičiaus pašventintą ir perduotą Arkikatedroje Bazilikoje.

Vidudienį prie Raudondvario bažnyčios šventoriaus vartų jį sutiko klebonas dekanas kun. Augustinas Paulauskas, į iškilmes atvykę kaimyninių parapijų klebonai bei gausiai susirinkę parapijos tikintieji. Skambant giesmei Marija Marija paveikslas buvo atneštas į papuoštą bažnyčią ir pastatytas šalia didžiojo altoriaus iš anksto parengtoje vietoje.

Paveikslo apsilankymo proga į parapiją atvykęs vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas vadovavo iškilmingai Eucharistijos liturgijai, koncelebravo mons. A.Grušas, klebonas kun. A.Paulauskas ir kiti dvasininkai. Giedojo bažnyčios choras.
Homiliją pasakė vysk. J.Ivanauskas pasveikinęs visus pamaldų dalyvius ir nuoširdžiai pasidžiaugęs neeiliniu arkivyskupijos dvasinio gyvenimo įvykiu, labai svarbiu ir Raudondvario parapijos žmonėms. „Šiandienos žmogaus gyvenimas, kaip ir Evangelijos laikais, dažnai būna paženklintas nesėkmingos, kaip Jėzaus mokinių kitados, žvejybos“, – sakė ganytojas primindamas, kiek daug pastangų reikia kuriant šeimos gyvenimą, įvairiose kitose srityse, taip pat saugant savo tikėjimą. Vyskupas apgailestavo, jog žmogus šiandien renkasi ne pastangas kurti prasmingą gyvenimą, vien tik arti ir sėti, kaip sakė Šiluvoje apsireiškusi Dievo Motina; maža to – dar girtuokliaujama, smurtaujama prieš vaikus ir pan; nusivylę kartais jaučiasi ir daug gyvenime pasiekę žmonės.

Vysk. J. Ivanauskas pabrėžė, jog pasirengimo Šiluvos Jubiliejui laikotarpis suteikia progą ir galimybę iš esmės pažvelgti į savo gyvenimą, pasvarstyti, kokią vietą jame užima tikrosios vertybės ir svarbiausia – Kristus, į kurį parodė Šiluvos Dievo Motina: kaip jis sutinkamas švenčiant Eucharistiją, skaitant Šventąjį Raštą ar tiesiog gyvenant su žmonėmis. „Švč. M.Marija ateina į Jūsų parapiją su motiniška meile, neša džiaugsmą, kurio reikia Jūsų vaikams, šeimoms, darbovietėms, visai parapijos bendruomenei“, – kalbėjo ganytojas ir kvietė visą paveikslo lankymosi savaitę švęsti Eucharistiją, adoruoti Švč. Sakramentą, priimti Atgailos sakramentą, skaityti Šventąjį Raštą ir patirti ypatingą Dievo malonių gausą Marijos užtarimu. „Mes turime Dievo Motiną – esame Jos vaikai. Tegul šio paveikslo lankymasis parapijoje ir visas pasirengimas Jubiliejui įspaus meilės Dievui ir artimui šviesos ženklą“,– užbaigdamas sakė vysk. J.Ivanauskas.

Po šv. Mišių menotyros dr. Rima Valinčiūtė papasakojo iškilmių dalyviams apie stebuklingu laikomą Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą, jo meninį įtaigumą, restauravimo istoriją. Paskui prasidėjo adoracija prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento.

Raudondvario parapijoje visą savaitę kasdien su nedidele vidudienio pertrauka vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbamas rožinis, Švč. M.Marijos litanija, Švč. M.Marijos garbei buvo skiriami specialūs vakarai po šv. Mišių. Pirmadienį poezijos knygą „Eilėraščiai Marijai“ pristatė dr. A.Vasiliauskienė, antradienį rinkosi katalikiškų organizacijų, pasauliečių judėjimų bei maldos grupių nariai. Du vakarai buvo skirti specialiai šeimoms, jaunimui, vienas – mokslo, švietimo bei valdžios žmonėms.

Sekmadienį, vasario 11 dieną, po šv. Mišių Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas iš Raudondvario bažnyčios bus iškilmingai išlydimas į Rumšiškes, perduodant jį atvykusiems šios parapijos atstovams. Iki kovo 31 dienos malonėmis garsėjantis paveikslas po vieną savaitę apsilankys dvylikoje Kauno II dekanato parapijų. Kartu su paveikslu po parapijas keliauja knyga, kurioje aprašomas paveikslo apsilankymas ir pasirašo iškilmių dalyviai.

Pašventinus daugiau šio paveikslo kopijų, norintys parapijų tikintieji gali priimti jį savo namuose, tuo metu ypač palaikydami juose rimtį, tarpusavio bendravimo darną, melsdamiesi įvairiomis asmeninėmis ir Bažnyčios intencijomis.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotraukos

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija