Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Visi tėvynei siekime laimės“

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Prieš didžiąsias valstybines šventes patriotiškai nusiteikusios organizacijos sveikina visuomenę, kviečia į renginius. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis (VMVBS) kovo 7-ąją vilniečius pakvietė į Šnipiškių seniūnijoje surengtos parodos atidarymą, kurią pristatė VMVBS valdybos narys, „Giedros“ ansamblio įkūrėjas ir parodos sumanytojas Petras Labanauskas. Tai pati didžiausia paroda per visą organizacijos veiklos laikotarpį.

P.Labanauskas pirmiausia atkreipė dėmesį į dvidešimt plakatų, kuriuose žymūs Lietuvos žmonės smerkia girtuoklystę. „Iš visų ydų girtuokliavimas labiausiai nesuderinamas su dvasios didybe“, – buvo įsitikinęs V.Skotas. „Tauta, kuri pasiryžusi siekti kilniausių tikslų, tikros laisvės, turi būti blaivi“, – tai kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintys. „Girtuoklystė nėra vien tik savo sveikatos griovimas. Tai ir savo tautos pamatų griovimas, tautos genetinio fondo naikinimas. Kuo didesnį turėsime savarankiškumą, tuo blaivesnė turi būti mūsų Lietuva“, – atgimimo metais rašė prof. Vytautas Landsbergis.

„Girtavimas kompromituoja patį žmogų, atskleidžia menką jo dvasingumą ir kultūrą“, – pastebėjo Palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Dalis parodos eksponatų skirta vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklai priminti. Prof. Mykolas Biržiška yra pastebėjęs: „Be Valančiaus blaivystės nebūtų buvę Lietuvos nepriklausomybės . 1858 metais Žemaičių vyskupystės ganytojas parašė pirmąjį aplinkraštį dekanams. Kompleksinės priemonės prieš girtavimą davė netikėtai gerų rezultatų: per vienerius metus net aštuonis kartus mažiau suvartota alkoholinių gėrimų.

Valančiukai – perspektyviausia VMVBS dalis. Parodoje jie taip pat neužmiršti. Reguliariai leidžiamas laikraštėlis „Valančiukų aidas“, išleista knygelė „Mes – valančiukai“. Taip pat eksponuojamas valančiukų kaklaraištis – geltoname fone žalias ąžuolo lapas, simbolizuojantis dvasios stiprybę, atsparumą blogiui.

Ne kartą VMVBS skelbė vaikų piešinių konkursus. Parodoje taip pat esama šių piešinėlių. Vienas jų ypač patraukia dėmesį. Girtavimą vaikas pavaizdavo kaip trigalvį slibiną.

Ypač renginio dalyvių dėmesį patraukė nematytas, pirmą kartą šioje parodoje eksponuojamas karikatūrų rinkinys, pieštas „Giedros“ ansamblietės Birutės Pivoriūnienės.

P.Labanauskas papasakojo apie organizacijas, su kuriomis bendradarbiauja VMVBS. Tai Lietuvai pagražinti draugija, kurios keletas narių dainuoja „Giedros“ ansamblyje. Vedini tos pačios idėjos – tėvynei siekti laimės, jie kartu per šv. Mišias gieda Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, kartu koncertuoja, keliauja po Lietuvą. Reikšmingais darbais pasižymi Moterų lyga, vadovaujama prof. Onos Voverienės. Renginyje ji prisiminė prezidento Valdo Adamkaus anksčiau ištartą frazę, jog „didžiausias Lietuvos priešas yra moralinė krizė“. „Jei nieko nedarysime, moralinė krizė mus paskandins“, – sakė profesorė. Ji apgailestavo, kad nuslopo Lietuvos katalikių moterų sąjungos veikla. Kvietė šią organizaciją atgaivinti, bendradarbiauti su Moterų lyga, kuri daug jėgų skiria tautiškumui palaikyti. „Draugaukime ir veikime kartu“, – kvietė profesorė.

Vienas parodos stendų buvo skirtas VMVBS narių parašytoms, parengtoms, išleistoms knygoms. „Nė vienos organizacijos nariai nėra išleidę tiek knygų, kiek blaivininkai“, – sakė P.Labanauskas. Tai Jono Kvedaraičio, Jono Kačerausko, P.Labanausko ir kitų knygos. Blaivybės idėjos skleidžiamos pačiais įvairiausiais būdais. Rašytas žodis taip pat nėra paskutinėje vietoje.

Renginio pabaigoje VMVBS ansamblis „Giedra“ atliko koncertą, specialiai parodai parengęs keletą naujų dainų. „Visi tėvynei siekim laimės“, – linkėjo ansambliečiai.

Blaivybės tematika parengta įdomi, prasminga ir turininga paroda iš Šnipiškių seniūnijos salės persikels į mokyklas. „Vaizdai geriau veikia žmones negu žodžiai“, – įsitikinęs sumanytojas P.Labanauskas.

VMVBS Vilniaus skyriaus pirmininkas Lionginas Semėnas išdalijo padėkos raštus aktyviausiems ansambliečiams ir parodos talkininkams. Juos gavo Birutė Pivoriūnienė, Valerija Kančienė, Albina Tailienė, Juozas Montvilas, Petras Sakalauskas.

„Ryžomės kovai su girtavimu. Tai kilni, prasminga, nesavanaudiška kova. Iš sutaupytų lėšų, kurias išleidžiame girtavimui, galėtume pastatyti Katedrą“, – sakė P.Labanauskas. Ilgai negaišdami šią Katedrą pradėkime statyti jau dabar.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija