Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 35-mečio minėjimas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

„Lietuvos Katalikų Bažnyčos
kronikos“ 35-mečio minėjimą
veda arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ. Sėdi (iš kairės):
mons. Alfonsas Svarinskas,
s. Ona Vitkauskaitė
ir Vladas Lapienis

Gintė Damušytė sakė,
kad žinios iš „Kronikos“
patekdavo į įtakingus
Vakarų dienraščius

Vyskupas Jonas Boruta, SJ,
apgailestavo, kad šiandien
žmonės nesirūpina saugoti
ir praktikuoti tikėjimą. Kairėje –
Genovaitė Navickaitė

Prisiminimais dalijasi sesuo
Gerarda Elena Šuliauskaitė

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos“ 35-mečio minėjimo
istorinėje Prezidentūroje dalyviai

Nepastebimai tirpsta kalendoriaus lapeliai, rodydami, kad jau sukako lygiai 35-eri metai, kai pirmą kartą, 1972 metais, išleistas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pirmasis numeris.

Lietuvos istorinėje prezidentūroje, Kaune, penktadienį rinkosi „Lietuvos Katalikų Bažnyčos kronikos“ leidimo iniciatoriai ir rengėjai, daugintojai ir platintojai: Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kunigas Kazimieras Ambrasas, SJ, seserys Ona Vitkauskaitė, Genovaitė Navickaitė, Bernadeta Mališkaitė, Gerarda Elena Šuliauskaitė, ambasadorė Gintė Damušytė, didelės pagarbos susilaukęs 101-erių metų Vladas Lapienis, kun. Robertas Grigas, žymūs kultūros veikėjai – Jadvyga Damušienė, Juozas Kojelis, kiti garbūs svečiai, miesto visuomenė.

Sunaikindama tikėjimą, sovietinė valdžia norėjo nutautinti pavergtąją lietuvių tautą. Tačiau to padaryti neįstengė, nes Lietuvos kunigai ėmėsi iniciatyvos leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčos kroniką“, kurioje aiškiai atsispindėjo reali Lietuvos katalikų padėtis, pažeistos tikinčiųjų teisės. Sovietinė konstitucija fariziejiškai konstatavo, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi sąžinės laisvę ir gali išpažinti bet kurią religiją pasirinktinai.

Tačiau realiame gyvenime Dievo neigimas buvo kone kiekviename žingsnyje. Ateizmo propagavimas buvo pavestas ugdymo įstaigų pedagogams, kurie (dauguma jų) nėrėsi iš kailio, kad įskiepytų mokiniams Dievo nebuvimo idėjas, kviesdami religingų mokinių tėvus ir aiškindami, kokią didelę žalą daro savo vaikams, vesdamiesi juos į pamaldas. Barbariškas ateizmas būtų ir toliau gluminęs, melavęs pasauliui, bet „Katalikų Bažnyčios kronikos“ pasirodymas 1972 metų pavasarį labai aptramdė tikėjimo priešus...

Vakarą vedęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė į „viešumą“ už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ platinimą ir dauginimą nukentėjusius brolius ir seseris – mons. Alfonsą Svarinską, V.Lapienį, O.Vitkauskaitę, G. Navickaitę. Pasitelkęs istorinę medžiagą arkiv. S.Tamkevičius įvardijo žmones, kurie labai daug prisidėjo platinant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ užsienyje. Pirmiausia tai rusų akademikas Sergejus Kovaliovas – jo parama persiunčiant mikrofilmus į užsienį neįkainojama. Tarp Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančių lietuvių „Kroniką“ platino kun. Kazimieras Pugevičius, kun. Kazimieras Kuzminskas, mons. Vincentas Mincevičius. Tarp jaunimo labai aktyvi buvo G.Damušytė, kuri dėl tikėjimo persekiojimo su grupe bendraminčių Niujorke buvo prisirakinusi (taip protestuodama) prie sovietų pasiuntinybės tvoros. Lietuvių informacijos centras, Lietuvių religinė šalpa Niujorke, šiam reikalui pasiaukoję žmonės rėmė „Kronikos“ leidimą, skelbė jos naujienas pasauliui, įvairioms tarptautinėms organizacijoms, naujienų agentūroms išsiuntinėdami išverstą medžiagą. „Katalikų Bažnyčios kronika“ buvo laikoma patikimu informacijos šaltiniu apie Sovietų imperiją. Pasak G.Damušytės, „Kronikos“ pateiktais faktais rėmėsi Helsinkio konferencija, skelbiamos žinios apie žmogaus teisių pažeidinėjimus Lietuvoje patekdavo į įtakingus Vakarų dienraščius.

Suėmus kun. S.Tamkevičių 1983 metais, „Kronikos“ leidybą tuo metu koordinavo kun. J.Boruta, kuris, kaip pogrindžio dvasininkas, važinėjo po daugelį Lietuvos vietovių ir rinko medžiagą, platino, palaikė „Kronikos“ nenutrūkstamą darbą. Pasakodamas apie to sunkaus laikotarpio veiklą, dvasininkas minėjo, kad anksčiau buvo kovojama prieš savo tikėjimą, o šiandien, laisvės sąlygomis, žmonės nesirūpina jo saugoti ir praktikuoti.

Įdomiai apie savo bendradarbiavimą „Kronikoje““ pasakojo jau 101 metų sulaukęs V.Lapienis: „Jutau Viešpaties globą, Jo laiminimą. Atrodė, ne aš pats viską sugalvodavau, o Viešpats, ir aš Juo sekiau“. Už savo veiklą V.Lapienis vienuolika metų praleido Komijos kalėjimuose. Savo prisiminimais pasidalijo s. B.Mališkaitė ir G.Navickaitė. Ypač įdomių detalių leidžiant „Kroniką“ papasakojo s. Gerarda Elena Šuliauskaitė. Mat šalia Simno miestelio, prie Simno ežero, buvo griūvanti pirkelė. Toje pirkelėje ji spausdindavo medžiagą, o šeimininkė, dirbdama darže, sergėjo prieigas, kad niekas staiga neužkluptų besidarbuojančios s. Elenos. Dievas saugojo šią pirkelę ir jos šeimininkę.

Mons. A.Svarinskas, palygindamas sovietinius laikus su dabartiniais, pastebėjo daugybę grėsmių žmonių moralei. Jis prisiminė ir neseniai įvykusią savo ir kitų Lietuvos atstovų kelionę į Lenkijos lietuvių Punsko kraštą, kur papasakojo apie politinę situaciją Lietuvoje po rinkimų. Taip pat atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad Lietuvos gėjai šių metų gegužės mėnesį planuoja surengti savo „eitynes“ Vilniuje. Nežinia, kaip visa tai sutiks Lietuvos visuomenė. Mums reikia nenuilstamai kovoti už savo teises, moralę, sakė mons. A.Svarinskas.

Vakaro pabaigoje arkivyskupas S.Tamkevičius padėkojo visiems aktyviems „Kronikos“ talkininkams, leidėjams, platintojams. Pasak dvasininko, „Kronikos“ leidėjai nebuvo išėję jokių konspiracijos mokslų, rėmėsi vien nuojauta ir Viešpaties pagalba, neretai naudojosi savo rankomis pasigamintomis techninėmis priemonėmis, tačiau be pertrūkio septyniolika metų ėjusios „Kronikos“ sovietų KGB nepajėgė sunaikinti.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 35-mečio minėjimo dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti surengtą nedidelę pogridžio veiklą apibūdinančią eksponatų parodą.

Kaunas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija