Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lazdijų dekanate

Šeimų šventė

SEIRIJAI. Balandžio 27 dieną čia vyko parapijos šeimų šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis bažnyčioje, kur visi meldėsi už katalikiškas šeimas. Labai simboliška, kad šventė sutapo su Pasauline gyvybės diena. Šventę organizavo ir rėmė Seirijų parapijos klebonas kun. Vytautas Insoda ir seniūnė Č.Šmulkštienė.

Po šv. Mišių visi skubėjo į Seirijų laisvalaikio papuoštą salę, paruoštą parapijos šeimoms pagerbti.

Šventėje dalyvavo būrelis svečių: Lazdijų dekanato dekanas Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, Alytaus šeimos centro vadovė gydytoja Viltautė Pocienė, Noragėlių ir Šlavantų seniūnijų seniūnės Irena Uleckienė ir Julija Maziukienė.

Po svečių pristatymo Lazdijų meno mokyklos mokytojos Erikos Kaminskaitės vadovaujamas mokinių ansambliukas visus pasveikino savo nuoširdžiais posmais ir smagiomis dainomis.

Oficialią dalį pradėjo Alytaus šeimos centro vadovė gyd. V.Pocienė. Trumpoje, bet turiningoje ir ypač aktualioje paskaitoje gydytoja kalbėjo apie šeimos svarbą visuomenėje, rengimą ir rengimąsi jai, apie pagarbą gyvybei nuo užsimezgimo iki natūralios biologinės mirties.

Iš tiesų labai svarbu suvokti, kokios yra didžiausios Dievo dovanos. Visų pirma – laisvė. Bet ji negali būti absoliuti, nes „laisvė be ribų nėra laisvė, bet pačios sunkiausios vergovės atmaina. Dievas duoda kiekvienam žmogui tėvų namus, Tėvynę, Bažnyčią, šeimą ar net patį Dievą. Neapdairiai galima išmėtyti brangiausias dovanas“ (arkivyskupas S.Tamkevičius).

Kaip pavyzdinga mama į sceną pakviesta Ona Janulevičienė, išauginusi dešimt vaikų, turinti šešiolika vaikaičių ir keturis provaikaičius. Jai, kaip ir visoms pagerbtoms šeimoms, renginio šeimininkai – klebonas kun. V.Insoda ir seniūnė Č.Šmulkštienė – įteikė gėlių, simbolinę dovaną ir padėką už katalikiškų ir dvasinių vertybių puoselėjimą šeimoje, meilę vaikams, savo kraštui ir nuolatinę pagalbą bažnyčiai.

Scenoje pagerbta Tamkevičių-Janulionių šeima, gražiai gyvenanti vienoje sodyboje. Be senelių Stasės ir Albino, be tėvelių Vlado ir Julijos, kartu gyvena šeši vaikaičiai. Juos keitė Onutė ir Vytautas Zubrevičiai iš Bagdononių kaimo. Ši pavyzdinga šeima augina penkis vaikus. Almos ir Alvydo Gegužių šeimoje auga du sūnūs ir dvi dukros. Vaikai gerai mokosi, džiugina seirijiečius savo pasirodymais. Aldona ir Juozas Severinai užaugino penkis vaikus, kurie ne tik gerai mokėsi, mokosi, bet ir gražiai piešia, dalyvauja konkursuose. Jauna Dianos ir Arūno Berškių šeima augina keturis vaikučius, bet randa laiko kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose. Katalikiška dvasia spinduliuoja Almos ir Stepono Jurčiukonių šeima.

Seirijų parapijai priklauso keturi Noragėlių ir keturi Šlavantų seniūnijų kaimai. Noragėlių seniūnė I.Uleckienė pakvietė pagerbti Juliją ir Algirdą Butrimus, o į šventę neatvykusiems Onai Danutei ir Pranciškui Petrauskams išsakė pačius gražiausius žodžius, padėką ir dovaną nuvežė ir perdavė į namus. Šlavantų seniūnė J.Maziukienė pagerbė Emiliją ir Juozą Bražinskus bei jauną ir gražią Jolitos ir Einoro Muliuolių šeimą, pasidžiaugė katalikiška Gražinos ir Juozo Liesionių šeima.

Po šeimų pagerbimo ceremonijos visiems dainavo Lazdijų kultūros centro moterų ansamblis „Spyglys“. Įdomiai skambėjo jų atliekamos dainos be akompanimento. Veisiejų miesto seniūnas Zenonas Sabaliauskas ne vieną sužavėjo nepriekaištingu deklamavimu ir įdomiu moterų ansamblio ir jo atliekamų dainų pristatymu.

Paskui į sceną pakilo Metelių kaimo kapela „Metelys“, gerai žinoma ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Nuotaikingomis dainomis, skambia muzika jie renginį baigė.

Renginio vedėja padėkojo padėjusiems surengti šią šventę ir pakvietė į mažąją salę, kur buvo suruoštos bendruomenės vaišės. Visus toliau linksmino Metelių kaimo kapela.

Šventė buvo tikrai graži ir labai reikalinga. Ilgaamžes krikščioniškąsias tradicijas, kaip sukurti darnią šeimą, kaip užauginti dorą vaiką, reikia puoselėti ir perduoti naujoms kartoms. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius viename savo straipsnyje „Meilė krikščionio akimis“ rašo: „Sekuliarioje visuomenėje labai lengva užsitarnauti panieką, jeigu drįstame gyventi pagal krikščioniškos, meile grindžiamos etikos taisykles ir neperimti mados primetamo gyvenimo stiliaus. Dora ir kukli mergaitė laikoma nemadinga... Alaus negeriantis vaikinas rizikuoja užsitarnauti vienmečių panieką, nes šiandien madinga su alaus buteliu vaikščioti net miesto gatvėmis. Sveika katalikiška šeima laikoma nenormalia, jeigu išdrįsta turėti daugiau vaikų“. Tačiau Seirijų parapijos žmonės išdrįso paprieštarauti – jie gražiai pasidžiaugė tokiomis šeimomis, kuriose liudijamas gyvas tikėjimas, padorus elgesys, gražus bendravimas. Minėtas arkivyskupo straipsnis baigiamas tokiu sakiniu: „Šiandien reikia daug drąsos net sąžiningai gyventi, nes nepaisyti sąžinės daugeliui tapę madinga gyvenimo norma“. Tad būkime ne madingi, bet sąžiningi ir drąsūs.

Mokytoja S.SABESTINIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija