Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Dzūkijos ašara skaidri

Į šventę atvyko Lenkijos Beržininkų
pasiuntinių delegacija

KUČIŪNAI. Neeilinę katalikišką iškilmę šventė Lazdijų rajono Šv. Kazimiero parapijos tikintieji, aplinkinių parapijų ir tolimesnių vietovių žmonės, kunigai. Kučiūnų parapijai sukako šimtas metų. Dvi šviesias mėlyno dangaus dienas vykusioje šventėje buvo prisiminta Kučiūnų praeitis, kalbėta apie šias dienas, kreiptas žvilgsnis į ateinantį metą. Viskas tarpusavyje siejasi – žengti žingsniai, padaryti darbai, viltinga ateitis su tikėjimu į Aukščiausiojo malones ir mūsų pačių pastangos būti geresniais, šviesesniais.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Ilgamečio klebono pagerbimas

Procesijoj priekyje – buvęs
ir dabartinis parapijos klebonai
kanauninkai Pranas
Liutvinas ir Deimantas Brogys

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Sekmadienį, gegužės 20 dieną, Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijoje buvo sujudimas – prieš patį vidudienį šventiškai nusiteikę parapijiečiai mažais, didesniais pulkeliais plaukė į savo šventovę, kurioje vyko Šeštinių pamaldos ir ilgamečio parapijos klebono, kanauninko, teologijos licenciato Prano Liutvino 80-mečio minėjimas ir pagerbimas. Jubiliatas kan. P.Liutvinas, šventiškai nusiteikęs, pasitiko svečius, buvusius Kunigų seminarijos bendrakursius – vyskupus emeritus Juozą Žemaitį, MIC, ir Juozą Preikšą, monsinjorą Juozą Užupį. Pasveikinti savo buvusį dėstytoją atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, atiduoti pagarbą atvyko gerbiamo kanauninko broliai: Vincas, Antanas bei Jonas, giminaičiai.


Lazdijų dekanate

Šeimų šventė

SEIRIJAI. Balandžio 27 dieną čia vyko parapijos šeimų šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis bažnyčioje, kur visi meldėsi už katalikiškas šeimas. Labai simboliška, kad šventė sutapo su Pasauline gyvybės diena. Šventę organizavo ir rėmė Seirijų parapijos klebonas kun. Vytautas Insoda ir seniūnė Č.Šmulkštienė.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Paveikslą sutiko Eržvilko vaikai

VADŽGIRYS. Šv. Juozapo bažnyčioje gegužės 12-ąją iš Seredžiaus atkeliavusi Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia buvo iki gegužės 20 dienos. Tomis dienomis klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas šv. Mišias aukojo įvairiomis intencijomis, jis taip pat padovanojo paveikslo kopijas „Caritas“ mokyklai, paštui, bibliotekai, bendruomenės centrui, bažnyčios patarnautojams. Prie Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslo Pirmąją Komuniją priėmė 21 parapijos vaikas.


Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Šv. Monikos atlaidai

Procesijoje aplink bažnyčią
eina jaunieji šauliai

RYLIŠKIAI. Gegužės 13 dieną, sekmadienį, Šv. Monikos bažnyčioje vyko Šv. Monikos atlaidai, į kuriuos buvo pakviesti ir Alytaus jaunieji šauliai. Šaulius į atlaidus pakvietė Alovės ir Ryliškių parapijų klebonas, Alytaus AŠR kapelionas kun. Stanislovas Stankevičius.

Ryliškių kaime prie alytiškių būrio prisidėjo dar keletas Alytaus rajono 10-os kuopos Makniūnų būrio jaunųjų šaulių. Juos pasitiko klebonas kun. S.Stankevičius ir pasidžiaugė, jog šv. Mišiose dalyvauja ne tik nuolatiniai bendruomenės nariai, bet ir jaunimas iš Alytaus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija