Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maskvos katalikų arkivyskupas sveikina Rusijos Stačiatikių Bažnyčių susijungimą

Maskvos atstatytoje Kristaus
Išganytojo katedroje, kuri buvo
susprogdinta Stalino nurodymu,
iškilmingai pasirašytas Maskvos
patriarchato ir Rusijos Stačiatikių
Bažnyčios užsienyje suvienijimo
aktas. Dokumentą pasirašė
Maskvos patriarchas Aleksijus II
ir Niujorko rusų stačiatikių
metropolitas Lauras, kuris
yra Rusijos Užsienio Stačiatikių
Bažnyčios dvasinis vadovas

Rusijos Katalikų Bažnyčia džiaugiasi užsienyje veikiančios Rusijos Stačiatikių Bažnyčios susivienijimu su Maskvos patriarchatu. Taip Maskvos arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius komentavo diasporoje veikusios Rusijos Stačiatikių Bažnyčios grįžimą į Maskvos patriarchatą.

Tai labai svarbus įvykis Rusijos Stačiatikių Bažnyčiai, nes juo užbaigiamas ilgas susiskaldymo laikotarpis, sakė arkivyskupas. Krikščionys vienydamiesi vykdo Jėzaus valią, nes Jėzus meldžia, kad visi būtų viena. Šis susivienijimas svarbus ir dėl to, kad Rusijos Bažnyčia yra pasiryžusi ginti dabartinio pasaulio akivaizdoje mūsų visų krikščioniškas šaknis ir, dabar jai susivienijus, jos balsas bus dar stipresnis. „Susivienijimas svarbus dar ir dėl to, – tęsė arkivyskupas, – kad daug rusų stačiatikių gyvena toli už savo tėvynės. Jiems reikia sielovadinės globos, ir ši Bažnyčios misija dabar, po susivienijimo, bus sklandesnė. Aš, kaip katalikas, džiaugiuosi šiuo Rusijos Bažnyčios laimėjimu ir linkiu jai stiprybės ir drąsos skelbiant Kristų ir ginant krikščioniškas vertybes.“

Skilimas tarp Maskvos patriarchato ir užsienyje veikiančių rusų stačiatikių bendruomenių faktiškai įvyko iškart po bolševikų revoliucijos, kai po Rusijoje įvykusio perversmo diasporos bendruomenės negalėjo palaikyti normalių ryšių su patriarchatu. Diasporos bendruomenes papildė iš Rusijos pasitraukusių naujų emigrantų banga, tarp jų ir nemažai stačiatikių kunigų bei vyskupų.

Galiausiai formalus atsiskyrimo aktas buvo paskelbtas 1927 metais, kai Stalino priverstas Maskvos patriarchas Sergijus deklaravo lojalumą komunistų valdžiai. Diasporos bendruomenės oficialiai paskelbė nutraukiančios ryšius su bolševikų marionete tapusiu patriarchu. Šiuo metu didžiausia rusų stačiatikių diasporos bendruomenė gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jai priklauso beveik pusė milijono narių.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija