Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Devintinės su atsisveikinimo gaidele

Jonavos dekanate

Jonaviečiai procesijoje garbina
Švenčiausiąjį Sakramentą

JONAVA. Praėjusį savaitgalį, birželio 9 ir 10 dienomis, Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Devintinių proga nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio vidurdienio vyko Eucharistijos adoracija. Sekmadienį bažnyčioje šv. Mišias aukoję kunigai vikaras Darius Auglys, altaristas Vladas Luzgauskas ir klebonas Sigitas Bitkauskas savo homilijose kalbėjo ne tik apie Kristaus Kūno ir Kraujo šventės prasmę, bet ir apie Eucharistiją, kaip meilės sakramentą. Per Sumos šv. Mišias kun. S.Bitkauskas taip pat nemažai pasakojo apie kunigystę, į kurią Dievo valia kiekvienas kunigas ateina skirtingais keliais. Klebonas prisiminė, kad ir jo bendrakursiai seminarijoje, kurių buvo apie 30, iki kunigystės atėjo labai įvairiai ir, pasak vieno dėstytojo, niekas jų į seminariją su šautuvu nevarė. Iš tiesų kunigystė nėra profesija, o pašaukimas skelbti Evanegliją, būti dvasiniu vadovu ir suburti savo parapijiečius, kurie visada gana skirtingi, dažnai susvetimėję.

Po šv. Mišių vyko eucharistinė procesija su bažnytinėmis vėliavomis ir Švenčiausiuoju Sakramentu miesto gatvėmis apeinant vieną Senamiesčio kvartalą. Devintinių procesija miesto gatvėmis jau vyko seniai, todėl žmonės po Sumos nesiskirstė namo, o eidami procesijoje pagerbė Švenčiausiąjį Sakramentą. Pirmąkart Viešpats Jėzus buvo pagarbintas išėjus iš bažnyčios, prie Švč. M.Marijos statulos, ant papuošto altorėlio, antrąkart stabtelėta prie parapijos namų, trečiąkart – prie adoracijos koplyčios, o ketvirtasis sustojimas buvo šventoriuje. Evangelijos ištraukas skaitė klebonas kun. S.Bitkauskas ir vikaras kun. D.Auglys, o procesijoje ėjo ir altaristas kun. V.Luzgauskas. Giedojo bažnyčios choras, saugiai eiti gatvėmis padėjo kelių policininkai. Pasibaigus iškilmėms klebonas padėkojo visiems jų dalyviams, nepabūgusiems kaitros. Padėkota nuo rudens Jonavoje pastoracinę praktiką atlikusiam Kauno kunigų seminarijos klierikui Tomui Trečiokui, o dovanų jis gavo ilgamečio klebono mons. Vinco Pranskiečio knygą „Baikalo žvejys“.

Vis dėlto parapijiečių širdyse tvyrojo liūdnos atsisveikinimo gaidelės – iš dekano ir klebono pareigų atleistas kun. S.Bitkauskas (jis išleistas darbuotis į gimtąją Vilkaviškio vyskupiją ir bus Igliaukos klebonu), o iš vikaro pareigų – kun. D.Auglys (jis dirbs Vilijampolėje). Jiems sekmadienio procesija buvo paskutinė šioje parapijoje.

Romas BACEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija