Atnaujintas 2007 birželio 20 d.
Nr.47
(1544)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gedulo ir vilties diena Notingeme

Prie kun. dr. Stepono Matulio
kapo kalba kun. dr. Vytautas Brilius, MIC

Sekmadienį, birželio 17 dieną, Notingemo Šv. Barnabo katedroje įvyko iškilmingas išvežtųjų į Sibirą ir vieno šviesiausių Europos lietuvių kunigų - Stepono Matulio, MIC, Lietuvių katalikų centro - Židinio įkūrėjo ir Didžiosios Britanijos lietuvių sielovados vadovo, mirties ketvirtųjų metinių paminėjimas.

Kun. dr. Steponas Matulis, MIC, baigęs dominikonų Angelicum universitetą Romoje 1946-aisiais daktaratu bei paruošęs antrą daktaratą Grigaliaus universitete Romoje, 1953-iaisiais buvo paskirtas marijonų naujokyno vadovu, o 1957-aisiais marijonų dvasios vadovu Romoje. 1958-aisiais paskirtas Londono lietuvių parapijos rektoriumi. 1965-aisiais įkūrė Notingeme jaunimo Židinį - lietuvių berniukų bendrabutį, Aušros Vartų Marijos koplyčią, atgaivino pasaulio lietuvių katalikišką tautinės minties žurnalą „Šaltinis“, kurį leido, redagavo ir spausdino Židinio spaustuvėje.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo Lietuvos marijonų vyresnysis kun. dr. Vytautas Brilius, MIC. Savo pamoksle anglų kalba jis pabrėžė tikėjimo reikšmę išlaikant nepriklausomybės viltį ir juodžiausiais Sibiro kančių metais. Taip pat paminėjo, kad ir mūsų laikais netrūksta neteisybės ir nekaltos kančios visame pasaulyje. Tai išgydyti gali Kristaus dvasia. Iškilmingas giesmes lotynų kalba giedojo katedros choras.

Minėjime dalyvavo Kolumbo riterių iš Peterboro vadovai, Notingemo, Leičesterio ir kitų universitetų lietuviai daktarantai ir dėstytojai, Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos nariai iš Peterboro ir Notingemo.

Po šv. Mišių dalyviai vyko į lietuvišką Vilford Hilo kapinių kampelį, aplankydami kun. dr. Stepono Matulio, MIC, kapą, ir vėliau į Židinį pabendrauti. Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius pakvietė kun. dr. Vytautą Brilių pasidalyti mintimis. Jis kalbėjo apie dvasinius kančios, vienybės ir atlaidumo aspektus. Dr. Darius Furmonavičius anglų kalba papasakojo apie trėmimus ir aukų skaičius. Po iškilmingo minėjimo visi dalyviai susėdo prie arbatos puodelio pabendrauti Lietuvių katalikų centro - Židinio kiemelyje.

Nuoširdžiausiai dėkojame šauniosioms Notingemo šeimininkėms Felei Damaševičienei ir Genutei Juozelskienei bei visiems dalyviams, ypač kun. dr. V.Briliui, MIC; Rytų Midlando Kolumbo riterių sekretoriui Joseph Rodriguez, Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkui Steponui Vaitkevičiui, Notingemo universiteto doktorantei Gabrielei Aksomaitytei ir Bremnerių šeimai, su mažais vaikučiais atvažiavusiems ilgą kelią iš Market Harboro.

Taip pat nuoširdžiausiai dėkojame Juozui Kojeliui už sveikinimą, o Stasiui Kasparui ir už 20 svarų auką.

Lietuvių Katalikų Centro –

Židinio informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija