Atnaujintas 2007 birželio 20 d.
Nr.47
(1544)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Švietėjiškos istorinės laidos – būtinos

Lietuvos politinių kalinių sąjungos Tarybos pareiškimas dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vaidmens ugdant pilietinę visuomenę ir tautinę savimonę

Daugiau kaip prieš dvejus metus visuomeninės organizacijos, jungiančios pasipriešinimo okupacijai dalyvius ir nuo okupacinių režimų nukentėjusius asmenis, – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos politinių kalinių sąjunga, – savo rašte Lietuvos radijo ir televizijos vadovybei rašė: „Radijas ir televizija priklauso kiekvienam – toks yra Europos Sąjungos valstybių visuomeninių radijo ir televizijų principas. Jų tarybos jungia piliečių visuomenines organizacijas ir savo veikla siekia patenkinti visų visuomenės narių lūkesčius. Itin reikšmingą vietą užima laidų švietėjiškas aspektas. Atiduodami pagarbą ir padėkos duoklę LRT už pakankamai gerai subalansuotą laidų diapazoną ir intonaciją bei jų kokybę, vis dėlto tenka apgailestauti, kad pastarasis aspektas yra užmirštas ar bent gerokai apleistas. Pirmiausia, tai pasakytina apie istorinę tematiką. Šalies, valstybės, tautos, visuomenės praeitis ir jos santykis su dabartimi yra tas neišsenkamas aruodas, iš kurio radijas ir televizija gali ir privalo nuolatos semti ir patrauklia forma skleisti objektyvias žinias. Ši informacija yra vienintelė maitinamoji terpė, kurioje išauga pilietis, piliečio išmintis ir tvirtybė. Moralinės vertybės visuomenėje įsitvirtina atsirėmusios į istorinės atminties pamatą. (...)

Mes dar kartą kreipiamės su siūlymu ir prašymu, kad Lietuvos televizijoje (galbūt ir radijuje) atsirastų nuolatinės, reguliarios laidos, skirtos mūsų krašto naujųjų laikų istorijai. Tarpukario Nepriklausomos Lietuvos istorinis vaizdas yra suteptas visokiausių spalvų ir atspalvių dumblo nuosėdomis. Tuo labiau ir liūdniau tas pasakytina apie okupacijų, rezistencijos ir disidentų laikotarpį. Šiandieninei mūsų visuomenei, ypač jaunajai kartai, istorinė tiesa reikalinga kaip oras. Jeigu jos nebus, Lietuvos pilietis neišaugs, o galutinai sunyks. Tačiau tiesa reikalinga tikra, objektyvi. Reikalinga tiesa, nieko neslepianti ir nieko nepagražinanti, neperšanti išankstinės nuomonės. Tiesa, kurios pagrindu pilietis subręs ir pats padarys išvadas ir apibendrinimus. (...)

Tikimės Jūsų supratimo ir pritarimo. Manome, kad gausi Lietuvos archyvų filmuota, fotografuota ir kitokia dokumentika sudaro sąlygas parengti patrauklias, įdomias laidas, pristatančias mažai žinomus ir visuomenei nežinomus istorinius faktus bei jų interpretacijas...“

Su analogiškais siūlymais kreipėmės ir į kitas Lietuvos Respublikos institucijas. Deja, nei supratimo, nei pritarimo, nei tuo labiau realių, teigiamų išvadų nesulaukėme. Mes esame įsitikinę, kad tokia padėtis netoleruotina. Tauta, nežinanti savo praeities ir jos nesuprantanti, neturi ateities. Ji yra pasmerkta išnykti. Visuomenė, piliečiai, nesuvokiantys savo krašto istorijos ir istorinių aplinkybių, niekada netaps tvirta ir patikima atrama savo valstybei. Mes visi nepriklausomai nuo politinių požiūrių ar ideologinių nuostatų esame atsakingi už mūsų krašto, tai yra mūsų ateitį.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovybės pozicijos motyvai yra nesuprantami. Todėl mes nieko nesmerkiame ir nekaltiname. Tačiau pats reiškinys yra tolygus visuomenės pilietinių ir tautinių interesų išdavystei. LRT, išlaikoma iš valstybės biudžeto, privalo vykdyti savo pareigą ir uoliai atlikti įstatymu numatytą švietėjišką funkciją. Suprantama, tai dalinė pareiga, bet ji yra būtina ir pirmaeilė.

Mes prašome, mes reikalaujame, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pradėtų transliuoti reguliarias ir nuolatines švietėjiškas laidas, skirtas valstybės ir tautos istorijai.

Juozas LISTAVIČIUS,
Tarybos posėdžio pirmininkas

Laima LISAUSKIENĖ,
sekretorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija