Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atokvėpis Palėvenėje

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Kupiškio dekanas
ir klebonas kan. Vladas
Rabašauskas, dominikonas
vienuolis Jonas Grigaitis
ir Naujamiesčio klebonas
kun. Algirdas Dauknys

Iš kairės: knygos „Vaizdingo
garso formavimas ir balso
lavinimas“ autorius Ramūnas
Abukevičius, Rokiškio liaudies
teatro režisierius Jonas
Buziliauskas ir Klaipėdos
universiteto teatro
režisierius Petras Bielskis

Kun. dr. Algirdas Kanapka
ir marijampolietė poetė Česlova
Jakšytė fotografijų parodos
„Dievo įsakymai –
šviesa širdies akims“
pristatymo metu

Vaidina Rokiškio
liaudies teatro artistai
Autoriaus nuotraukos

Niaukstėsi, bandė lyti, tačiau ir tokios staigios oro permainos nė kiek nesugadino Palėvenės dominikonų vienuolyne birželio 23-24 dienomis vykusios septintosios sakralinės muzikos ir teatrų šventės „Sielos ilgesys“. Vaizdingoje vietovėje, kuri savo grožiu nenusileidžia pasaulio perlui Šveicarijai, pasirodė žinomi aktoriai, muzikantai. Atėjusieji čia galėjo nepirkdami bilieto matyti iš arti veidus tų, kurie rodomi televizijų ekranuose ar sutinkami laikraščių puslapiuose. Nuo įspūdžių, kuriuos teko patirti pirmą šios šventės dieną, galva tiesiog svaigo.

Svečius sutiko ir į vienuolyno kiemą palydėjo Kupiškio kultūros centro pučiamųjų orkestras. Susirinkusiuosius sveikino Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė, Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis, rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius. Kupiškio dekano ir klebono kan. Vlado Rabašausko balse skambėjo viltis, kad bus atstatomas vienuolynas. Jis pasveikino Jonus – merą J.Jarutį ir dominikonų vienuolį J.Grigaitį. Kalbėjo vienuolis, per Sekmines pažymėjęs savo gyvenimo 93 metų sukaktį. Nuostabą kėlė tai, jog pasirašytą tekstą jis skaitė be akinių. Visi jam giedojo „Ilgiausių metų“.

Pasikeisdami šventę vedė brolis dominikonas Pijus, Kupiškio kultūros centro teatro „Provincija“ režisierė Nijolė Ratkienė ir Panevėžio rajono Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys.

„Esu laiminga, kad pasiklausyti muzikos, prisiliesti prie meno ateina to ištroškę. Šiandien kaip tik tokius prieš save matau. Ačiū jums“, – sakė kaunietė aktorė Virginija Kochanskytė. Už paprastus, bet iš širdies pasakytus žodžius jai susirinkusieji vienuolyno vežiminėje dėkojo plojimais. Šimtmečius išstovėjusios mūro sienos tarsi sugėrė teatrinę muzikinę impresiją „Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“. Tai buvo pasakojimas apie kompozitorių, diplomatą Mykolą Kleopą Oginskį, apie pasauliui žinomą jo kūrinį – polonezą „Atsisveikinimas su tėvyne“. Renginį vedęs kun. A.Dauknys tai prilygino kelionei po Vakarų Europą, bandymui pasidairyti po istorijos labirintus.

Renginyje apie M.K.Oginskį dalyvavo V.Kochanskytė, kuri buvo pristatyta kaip nepriklausoma aktorė. Muzikavo pianistė Šviesė Čepliauskaitė, laikoma geriausia Šopeno kūrinių atlikėja, tarptautinių konkursų laureatė, garsinanti Lietuvos vardą užsienyje. Muzikos ji mokėsi Vilniuje ir Varšuvoje. Dainavo Giedrė Zeicaitė, studijavusi Lietuvoje bei Austrijoje. Šiuo metu ji dirba dėstytoja Klaipėdos universiteto Menų fakultete, koncertuoja mūsų šalyje ir užsienyje.

Susidomėjimo sulaukė ant mūro sienos iškabinta kun. dr. Algirdo Kanapkos fotografijų paroda „Dievo įsakymai – šviesa širdies akims“. Ji turėjo dešimt skyrių – kiek ir Dievo įsakymų. Kiekviename jų buvo trumpas Šventojo Rašto tekstas bei marijampolietės poetės Česlovos Jakšytės eilės.

Išsamiau su Č.Jakšytės kūryba buvo galima susipažinti Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje, kur ji skaitė savo eiles. Klausytojai poetę priėmė šiltai. Tuo metu šventovėje koncertavo Vilniaus Arkikatedros choras, vadovaujamas Violetos Savickaitės-Paciūnienės. Po jo pasirodymo bažnyčioje ilgai griaudėjo plojimai.

Dominikonų vienuolyno kieme vienas renginys keitė kitą. Susirinkusieji susikaupę stebėjo Rokiškio liaudies teatro pastatymą – Ramūno Abukevičiaus „Sarmatų palikuonis“. Prieš tai vyko to paties autoriaus knygos „Vaizdingo garso formavimas ir balso lavinimas“ pristatymas. Apie ką šis leidinys ir kaip jis buvo kuriamas, pasakojo R.Abukevičius. Norinčiųjų pamatyti rokiškėnų aktorių spektaklį tikrai netrūko.

Pasirodė Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, Anykščių koplyčios teatras. Viešoji įstaiga „Teatro projektai“ pateikė muzikos ir teatro miniatiūras „Gyvenimo dainos“. Jose dalyvavo aktoriai Petras Venclovas ir Virgilijus Bartkevičius, akordeonistas A. Pangonis ir smuikininkė Marija Neniškytė. Į šventės darnų ritmą įsitraukė muzikos ir šokių ansamblis „Vysla“ iš Lenkijos, iš nedidelio šios šalies miestelio netoli Krokuvos. Parengti programą jam padėjo Panevėžio bendruomenių rūmų šokių kolektyvo „Grandinėlė“ vadovė Zita Rimkuvienė. Turėjo uždegti prožektorius, kai Pasvalio krašto muziejaus teatras rodė savo spektaklį – Aurelijos Kutkauskienės „Keleivio bylą“.

Būtina pasakyti, kad į šventę Palėvenėje ėjo tie, kuriems tai buvo artima bei reikalinga. Nebuvo čia matyti iš nuobodulio žiovaujančių ar panarinus galvą snaudžiančių. Atvykusieji į šventę galėjo pasivaišinti Biržų verslininkų keptais šašlykais, vietoje virta kava.

Palėvenė, Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija