Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Klausyti Dievo Žodžio ir veikti Jame

Kaip žinome, visas Šventasis Raštas yra parašytas Visagalio Dievo įkvėpimu, ir visi, kurie jį dažnai ir maldingai skaito, auga Viešpaties malonėje ir yra pasiraitoję rankoves, kad galėtų daryti kiekvieną gerą darbą (plg. 2 Tim 3, 16 – 17). Apaštalas Paulius (per savo mokinį Timotiejų) ir mus ragina ištvermingai laikytis visų krikščioniško mokslo tiesų, vis atsimenant, iš kokių šaltinių mes semiamės krištolinio gyvojo vandens išganymui per tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi Kristumi (plg. 2 Tim 3, 14 – 15).


Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje

Renata Stadulienė

Maldininkai atlaidų procesijoje
aplink Marijampolės Baziliką
Vido venslovaičio nuotrauka

Praėjusį sekmadienį Marijampolėje baigėsi aštuonias dienas vykę Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui atminti skirti atlaidai. Apie pirmąją atlaidų dieną jau rašėme. Šiandien apžvelgiame tai, kas vyko kitomis dienomis.

Antroji atlaidų diena buvo skirta Marijos legionui. Jos motto parinkti žodžiai iš Palaimintojo „Užrašų“: Priimk mus, Motina mūsų, dėl vardo, kurį nešiojam.


„Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą“

Jaunimo eisena atvyko
į Šv. Juozapo bažnyčią Kėdainiuose

Liepos 13-14 dienomis Kėdainiuose vyko šio dekanato Eucharistinis kongresas, skirtas Švč. M.Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų būsimam jubiliejui. Pirmasis tam skirtas renginys – pavasarį surengta piligriminė Kėdainių rajono tikinčiųjų kelionė į Šiluvą.

Prieš 70 metų Kėdainiuose vyko Kauno arkivyskupijos Eucharistinis kongresas, skirtas krikščionybės Lietuvoje 550-osioms metinėms pažymėti.


Padėka už gražią šventę

Parapijos talkininkai po padėkos
šv. Mišių Klaipėdos
Šv. Kazimiero bažnyčioje

Prabėgo Lietuvos jaunimo dienos Klaipėdoje. Pasibaigus šventei lieka įspūdžiai, atliktų ir nepadarytų darbų vertinimas. Taip pat lieka padėka žmonėms, prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Nuostabų liepos 6-osios vakarą į Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje vykusias padėkos šv. Mišias rinkosi žmonės, kurie šioje parapijoje organizavo jaunimo maitinimą, apgyvendinimą, rūpinosi, kad atidarymo šventė būtų graži. Padėkos šv. Mišioms vadovavo kun. Vilius Viktoravičius, Lietuvos jaunimo dienų organizacinio komiteto narys ir Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas, taip pat Šv. Kazimiero parapijos vikaras bei Jaunimo dienų koordinatorius kun. Saulius Stumbra.


Šventimai ir vyskupo konsekravimo 10-metis

Vyskupai Juozas Žemaitis, MIC,
ir Rimantas Norvila bei vyskupijos
kunigai su neopresbiteriais
prie Vilkaviškio Katedros altoriaus

Birželio 29 dieną, penktadienį, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila suteikė du kunigystės ir du diakono šventimus. Kunigystės šventimus gavo Romas Budrevičius ir Andrius Vaitkūnas, o diakono – Linas Baltrušaitis ir Gediminas Keršys. Ta diena buvo ypatinga ne tik šiems keturiems vyrams, bet ir pačiam vyskupui, kuris tą dieną šventė konsekravimo 10-metį. Katedroje susirinkusieji pasveikino ir ką tik kunigystės bei diakono šventimus gavusius, ir vyskupą.


Nuoširdžiai išlydėjo, šiltai sutiko

Jonavos bažnyčioje atsisveikindamas
su klebonu Jonas Legas dėkojo
kun. Sigitui Bitkauskui
už atvirą žodį pamoksluose
Valerijaus BUKLAJEVO nuotrauka

Liepos 8 dieną Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčioje pirmąsias Sumos šv. Mišias aukojo labai šiltai sutiktas naujasis klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Nors pliaupė smarkus lietus, parapijiečiai gausiai susirinko susitikti su naujuoju klebonu. Parapija ilgai buvo aptarnaujama iš kitur atvykstančio kunigo. Žmonės labai džiaugėsi, kad turės savo kleboną. Nors vargonininkas negalėjo dalyvauti šv. Mišiose, choristai patys susiorganizavo ir gražiai giedojo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija