Atnaujintas 2007 liepos 20 d.
Nr.56
(1553)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą“

Jaunimo eisena atvyko
į Šv. Juozapo bažnyčią Kėdainiuose

Josvainių bažnyčioje po
šv. Mišių vyko šeimų konferencija

Pėsčiomis atvykusį jaunimą
iš Dotnuvos Kėdainiuose sutiko
Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, vyskupas
augziliaras Jonas Ivanauskas,
mons. Vytautas Grigaravičius
ir mons. Adolfas Grušas

Liepos 13-14 dienomis Kėdainiuose vyko šio dekanato Eucharistinis kongresas, skirtas Švč. M.Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų būsimam jubiliejui. Pirmasis tam skirtas renginys – pavasarį surengta piligriminė Kėdainių rajono tikinčiųjų kelionė į Šiluvą.

Prieš 70 metų Kėdainiuose vyko Kauno arkivyskupijos Eucharistinis kongresas, skirtas krikščionybės Lietuvoje 550-osioms metinėms pažymėti.

Į Eucharistinį kongresą Kėdainiuose atvyko visų Kėdainių dekanato parapijų kunigai, tikinčiųjų atstovai. Gausiai dalyvavo jaunimas, vaikai. Pirmoji diena, prasidėjusi ir pasibaigusi šv. Mišiomis, buvo skirta atsiprašymui, susitaikinimui ir Švč. Sakramentui pagerbti. Apeigos vyko Šv. Juozapo bažnyčioje. Čia buvo kalbamas rožinis, vedama katechezė.

Antrąją dieną Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje vyko adoracija, kalbamas rožinis, giedamos giesmės. Josvainiuose į Visų Šventųjų bažnyčią susirinko šeimos ne tik iš vietinės parapijos, bet ir iš Kauno, Garliavos ir kitų vietovių. Konferencijoje kalbėta apie XXI amžiaus iššūkius šeimai. Ta tema kalbėjo iš Kauno atvykusi Nijolė Liobikienė, sesuo Ignė Marijošiūtė. Homiliją sakė Paberžės klebonas kun. Skaidrius Kondratavičius. Jaunimas iš dekanato parapijų rinkosi Dotnuvoje.

Vakare Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje vyko dviguba šventė. Į šv. Mišias iš Dotnuvos pėsti atvyko dekanato tikintieji, jaunimas, kuriuos prie bažnyčios sutiko arkiv. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Ivanauskas, mons. Vytautas Grigaravičius ir Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras.

Šv. Juozapo bažnyčios restauruotą didįjį altorių pašventino ir pamokslą sakė arkiv. S.Tamkevičius. Jis pabrėžė: „Labai norėčiau, kad nuo šių metų Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje būtų švenčiami Šv. Juozapo atlaidai kuo iškilmingiau, panašiai kaip šis Eucharistinis kongresas. Norėčiau, kad Kėdainių krašte ir už jo ribų sklistų šeimų ir vyrų globėjo šv. Juozapo kultas, nes šis šventasis be galo aktualus mūsų metui“. Arkiv. S.Tamkevičius akcentavo, jog laikas suvokti, kad žmonėms reikia dvasingų švenčių, kurios praturtintų šeimos jaunimo gyvenimą.

Išeivijos lietuviai Sofija ir Juozas Kungiai už nesavanaudišką paramą šiai Šv. Juozapo parapijai, už aktyvų bendradarbiavimą sielovadinėje veikloje arkiv. S.Tamkevičiaus pasirašytu dekretu buvo apdovanoti Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Arkivyskupas padėkojo Kėdainių dekanato, Šv. Juozapo parapijos klebonui kun. G.Pūrui už turiningai organizuotą Eucharistinį kongresą, už rūpestingai atnaujintą ir išpuoštą bažnyčią, dėkojo visiems, atvykusiems į labai svarbų ir reikalingą kongresą, paragino kiekvieną savo širdyje atnaujinti tikėjimą, apmąstyti Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje esmę.

Trečioji diena – pagrindinė šio dekanato Eucharistinio kongreso diena. Šv. Juozapo bažnyčioje šv. Mišias už visą Kėdainių dekanato tikinčiųjų bendruomenę aukojo vysk. J.Ivanauskas, mons. V.Grigaravičius, Krakių klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas. Prieš šv. Mišias mieste vyko eucharistinė procesija. Vysk. J.Ivanauskas pamoksle pabrėžė, jog dvasiniai vaisiai visuomet priklauso nuo žmogaus artimo bendravimo su Dievu. Svarbiausias siekis – Dievo garbė ir žmogaus įsiklausymas į Dekalogą. Tai pagrindas prasmingam žmogaus gyvenimui, parapijos sielovadai ir pilietinei atsakomybei visuomenėje.

„Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą“ – toks Kėdainių dekanato kongreso šūkis – Eucharistijos šventimo bendruomenėje atnaujinimo metas.

Angelė Buškevičienė

Kėdainiai

Ričardo šaknio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija