Atnaujintas 2007 liepos 27 d.
Nr.57
(1554)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dvi maldų savaitės Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Švč. M.Marijos paveikslas
Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

2007 metų didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai prasidėjo liepos 1 dieną, kada nuo vidudienio į netoli Žemaičių Kalvarijos esantį Panų kalną iš visos Telšių vyskupijos ir iš kitų vyskupijų rinkosi Marijos legiono nariai. Čia jie turėjo susikaupimui skirtą laiką. Legionieriams konferenciją apie veiklą Bažnyčioje ir pačios Bažnyčios veiklą pasaulyje vedė Plungės parapijos vikaras kun. Eduardas Steponavičius, o meditacijai tema „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ medžiagą susirinkusiesiems pateikė kan. teol. lic. A.Sabaliauskas. Po gražaus susikaupimo laiko ir bendros agapės 16 val. buvo aukojamos šv. Mišios, po kurių Marijos legiono nariai iš Plungės, Palangos, Akmenės, Radviliškio ir kitų parapijų su savo vėliavomis pėsčiomis, maldinga procesija iš Panų kalno patraukė į Žemaičių Kalvarijos šventovę, kur 19 val. iškilmingais vakariniais Mišparais prasidėjo didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.


Prisimintas nuoširdus kunigas

Liepos 4 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje gedulingomis pamaldomis paminėtos buvusio Kauno kunigų seminarijos rektoriaus monsinjoro Pranciškaus Tamulevičiaus (1923 01 29 – 2006 07 04) mirties metinės. Tai buvo labai pamaldus, darbštus, nuoširdus, dėmesingas kunigas, atsidavusiai dirbęs Bažnyčiai iki pat žemiškojo gyvenimo pabaigos. Didžioji mons. P.Tamulevičiaus, kaip kunigo, darbo dalis buvo susieta su Kauno kunigų seminarija – 1948-1953 metais dirbo giedojimo dėstytoju ir choro vadovu, vėliau dar dėstė filosofiją, teologiją, graikų ir lotynų kalbas. 1962-1972 ir 1980-1981 metais ėjo seminarijos dvasios tėvo pareigas. 1993-1996 metais buvo seminarijos rektorius. Vėliau, jau sirgdamas, dirbo dėstytoju ir toje pačioje seminarijoje, ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete. Be to, užimdamas įvairias pareigas seminarijoje, nuoširdžiai atliko ir kitus sielovados ir pastoracinius darbus: buvo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) vikaras (1948-1950), klebonas (1950-1953), o iš klebono pareigų atleidus (1953 m.), iki mirties vikaravo Kauno Arkikatedroje, kur daugumai tikinčiųjų buvo uoliu nuodėmklausiu.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija