Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietumi įsiliejusi Kryžių kalno atlaidų malonė

Inesė RATNIKAITĖ

Jaunieji maldininkai iš Vadaktų

Kryžių kalno atlaiduose

Atlaidai į juose dalyvaujančio žmogaus širdį įlieja visą jausmų gamą: gailestį, atsiprašymą, pasiryžimą, susikaupimą, maldą, apmąstymą, džiaugsmą vėl susitaikius su savimi, Dievu, žmonėmis, vėl pajutus laisvinančią ir atperkančią malonę. Visa tai būdinga ir Kryžių kalno atlaidams, kur susirenka maži ir vyresni, kareiviai ir civiliai, pašvęstojo gyvenimo nariai ir pasauliečiai. Šiais metais į Kryžių kalno atlaidus keliavo dvi piligrimų grupės. Liepos 25 dienos rytą iš Vadaktų iškeliavo vienuolika 12–19 metų jaunuolių. Jie pasakojo, kad kelionės metu buvo ir sulyti, ir vėl išdžiovinti, tačiau tai tik sustiprino pasididžiavimą ir džiaugsmą pasiekus kelionės tikslą. Šis keturias dienas trukęs piligriminis žygis, kryžiaus nešimas į Kryžių kalną bei dalyvavimas atlaiduose – gražus Vadaktų 635 metų jubiliejaus įprasminimas. Kryžių kalną jaunieji žygeiviai pasiekė liepos 28-osios vakare. Kitą dieną kartu su kitais pasitiko antrąją piligrimų grupę.

Beveik trys šimtai piligrimų, vadovaujamų Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, liepos 29-ąją – Kryžių kalno atlaidų dieną, su giesmėmis bei rožinio malda keliavo nuo Šiaulių Katedros. Tradiciniame atlaidų žygyje dalyvavusių piligrimų neišgąsdino nei prasidėjusi kruša, nei kiaurai permerkęs lietus, nei žaibai bei virš pat galvų nubildėjęs griaustinis. Palaukę, kol jis nurims, piligrimai toliau tęsė rožinio maldą, į Kryžių kalną įžygiavo giedodami giesmes Švč. Mergelei Marijai. Kiek vėliau laikinai atlaidams pastatyto altoriaus šone išsirikiavo Lietuvos kariuomenės kariai. Kryžių kalno atlaidai, jau šviečiant saulei, prasidėjo atgailos pamaldomis. 15 val. vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias, koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas, Telšių vysk. Jonas Boruta, SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. kun. Juozas Gražulis, Šiaulių vyskupijos kunigai. Giedojo Karininkų ramovės choras „Aidas“. Pamokslo metu vysk. Jonas Kauneckas kalbėjo apie kryžių ir apie tai, kad šiandien jo norima visokiais būdais išvengti. Iš tiesų, sakė vyskupas, kryžius yra malonės ženklas. Jis išlaisvina, atnaujina, perkeičia. Panevėžio vyskupas liudijo iš savo patirties žinąs nemažai atsitikimų, kai motinos, priėmusios savo kryžių ir aukojusios kančias už nuklydusius vaikus, džiaugėsi jų atsivertimu: „Kryžius nepaprastai daug žmonių yra prikėlęs visame pasaulyje“.

Šią vysk. Jono Kaunecko išsakytą mintį liudija nesuskaičiuojami Kryžių kalno kryžiai ir atlaidų malonė, įsiliejusi į širdis lietumi.

Juozo DAPŠAUSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija