Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„O Marija Pivašiūnų, Motina stebuklingoji...“

(Iš giesmės „Pivašiūnų Marijai“)

 

Pirmadienis – Širvintų dekanato diena

Į Pivašiūnų šventovę atvykę maldininkai pamato rausvų rožių puokštes baltose vazose ir žaliomis girliandomis bei šilko kaspinais padabintą centrinę navą – visa tai liudija didelį parapijiečių darbštumą ir ištikimą meilę Dievo Motinai Nuliūdusiųjų Paguodai. Pirmadienis – Širvintų dekanato diena, todėl, nuskambėjus paskutiniesiems giesmės „Pivašiūnų Marijai“ akordams, rytinių šv. Mišių aukai koncelebruoti susirinko kunigai: Širvintų klebonas dekanas Leonas Klimas kartu su vikaru Egidijumi Kazlausku, Gelvonų klebonas Vilius Kiškis-Zajančkauskas, Kiauklių klebonas Povilas Stankevičius. Pamokslą sakė Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius Jonas Zubrus, SJ.

Vaisingą gyvenimo patirtį sukaupęs pamokslininkas pateikė nemažai pavyzdžių, iliustruojančių artimo meilės trūkumą: „Štai vienas vyras sako atjautos ir gailestingumo pasiilgusiai žmonai: „ko prie manęs kimbi, – atlyginimą kiekvieną mėnesį parnešu, negeriu, nerūkau, ko tau dar iš manęs reikia?“ Kitas pavyzdys: vyras po darbo padėjo savo draugui remontuoti automobilį ir vėliau grįžo į namus. Tikėdamasis sutikti užjaučiantį, šiltą žmonos žvilgsnį, sutiko tik nusuktas šonan akis; visą vakarą žmona įsižeidusi tylėjo, kad vyras nepaskambino, neperspėjo jos.

Nelengva gyventi ir su teisuoliu, nes čia pastebime daug egoizmo, nepakantumo kito silpnybėms: „bandau jį, sugrįžusį į namus, kalbinti, pasakoti apie savo rūpesčius, išgirsti šiltesnį žodį, patarimą, – pastebi žmona, – tačiau pamatau tik pašaipų žvilgsnį, ironišką šypseną...“

Čia pateikta ir eilė kitų pavyzdžių, kuriuos įtaigiai pakomentavo prelegentas, liudijo apie pažeistus santykius šeimoje, kai vienas iš sutuoktinių pirmoje vietoje laiko teisingumą, pareigą arba tik savo norus, o meilė artimui priimama kaip patarimas. Baigdamas savo įdomų pamokslą kun. Jonas Zubrus kvietė pagalbos kreiptis ugdant pamaldumą Marijai, Švč. Dievo Motinai, įsigilinant į Jos vidaus pasaulį. Ir mums visiems derėtų nuolat prisiminti Dievo Motinos pavyzdį: daugiau galvoti apie tai, kokią gi užduotį Dievas davė mano sielai, atsiųsdamas į šį pasaulį, kokius gerus darbus turime nuveikti. Tuomet ir šeimų gyvenimas pasikeis.

Atlaiduose meldėsi seserys Jonitės ir kiti pamilę šventumą

Po rytinių šv. Mišių maldos namų tyloje suskambėjo švelnūs balsai: poezijos posmus ir maldas Dievo Motinos garbei skyrė Šv. Jono kongregacijos seserys (vyresnioji sesuo Teresė), atvykusios iš Vilniaus pagerbti Pivašiūnų Nuliūdusiųjų Paguodą. Vėliau seselės, viena kitą pakeisdamos, tyrais balsais vedė Rožinio pamaldas, aktyviai pritariant susirinkusiems atlaidų dalyviams.

Atidusis šventovės ir parapijos šeimininkas klebonas mons. Vincas Baublys turėjo ir visą eilę pagalbininkų: klausykloje tądien, be kitų kunigų, kantriai budėjo ir alytiškiams gerai pažįstamas Alovės bei Ryliškių parapijų klebonas kun. Stanislovas Stankevičius, daugelio Bažnyčios renginių metraštininkas ir įamžintojas vaizdajuostėse.

Sumos šv. Mišias aukojo vyskupas Juozapas Matulaitis

Dienos viduryje aukoti Sumos šv. Mišių atvyko Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Jį lydėjo kurijos kancleris bažn. t. lic. Antanas Gediminas Tamošiūnas. Sumoje kartu su jais meldėsi kunigai: Širvintų klebonas dekanas Leonas Klimas, Alytaus Šv. Angelų Sargų klebonas dekanas Arūnas Užupis, Musninkų-Kernavės klebonas teol. lic. Virgilijus Balnys, Karmėlavos klebonas Egidijus Periokas, Domeikavos klebonas Robertas Gedvydas Skrinskas, Čiobiškio parapijos administratorius Jonas Zubrus, Babriškių-Akmens-Senosios Varėnos klebonas Pranciškus Čivilis, Žilinų parapijos administratorius Anton Zavalskij.

Pamokslą sakė kurijos kancleris kun. bažn. t. lic. Antanas Gediminas Tamošiūnas. Aptardamas Dievo Motiną šiuolaikišku aspektu, prelegentas joje įžvelgė jaunos, ryžtingos, pilnos gerų iniciatyvų moters pavyzdį. Pamokslininkas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į kun. Tadeusz Dajczer knygą „Tikėjimo įžvalgos“. Šios knygos autorius 1985 metais Varšuvoje įsteigė Nazaretinių šeimų sąjūdį, per trumpą laiką tapusį tarptautiniu judėjimu. Įkurti Nazaretinių šeimų sąjūdį autorių paskatino tuometinės problemos Lenkijoje, kurios pastaruoju metu vargina ir Lietuvos šeimas – didėjantis skyrybų procentas (mūsų šalyje net 60 proc.), alkoholizmas, laimės paieškos svetur, per žiniasklaidos priemones nuolat sklindanti erotika ir smurtas. „Vien kalbomis, – tęsė pamokslininkas kun. A.G.Tamošiūnas, – nedaug ką galime pakeisti. Kaip sakė kun. T.Dajczer: burkitės į sąjūdžius!“ Prelegentas prisiminė, kad prieškaryje Blaivybės sąjūdžiui Lietuvoje priklausė apie 50 tūkst. žmonių. O šiandien gyvenimas mūsų šalyje dažnai remiasi ne Dievo, bet savanaudžių žmonių primetama tvarka. Čia pat prelegento buvo aptartos ir krikščioniškos šeimos brandai sudarytos sąlygos Vokietijoje, vienoje iš didžiausių Europos Sąjungos valstybių: uždarytos parduotuvės sekmadienį, draudimas dirbti poilsio dienomis, kelio ženklai, nurodantys pamaldų laiką artimiausiose bažnyčiose ir kt. Baigdamas savo turiningą pamokslą, dvasininkas pabrėžė, kad šiandien būtina veikti organizuotai ir metodiškai, nes materialistai bei įvairaus plauko savanaudžiai užlips mums ant galvos. „Melskime Dievo Motiną, kad savo užtarimu bei pagalba padėtų mums spręsti Lietuvos šeimų problemas!“

Šv. Mišių pabaigoje Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis kreipėsi į Švč. Mergelę Mariją Nuliūdusiųjų Paguodą, prašydamas Jos užtarimo čia susirinkusiųjų šeimoms, palaimino visus Švč. Sakramento pamaldų dalyvius.

Kristina Bondareva,
Alytaus VšĮ „Dienos namai“ direktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija