Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paskata ugdyti būsimus karininkus – lyderius

Kpt. Arūnas Alonderis

Viktoro Kubiliaus dukra Audronė
Kubiliūtė-Misiūnienė (kairėje)
ir Karo akademijos bibliotekos
vedėja Konstancija Janina Tupėnienė

Sovietų okupacija sujaukė jaunos Lietuvos Respublikos gyvenimą, jos piliečių, taip pat ir karininkų, likimus. Patriotiškai nusiteikusius lietuvius okupantai išblaškė Sibiro platybėse, daug partizanų žuvo kovose.

Tie, kuriems pavyko išvengti lagerių, svetimtaučių kulkų, buvo priversti pasitraukti į Vakarus, vildamiesi, kad greit galės sugrįžti, nes karo pabaiga jau buvo nuspėjama. Deja, daugelio sugrįžimas labai užsitęsė. Tarp pasitraukusiųjų buvo ir Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos XX laidos artilerijos jaun. ltn. Viktoras Kubilius. 2005 metų spalio pabaigoje jis su žmona Aga grįžo į Lietuvą.

Tik grįžęs V.Kubilius užmezgė glaudžius ryšius su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Dovanojo jos bibliotekai didelę enciklopedijos kolekciją anglų kalba, vertingų knygų Karo mokslo ir istorijos klausimais. 2006 m. kovo 10 d. jis su dukra Audrone dalyvavo iškilmingame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Karo akademijoje. Tada, sveikindamas jaunuosius kariūnus, karininkus ir dėstytojus, V.Kubilius didžiavosi, „kad po Kovo 11-osios vėl turime garbingą Lietuvos kariuomenę ir jos žiedą – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, vieną iš geriausių šalies institucijų, puoselėjančių svarbiausias vertybes: patriotizmą, meilę Tėvynei, drąsą, sąžiningumą, pasiaukojimą tarnybai, atsakomybę už save ir kitus“. Žadėjo bendradarbiauti, buvo daug planų... bet, deja! 2006 m. kovo 23 d. eidamas 90-uosius metus V.Kubilius staiga mirė. Balandžio 2 dieną, paskutinio atsisveikinimo su juo Šv. Jonų bažnyčioje metu, vaikai, giminės ir draugai aukojo Lietuvos Karo akademijos bibliotekai.

Liepos 20 dieną V.Kubiliaus duktė Audronė Kubiliūtė-Misiūnienė Karo akademijos bibliotekai įteikė 36 tūkst. 400 litų auką. Pasak karininko dukros, biblioteka už šiuos pinigus gali nupirkti kariūnams ir karininkams būtiniausių knygų.

Bibliotekos vedėja Konstancija Janina Tupėnienė „XXI amžiaus“ redakcijai sakė, kad už šias aukas perkant knygas ypatingas dėmesys bus skirtas būsimųjų karininkų pilietiškumui, lyderystei, estetiniam ir dvasiniam jų tobulėjimui ugdyti.

Audronė Kubiliūtė-Misiūnienė pranešė, kad jos tėveliai Aga ir Viktoras Kubiliai Karo akademijos bibliotekai paaukojo 25 tūkst. litų, kiti, dalyvavusieji V.Kubiliaus laidotuvėse, paaukojo 11 tūkst. 400 litų.

Akademijos bibliotekos vedėja K.J.Tupėnienė nuoširdžiai dėkoja Viktoro Kubiliaus žmonai Agai, dukroms Audronei ir Aušrai, sūnui Uogintui ir jų šeimoms, draugiškiems, ne vien iš pareigos, bet ir iš supratimo auką suteikusiems Viktoro Kubiliaus giminėms, draugams, jį pažinojusiems ir su juo artimai bendravusiems garbiems asmenims. Ši auka visai Karo akademijos bendruomenei yra atrama ir paskata kuo geriau ir atsakingiau ugdyti būsimus karininkus lyderius.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija