Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė Vilkaviškio Katedros altaristas

A†A kan. emer. jubil. Jonas Baranauskas (1925-1949-2007)

Rugsėjo 21 dieną mirė Vilkaviškio Katedros altaristas kan. emer. jubil. Jonas Baranauskas, sulaukęs 82 metų amžiaus, baigdamas 58 kunigystės metus.

Velionis gimė 1925 m. birželio 19 d. Būdviečių kaime, Keturvalakių parapijoje, Vilkaviškio rajone. Mokėsi Penkinių ir Keturvalakių pradžios mokyklose bei Vilkaviškio gimnazijoje. Nuo 1945 metų studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1949 m. rugsėjo 25 d. J.Baranauskas priėmė kunigystės šventimus, kuriuos suteikė vysk. Kazimieras Paltarokas. Neopresbiteris buvo paskirtas į Šilavoto, o netrukus – į Ilguvos parapiją. Išlaikęs aukštųjų teologijos studijų diplominius egzaminus, 1950 metais kun. J.Baranauskas paskirtas Barzdų, o po metų – Šlavantų ir Kučiūnų klebonu. 1960–1963 metais darbavosi vikaru Kalvarijoje, vėliau 14 metų – klebonu Krosnoje. Didžiausia kunigiškos tarnystės dalis prabėgo Miroslavo parapijoje, kurioje klebono pareigas ėjo 20 metų. Čia dirbdamas, 1994 metais buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku. Nuo 1997 metų kan. J.Baranauskas darbavosi klebonu Vištytyje, o nuo 2004 metų iki mirties buvo Vilkaviškio Katedros altaristu.

Kan. emer. jubil. J.Baranausko laidotuvės įvyko Vilkaviškyje rugsėjo 24 dieną, velionio kunigystės šventimų 58-ųjų metinių išvakarėse. Šv. Mišių koncelebracijai Katedroje vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kartu su vysk. Juozu Žemaičiu, MIC, ir vysk. Juozu Preikšu. Dalyvavo apie 70 kunigų. Pamokslą pasakė vysk. J.Žemaitis, kuris su velioniu seminarijoje mokėsi tame pačiame kurse. Ganytojas pabrėžė velionio uolumą ir atsidavimą kunigo tarnystei. Po šv. Mišių prie kapo duobės šventoriuje atsisveikinimo ir paguodos bei vilties žodžius tarė kan. emer. jubil. Pranas Liutvinas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija