Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Su rožiniu giliau išgyvename Viešpaties meilę

Baigiame gražų spalio – rožinio maldos mėnesį. Džiaugiamės, kad per šią maldą gražiai įsijungiate į mūsų tikėjimo pagrindinių paslapčių sistemingą apmąstymą, pagilinate ir atnaujinate tikėjimo tiesų pažinimą bei susižavėjimą jomis, būtent: kokia begaline meile mus Viešpats pamilo ir ką paruošė savo amžinybėje tiems, kurie Jį myli ir Jo parodyto gyvenimo žemėje laikosi. Tai gražiausia įžanga į Visų Šventųjų šventę lapkričio 1-ąją ir maldų už visus mirusiuosius, skaistykloje dar kenčiančius, dieną – Vėlines bei Vėlinių devyndienį (lapkričio 2–9 dienomis).

Kad giliau išgyventume Viešpaties meilę mums Jo Įsikūnijimu, šventuoju gyvenimu, kančia, mirtimi ir Prisikėlimu pareikšt meilę – pakartotinai prašau kalbėti šventąjį rožinį vakarais kiekvienoje bažnyčioje po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento. Jei kur nors tai daroma pusvalandį prieš šv. Mišias, kviečiu pusvalandžiu anksčiau pradėti šv. Mišias, o po jų atlikti Rožinio pamaldas, kad prieš mūsų dvasios akis iškiltų tas jaudinantis faktas – kad iš šv. Mišių – Jėzaus mirties ant kryžiaus ir sudabartinimo kyla jo nuostabi dovana, Jo pasilikimas su mumis ir mums Švč. Sakramente. Priešpaskutinį spalio sekmadienį visose bažnyčiose ir koplyčiose meldžiamasi už misijas ir misionierius – tuos, kurie nebijodami didžiausių pavojų skelbia Kristų, Jo meilę Jo dar nepažįstantiems, o kartais Jo net nekenčiantiems žmonėms. Tą sekmadienį renkama rinkliava misijoms visame plačiajame pasaulyje paremti.

Visų Šventųjų ir Vėlinių dieną bei devyndienį neužmirškime kasdien laimėti atlaidus mūsų mirusiesiems – tam reikia prieš arba per Vėlinių oktavą atlikti išpažintį, dalyvaujant šv. Mišiose už mirusiuosius priimti Komuniją, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net ir mažos nuodėmės, pasimelsti Popiežiaus intencija ir už mirusius, aplankant mirusiųjų krikščionių kapus. Visas šeimas kviečiame Vėlinių proga ir kitu laiku, bent vieną kitą kartą kasmet, užsakyti šv. Mišias už savo šeimos ir giminės mirusius žmones, savo gyvenvietės ar gatvės mirusius kaimynus. Būtų gražu, kad susirinktume per Vėlinių oktavą bažnyčiose, koplyčiose ar namuose sugiedoti Žemaičių Kalvarijos kalnų, sutvarkytume, perdažytume kapų kryžius, taip pat mūsų mirusių artimųjų pastatytus kryžius, koplytėles, koplytstulpius sodybose, pakelėse, laisvės kovotojų žūties ar palaidojimo vietose.

Lapkričio 23 dieną minėsime mūsų vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 120-ąsias gimimo metines. Kiekvienoje bažnyčioje artimiausią tai dienai sekmadienį laikysime šv. Mišias, melsdami Viešpatį, kad šis mūsų ganytojas būtų iškeltas į altorių garbę ir prašysime vyskupą kankinį, kad jis savo pavyzdžiu ir malda stiprintų tikėjimą Žemaičių žemėje, globotų savo vardo kunigų seminariją Telšiuose. Telšiuose lapkričio 23 dieną 12 val. kviečiame kartu su visais vyskupijos kunigais į iškilmingas sukakties šv. Mišias. Lapkričio 17 dieną (šeštadienį) vyks visos mūsų vyskupijos tikinčiųjų piligriminė kelionė į Vilnių, į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus; šv. Mišios vyks Šv. Teresės bažnyčioje 11 val.

Viešpats tepriima jūsų maldas ir testiprina savo malone.

Telšių vyskupas Jonas BORUTA, SJ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija