Atnaujintas 2007 gruodžio 21 d.
Nr.95
(1592)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Jis atidavė save už mus, kad išpirktų
mus iš visokių nedorybių ir sau nuskaistintų tautą,

uolią geriems darbams.“

(Šv. Pauliaus laiškas Titui 2, 14)

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Pirmieji lietuviai imigravo į JAV 1868 metais ir sukūrė vieną iš pirmųjų lietuviškų telkinių Šenande, Pensilvanijoje. Daugelis jų dirbo žiauriomis sąlygomis Pensilvanijos kalnų kasyklose. Darbas buvo labai sunkus drėgnose, šaltose, tamsiose kasyklose. Jis prasidėdavo penktą valandą ryto ir tęsdavosi dešimt valandų. Už valandą mokėdavo po 25 centus.


Kalėdos – stebuklų laikas

Prieš Kalėdas pasaulis vis smarkiau ūžia. Adventas net nesistengia tų reklamų srautų bei kitų įsisiūbavusių linksmybių sustabdyti, nes ne tam jis skirtas. Advento tikslas, kad sekuliarioje visuomenėje gyvenantys tikintieji plačiau atvertų savo širdis neįkainojamoms Kristaus ir Bažnyčios mokymo tiesoms, kurios klystančiam ir kitus klaidinančiam pasauliui gebėtų liudyti (be abejo, tik Viešpaties malonei padedant) dieviškų dorybių, taip pat didžios nuosaikumo dorybės pavyzdį.


Įvilktuvės

Gruodžio 8 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko įvilktuvių iškilmės. Ši šventė tradiciškai vyksta minint Nekaltąjį Marijos Prasidėjimą. Įvilkti į sutanas bei diakonato ir kunigystės kandidatų skyrimus gavo 5 trečiakursiai: Mindaugas Grenda, Arūnas Kalpakovas, Edgaras Vegys, Mozė Mitkevičius bei Stanislovas Valiukevič.


Atėjo šv. Kalėdos

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms

(Lk 2, 14)

Štai ir vėl į pasaulį ir mūsų Tėvynę, išniekintą ir parduodamą, atėjo šv. Kalėdos. Kūdikėlis Jėzus, gimęs Betliejuje, mums paskelbė džiugią naujieną, kad Dievas mus myli, ir įžiebė viltį, kad būsime išgelbėti. Šv. Kalėdos mus skatina kaskart giliau ir giliau apmąstyti šias paslaptis ir ryžtingai kovoti su tais, kurie sąmoningai griauna dorą, žmogaus ir valstybės pagrindą bei medžiaginį gyvenimą.


Ar ne laikas nutildyti?

Perskaičius rašinį „Sutemos“ („XXI amžius“, 2007 10 12, Nr. 77) ir jame aprašytą istorikų Liudo Truskos ir Algirdo Kasperavičiaus istorijos paskaitų dėstymą Pedagoginio universiteto studentams, kuriose jie teigia esą „radikalai pokario partizanai užtraukė didžiulę gėdą Lietuvai“


Pastebėjimai...

Druskininkų turguje pirkdama prekes pas ūkininką ir sakau: „Iš kalbos matau, kad esate dzūkelis, tikriausiai būsite nuoširdus ir teisingas. Dzūkai nuo seno šiomis savybėmis pasižymėjo“. Šalia stovėjusi močiutė palingavo galvą ir pasakė: „Deja, deja, niekas jau dabar neišeina ir iš tų dzūkų. Už ką jie balsavo: už sukčių, vagį, paleistuvį ir svetimos šalies žmogų“. Nėra ką pridurti! Paprasti ir nemokyti žmogeliai gal ne visada susigaudo, už ką reikėtų balsuoti. Skaudžiausia, kad netgi vadinamieji inteligentai tokį pasitinka su džiaugsmu ir gėlėmis. Keisti tie šiuolaikiniai inteligentai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija