2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vaižgantinės

Vytautas Bagdonas

Vaižganto premijos laureatą poetą
Justiną Marcinkevičių sveikina
aktorius Tomas Vaisieta
Autoriaus nuotraukos

Vaižganto mažosios premijos laureatę
svėdasiškę Ireną Guobienę sveikina
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius

Rugsėjo 20-osios vidurdienį, kas pėsčia, kas važiuotas, plūdo į lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtuosius Malaišius.  Senasis sodžius dar nebuvo regėjęs tokios gausybės žmonių. Į tradicines Vaižgantines pagerbti rašytoją jo gimimo 140-ųjų metinių proga visi rinkosi po titulinių Šv. Mykolo atlaidų Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas.

Vaižgantinių dalyviai susibūrė pievelėje šalia Juodžiaus kelmo, netoli buvusios Tumų sodybvietės, kurią puošia skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas Vaižganto biustas.

Tradicinius „Vaižganto skaitymus“ pradėjo Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos skaitovė Monika Pajarskaitė, o renginio vedėja Kauno  kolegijos dėstytoja doc. Aušrinė Peleckienė kreipėsi į susirinkusiuosius poeto Mykolo Karčiausko eilėraščiu, skirtu Vaižgantui, parašytu prieš aštuoniolika metų vykusiems „Vaižganto skaitymams“.

Apie Vaižganto asmenybę, jo gyvenimo metus Malaišiuose kalbėjo doc. Aušrinė Peleckienė, rašytojo kūrybą apžvelgė kraštietė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja humanitarinių mokslų daktarė Dalia Dilytė. Su visuomenine Vaižganto veikla trumpai supažindino Lietuvai pagražinti draugijos centro valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. Kaune veikiančio Vaižganto muziejaus direktorius poetas Alfas Pakėnas, šiuo metu leidžiantis prisiminimus apie Vaižgantą, papasakojo apie rašytojo gyvenimo metus Kaune. Svėdasų parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas visus kvietė prisiminti Vaižganto dvasingumą, tarnystę bažnyčiai ir žmonėms, jo kovą už dorovę, moralę. Taip pat kalbėjo ir Vaižgantą pažinojęs publicistas, lektorius ir rašytojas Vilius Bražėnas.

Vaižgantinėse buvo įteikta tradicinė literatūrinė Vaižganto premija, kurią įsteigė dvi šalies kūrybinės organizacijos: Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų sąjunga. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas poetas Jonas Liniauskas, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius bei konkurso vertinimo komisijos pirmininkė rašytoja, ankstesnių metų Vaižganto premijos laureatė Gintarė Adomaitytė paskelbė aštuntosios Vaižganto premijos laureato pavardę. Juo tapo poetas, rašytojas, dramaturgas ir publicistas, Nacionalinės premijos ir daugelio kitų premijų laureatas akademikas Justinas Marcinkevičius už šiemet Rašytojų sąjungos leidyklos išleistą publicistinę knygą „Pažadėtoji žemė“. Be piniginės premijos, laureatui buvo įteiktas ir dailininko Stasio Makaraičio sukurtas specialus medalis su Vaižganto atvaizdu (nuo šiol tokie medaliai bus įteikiami visiems Vaižganto premijos laureatams). Svėdasiškiai naująjį laureatą vainikavo ąžuolo lapų vainiku, jį pasveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, svėdasiškių draugijos „Alaušas“ atstovai Vytautas Rimša ir doc. dr. Juozas Lapienis, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, aktorius Ferdinandas Jakšys bei kiti renginio dalyviai. Rokiškio rajono Tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas Vytautas Šlikas tradiciškai atsivežė naminės duonos, kurią įteikė naujajam ir ankstesnių metų Vaižganto premijos laureatams. Tremtinių vardu sveikino ir simbolinį kryžių poetui įteikė vilnietis Vaidutis Kasperavičius, pabrėžęs, kad toks kryžius tremtinių atminimui pastatytas prie Lenos upės, o ant jo lietuvių, rusų, suomių ir jakutų kalbomis iškalti poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai... Pats laureatas kalbėjo trumpai ir konkrečiai, kviesdamas visus darbu, kūryba, meile gimtajam kraštui siekti vaižgantiškų idealų, niekuomet neužmiršti savo tėviškės, savo tėvynės, nors viliotų užsienio kraštai, taip mylėti Lietuvą ir jos žmones, kaip mylėjo didysis Vaižgantas... Vaižgantinių dalyviai dar ilgai nepaliko ramybėje rašytojo – prašė jo autografų, stengėsi pasišnekučiuoti, pabendrauti...

Tą sekmadienį Malaišiuose pirmą kartą buvo įteikta ir Vaižganto mažoji premija „Už kūrybinius  nuopelnus Svėdasų kraštui“, kurią įsteigė Svėdasų seniūnija ir kuri bus per Vaižgantines įteikiama kiekvieną rudenį. Šį kartą Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis  laureato diplomą ir piniginę premiją įteikė bei ąžuolo lapų vainiku papuošė svėdasiškę literatę, tautodailininkę, dainininkę, visuomenininkę buvusią mokytoją Ireną Guobienę.  

Tarp pasisakymų, sveikinimo ceremonijų labai tiko Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kalvių kultūros namų kaimo kapelos atliekamos melodijos, svėdasiškių Rožės, Ramunės ir Viliaus Lapienių trio, dainuojamosios poezijos atlikėjo ir dainų kūrėjo Kazimiero Jakučio atliekamos dainos, aktorių Tomo Vaisietos ir Ferdinando Jakšio skaitomos Vaižganto kūrinių ištraukos.

Ant senųjų Malaišių trobų sienų veikė fotografijų, skirtų Vaižganto atminimui, parodos, o po oficialiosios dalies visi galėjo pasigrožėti rudenėjančio sodžiaus vaizdais, pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija