2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Lietuvos jaunimo dienų kryžiaus kelionė

Savo kelionę iš Klaipėdos į Panevėžį tęsia Lietuvos jaunimo dienų (LJD) kryžius. Iki šiol savo 260 dienų kelionėje per Lietuvą  jis buvo priimtas 70 parapijų, su juo susitiko per 9000 tikinčiųjų. Kryžius jau praėjo pro penkias vyskupijas, o Kauno arkivyskupija ir Panevėžio vyskupija dar laukia šių susitikimų.

Tris savaites keliavęs po Vilniaus arkivyskupiją, jaunimo dienų kryžius rugsėjo 26 dieną susitiko su Šiaulių vyskupijos jaunimu. Iš šv. Mišių Šiaulių katedroje jaunimas nešė kryžių miesto gatvėmis į kultūros namus, kur vyko tolimesnė Šiaulių vyskupijos jaunimo dienos programa. Ten kryžius buvo perduotas Kauno arkivyskupijos jaunimo atstovams.


Monsinjoro Alfonso Svarinsko 55-asis kunigystės jubiliejus

Spalio 3 dieną gražų ir prasmingą 55-erių metų kunigystės jubiliejų pasitinka Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, mūsų tautai ir valstybei ištikimai tarnaujantis Lietuvos partizanų kapelionas, Monsinjoras Alfonsas SVARINSKAS.

Tiek mūsų šalyje, tiek ir užsienyje jis yra žinomas ne tik kaip uolus Evangelijos žodžio skelbėjas, bet ir nenuilstantis savo Tėvynės patriotas, ilgus dešimtmečius kalintas ir kankintas sovietinės imperijos gulaguose.


Geras žodis nušluosto ašaras

Bronius VERTELKA

Iškilmių šv. Mišias Kristaus
Karaliaus Katedroje aukojo Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas,
koncelebravo vyskupas emeritas
Juozas Preikšas, vyskupijos kunigai

Rugsėjo 16-ąją Panevėžio vyskupijos „Caritas“ minėjo savo veiklos atkūrimo 20-metį. Ši visuomeninė organizacija turi per 300 savanorių.

Iškilmių šv. Mišias Kristaus Karaliaus Katedroje aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, vyskupijos dekanatų kunigai. Giedojo Švč. Trejybės bažnyčios choras (vadovas Jonas Grubliauskas). Mišiose dalyvavo ir Vokietijos „Caritas“ atstovai, į kuriuos vyskupas J. Kauneckas kreipėsi jų gimtąja kalba. Pamoksle  ganytojas pabrėžė, jog krikščioniška dvasia gimdo  gerumą. Jeigu žmogus yra tvirtai tikintis, tai kitam jis stengiasi padėti gerumu ir už tai jam bus atlyginta. Nešti gėrį kitiems, dalytis nelaime su į ją patekusiais – tai kilnūs „Caritas“ siekiai. Su džiaugsmo ašaromis „Caritas“ atstovės sutinkamos Panevėžio pataisos namuose kalinčių moterų. „Ir geras žodis dažnai nušluosto ašaras, tad niekada nepavarkite“, – kreipėsi vyskupas J. Kauneckas į esančius Katedroje.


Maldingumo popietė

Alvyra Grėbliūnienė

Šv. Mišias aukojo kunigai Vitas
Kaknevičius ir Valerijus Rudzinskas

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį į Panaros Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčią maldai prie bendruomenės veikiančių maldos grupių renkasi draugijų nariai  bei piligrimai iš visos Lietuvos. Nepabūgę lietaus, jie sugužėjo ir rugsėjo 5 dieną.

Šv. Mišias aukojo kunigai Valerijus Rudzinskas ir Vitas Kaknevičius. Homiliją sakęs kun. V. Kaknevičius kvietė maldininkus prisiglausti prie visų mūsų Motinos Marijos kojų ir pabūti Jos mokykloje, sekti jos pavyzdžiu – aukotis tarnystei, mokytis nuolankumo, teisingumo, gailestingumo ir meilės. Šiame sumaterialėjusiame laikotarpyje nėra laiko atgaivinti savo sielą kasdien. Žmogui pabėgti nuo aplinkos padeda piligriminės kelionės. Pasaulyje ypač yra lankomos Švč. M. Marijos apsireiškimo vietos. 2007 metais Vilniuje Lurdo vyskupas J. Perrier europinio Marijos šventovių tinklo metiniame susitikime kalbėjo apie Sutaikinimo sakramento reikšmę. Tai – Dievo gailestingumo ženklas. Lietuvoje yra nemažai Marijos šventovių. Piligrimų mėgstama vieta yra ir Panaros PNB, čia jie pasikeičia. Pamokslininkas pasakojo, kad per Sutaikinimo sakramentą, per šv. Mišių auką tampame kitokie – tiek išore, tiek vidumi. Tą turime parvežti į savo namus, kolektyvus, bendruomenes ir tuo dalintis. Turime nebijoti sunkumų, prisiminti Kristaus žodžius ir  leisti Dievui apgenėti nevaisingas vynmedžio šakeles, apvalyti vaisingas, kad jos duotų dar daugiau vaisių. (plg. Jn 15, 2)


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija