2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Geras žodis nušluosto ašaras

Bronius VERTELKA

Iškilmių šv. Mišias Kristaus
Karaliaus Katedroje aukojo Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas,
koncelebravo vyskupas emeritas
Juozas Preikšas, vyskupijos kunigai

Miesto savivaldybės salėje minint
Panevėžio vyskupijos „Caritas“
atkūrimo 20-metį

Kristaus Karaliaus Katedroje giedojo
Švč. Trejybės bažnyčios choras
(vadovas Jonas Grubliauskas)

Šv. Mišiose dalyvavo Pasvalio
ir Panevėžio rajonų merai –
Gintautas Gegužinskas (kairėje)
bei Povilas Žagunis

Panevėžio vyskupijos „Caritas“
direktoriaus pavaduotoja
Gražina Kacevičienė

Koordinatorė Aurelija Dovydavičienė
(antroje eilėje pirma) maldininkų būryje

Raguvos kultūros centro
kapela „Kukalis“

Žvakę ant agapės vaišių stalo
uždegė „Lietuvos Caritas“ generalinis
direktorius kun. Robertas Grigas

Rugsėjo 16-ąją Panevėžio vyskupijos „Caritas“ minėjo savo veiklos atkūrimo 20-metį. Ši visuomeninė organizacija turi per 300 savanorių.

Iškilmių šv. Mišias Kristaus Karaliaus Katedroje aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, vyskupijos dekanatų kunigai. Giedojo Švč. Trejybės bažnyčios choras (vadovas Jonas Grubliauskas). Mišiose dalyvavo ir Vokietijos „Caritas“ atstovai, į kuriuos vyskupas J. Kauneckas kreipėsi jų gimtąja kalba. Pamoksle  ganytojas pabrėžė, jog krikščioniška dvasia gimdo  gerumą. Jeigu žmogus yra tvirtai tikintis, tai kitam jis stengiasi padėti gerumu ir už tai jam bus atlyginta. Nešti gėrį kitiems, dalytis nelaime su į ją patekusiais – tai kilnūs „Caritas“ siekiai. Su džiaugsmo ašaromis „Caritas“ atstovės sutinkamos Panevėžio pataisos namuose kalinčių moterų. „Ir geras žodis dažnai nušluosto ašaras, tad niekada nepavarkite“, – kreipėsi vyskupas J. Kauneckas į esančius Katedroje.

Po Mišių visi rinkosi į miesto Savivaldybės salę, kur vyko konferencija. Ją vedė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, buvusi prie vyskupijos „Caritas“ atkūrimo ištakų. Sveikinimo žodį tarė vyskupas J. Kauneckas, apskrities viršininko pavaduotojas Alfonsas Pulokas įteikė vyskupijos „Caritas“ vadovams padėką, kalbėjo miesto meras Povilas Vadopolas, rajono Savivaldybės atstovė Aldona Paškevičienė, vokiečių delegacijos atstovas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius. „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas priminė, jog organizacijos padaliniai veikia visose šalies vyskupijose ir jose dirba beveik 2,5 tūkstančio bendradarbių bei savanorių. Tai jie išdalija tonas maisto, drabužių, teikia įvairią paramą socialiai remtiniems, gyvenime pasimetusiems  ir sutrikusiems žmonėms. Vyskupijos „Caritas“ vadovams kun. R. Grigas įteikė didžiulę jubiliejinę žvakę.

Pranešimą „Vyskupijos „Caritas“ istorija ir dabartis“  perskaitė organizacijos direktoriaus pavaduotoja Gražina Kacevičienė. Prelegentė kalbėjo, kad „Caritas“ Lietuvoje veikė dar prieškario metais ir rūpinosi vargstančiais. Pati ji, būdama maža, dažnai matydavo, kaip tėvai nunešdavo sūrio ar skerstuvių vargstantiems kaimynams. Ir tai buvo natūralu – taip elgdavosi ne vien jų šeima.

Atsikūrus „Caritui“, sugrįžo gerumas, atjauta. Raguvė Bronė Matuzienė savo namuose įsteigė biblioteką, atgimė gegužinės pamaldos, imta skaityti paskaitas besiruošiantiems tapti tėvais. Pirmajai vyskupijos „Caritas“ valdybai vadovavo kan. Bronius Antanaitis (dabar apaštalinis protonotaras). Panevėžyje pradėjo veikti mergaičių katalikiška žemės ūkio mokykla, buvo atidaryta vaistinė, Utenoje  atkurta „Saulės“ gimnazija, Biržų Šv. Vincento  Pauliečio senelių globos namai. 1995 metais už „Caritas“ organizacijai pradėjo vadovauti kun. Juozapas Kuodis. Jis su savo broliais išbetonavo sandėlį, skirtą siuntoms, užsodino mišku dovanotą nederlingos žemės gabalėlį.

Šiuo metu vyskupijos „Caritas“ direktorius yra Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kan. Petras Baniulis. Organizacijoje talkina per 300 savanorių, veikia Vaikų ir jaunuolių užimtumo centras. Jame vyksta keramikos, dailės, šokių, kompiuterinio raštingumo, savęs pažinimo užsiėmimai, ugdomi bendravimo įgūdžiai, organizuojamos išvykos ir ekskursijos, o esant būtinybei, sunkiai besiverčiantys vaikai remiami materialiai. Su jaunimu noriai bendrauja vyskupas Jonas Kauneckas. „Caritas“ rūpinasi grįžusiais iš įkalinimo įstaigų, įgyvendina įvairius projektus.

 Vyskupijos „Caritas“ dalyvauja „Maisto banko“ akcijose ir aptarnauja per 35 tūkstančius žmonių. Tokią jo veiklą remia rajonų savivaldybės. Ypač aktyvi čia Panevėžio rajono savivaldybė. O tarp aktyviausiųjų savanorių – Vadoklių moterys, kurias subūrė klebonas.

Paskui pranešimus skaitė vyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Šaumanienė ir Zita Juodikienė, aktyviausiems „Caritas“ žmonėms buvo įteiktos padėkos. Geros kloties linkėjo Panevėžio M. Rimkevičaitės technologijos mokyklos, Telšių ir Šiaulių vyskupijų ir Kauno arkivyskupijos „Caritas“ atstovai, Kupiškio ir Pasvalio rajonų merai Jonas Jarutis bei Gintautas Gegužinskas.  Konferenciją baigė vyskupijos „Caritas“ direktorius kan. Petras Baniulis.

Konferencijos metu koncertavo Raguvos kultūros centro kapela „Kukalis“, apskui visi buvo pakviesti į agapę. Savivaldybės pirmajame aukšte veikė vyskupijos „Caritas“ Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro vaikų darbų paroda.

Panevėžys
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija