2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Ateitininkų penktadienis

Ateitininkės pristatė kankinę
Adelę Dirsytę

GARGŽDAI. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai kiekvieną penktadienį gieda vakaro šv. Mišiose. Rugsėjo 25 dienos, penktadienio, vakaro šv. Mišios buvo skirtos prisiminti kankinę, ateitininkę, pedagogę Adelę Dirsytę, jos gyvenimą ir veiklą. Tą vakarą bažnyčioje prie jos portreto deganti žvakė ir balta rožė kalbėjo apie asmenybę, kuri savo gyvenimu ir auka visus skatina neužmiršti pareigos būti žmogumi. Jos maldos, parašytos  1953 metais Magadane, jaudina ir stebina, paskelbti jos laiškai skatina jaunimą dvasiškai tobulėti, išlikti savimi, ginti savyje dieviškumo apraiškas ir padėti siekti šito kitiems. Žiauriai suluošinta A. Dirsytė mirė Chabarovske 1955 metų rugsėjo 26 dieną. Šiemet sukanka 100 metų nuo jos gimimo.                                 


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Tituliniai atlaidai

Atlaidų šv. Mišias aukoja
Luokės klebonas
kun. Virginijus Palionis

VAITIMĖNAI. Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Mindaugas Alekna, aptarnaujantis Tauragės rajone esančią Vaitimėnų parapiją, rugsėjo 13-ąją surengė titulinius Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus. Į juos pasikvietė prieš keletą metų Vaitimėnuose dirbusį kunigą vikarą, dabar jau Telšių dekanato Luokės parapijos kleboną kun. Virginijų Palionį, kuris aukojo iškilmingas šv. Mišias ir pasakė homiliją apie šv. Kryžių, primindamas, kad Kryžiaus ženklas turėtų rasti pagarbią vietą kiekvienuose lietuvio kataliko namuose bei sodybose. Pasak kun. V. Palionio, Kryžius – tai Dievo galybė perkeisti mūsų gyvenimus, nes Jis yra visų malonių šaltinis, visų dorybių versmė.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Sukaktys, atlaidai

Šv. Mišias aukoja kunigai
Renatas Liuberskis (viduryje)
ir kun. Kęstutis Motiejaitis (kairėje)

Tūbinės. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Kęstutis Motiejaitis paminėjo net kelias sukaktis: rugpjūčio 22 dieną šventė 30-metį, o rugsėjo 24 dieną sukako 5 metai, kai baigė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, metai, kai darbuojasi Šilalės parapijoje vikaru.

Šilalės klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis patenkintas kun. K. Motiejaičio darbu. Pasak klebono, tai rimtas, pareigingas, darbštus ir kunigystę mylintis kunigas. Jam, be vikaro pareigų, dar yra patikėta aptarnauti nuolatinio kunigo neturinčią Tūbinių parapiją. Kas sekmadienį kunigas aukoja šv. Mišias Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, atlieka įvairius religinius patarnavimus.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Paminėjo kunigystės 60-metį

Kun. Bronislovas Nemeikšis

Radviliškis. Rugsėjo 20 dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo meldžiamasi už šios parapijos altaristą kun. Bronislovą Nemeikšį, kuriam prieš 60 metų – 1949 m. rugsėjo 25 dieną – vyskupas Kazimieras Paltarokas suteikė kunigystės šventimus.

Rugsėjo 20-ąją vidudienio šv. Mišias už kunigą jubiliatą B. Nemeikšį ir parapiją aukojo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza. Šiaulių vyskupijos svečias pranešė, kad Jubiliatas kun. B. Nemeikšis gydomas Radviliškio ligoninėje, todėl šv. Mišiose negali dalyvauti. Susirinkusieji meldėsi už Radviliškio parapijos altaristą kun. B. Nemeikšį, dėkodami Dievui už jo pašaukimo malonę ir melsdami sveikatos. Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. E. Alūza pasakė įsimintiną homiliją apie kunigystės pašaukimą, kunigo Jubiliato vardu visiems susirinkusiems suteikė palaiminimą, perskaitė popiežiaus Benedikto XVI ypatingą apaštalinį palaiminimą kun. B. Nemeikšiui. Po šv. Mišių Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. E. Alūza, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, parapijos bendruomenių atstovai vyko į Radviliškio ligoninę pasveikinti Jubiliato kun. B. Nemeikšio jo kunigystės 60-mečio iškilmėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija