2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Paminėjo kunigystės 60-metį

Kun. Bronislovas Nemeikšis

Radviliškis. Rugsėjo 20 dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo meldžiamasi už šios parapijos altaristą kun. Bronislovą Nemeikšį, kuriam prieš 60 metų – 1949 m. rugsėjo 25 dieną – vyskupas Kazimieras Paltarokas suteikė kunigystės šventimus.

Rugsėjo 20-ąją vidudienio šv. Mišias už kunigą jubiliatą B. Nemeikšį ir parapiją aukojo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza. Šiaulių vyskupijos svečias pranešė, kad Jubiliatas kun. B. Nemeikšis gydomas Radviliškio ligoninėje, todėl šv. Mišiose negali dalyvauti. Susirinkusieji meldėsi už Radviliškio parapijos altaristą kun. B. Nemeikšį, dėkodami Dievui už jo pašaukimo malonę ir melsdami sveikatos. Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. E. Alūza pasakė įsimintiną homiliją apie kunigystės pašaukimą, kunigo Jubiliato vardu visiems susirinkusiems suteikė palaiminimą, perskaitė popiežiaus Benedikto XVI ypatingą apaštalinį palaiminimą kun. B. Nemeikšiui. Po šv. Mišių Šiaulių vyskupijos kancleris kun. bažn. t. lic. E. Alūza, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, parapijos bendruomenių atstovai vyko į Radviliškio ligoninę pasveikinti Jubiliato kun. B. Nemeikšio jo kunigystės 60-mečio iškilmėje.

Proginiame paveikslėlyje, skirtame kunigo Bronislovo Nemeikšio kunigystės 60-mečiui, įrašyta: ,,Aš visuomet Viešpatį gerbsiu, / Mano burna šlovins jį nuolat“. Ps 33, 2    

*     *     *

Bronislovas Nemeikšis gimė 1925 metais Šiauliuose. Šeimoje, be jo, augo dar du broliai. 1949 m. rugsėjo 25-ąją, kai sovietinės okupacijos sukelti neramumai šalyje palietė ir Kauno kunigų seminariją, Švč. Trejybės bažnyčioje vyskupas Kazimieras Paltarokas jį ir kitus bendramokslius įšventino į kunigus. Kun. B. Nemeikšis buvo paskirtas į Dotnuvos parapiją vikaro pareigoms, paskui dirbo Viduklėje (Raseinių r.), Lioliuose (Kelmės r.), Bazilionuose, Pakapėje (Šiaulių r.), Joniškyje ir Radviliškyje. Greitai bus trisdešimt metų, kai kun. B. Nemeikšis tikintiesiems tarnauja Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje.

Laima Macytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija